Univers de poésie d'un auteur

Poème:Tu Es Ce Mystère

Le Poème

Tu es ce mystère,
Cet horizon supplémentaire
Cette fleur solitaire
Que j’ai mis en bandoulière
Sous mon ciel couvert.

Tu es ce mystère,
Ce fleuve, cette rivière,
Cette enclave, ce bout de terre
Perdu entre mes bras de mer
Dans une marée éphémère.

J’aimerai avoir l’art de te plaire
Et te glisser sous les paupières,
Les fragments extraordinaires
De qu’il me reste de lumière.

Tu es ce mystère,
Cet halo confidentiel et salutaire
Guidant mes pas vers ton éclair
Quand dans ma vie gronde le tonnerre

Tu as ce mystère
Qui te rend extraordinaire
J’aimerai tant qu’elle soit la passagère
De mes timides courants d’air.

Mais quand tu voudras partir
Je ne sais si mes derniers sourires
Suffiront encore à te retenir
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Papillon11

Poète Papillon11

Papillon11 a publié sur le site 209 écrits. Papillon11 est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Tu Es Ce Mystèretu=es=ce=mys=tè=re 6
cet=ho=ri=zon=sup=plé=men=taire 8
cet=te=fleur=so=li=tai=re 7
que=jai=mis=en=ban=dou=liè=re 8
sous=mon=ciel=cou=vert 5

tu=es=ce=mys=tè=re 6
ce=fleu=ve=cet=te=ri=viè=re 8
cet=te=en=clave=ce=bout=de=terre 8
per=du=en=tre=mes=bras=de=mer 8
dans=u=ne=ma=rée=é=phé=mère 8

jaime=rai=a=voir=lart=de=te=plaire 8
et=te=glis=ser=sous=les=pau=pières 8
les=frag=ments=ex=tra=or=di=naires 8
de=quil=me=res=te=de=lu=mière 8

tu=es=ce=mys=tè=re 6
cet=ha=lo=con=fiden=tiel=et=sa=lu=taire 10
gui=dant=mes=pas=vers=ton=é=clair 8
quand=dans=ma=vie=gronde=le=ton=nerre 8

tu=as=ce=mys=tè=re 6
qui=te=rend=ex=tra=or=di=naire 8
jaime=rai=tant=quel=le=soit=la=pas=sa=gère 10
de=mes=ti=mi=des=cou=rants=dair 8

mais=quand=tu=vou=dras=par=tir 7
je=ne=sais=si=mes=der=niers=sou=rires 9
suf=fi=ront=en=coreà=te=re=te=nir 9
Phonétique : Tu Es Ce Mystèrety ε sə mistεʁə,
sεt ɔʁizɔ̃ syplemɑ̃tεʁə
sεtə flœʁ sɔlitεʁə
kə ʒε miz- ɑ̃ bɑ̃duljεʁə
su mɔ̃ sjεl kuvεʁ.

ty ε sə mistεʁə,
sə fləvə, sεtə ʁivjεʁə,
sεtə ɑ̃klavə, sə bu də teʁə
pεʁdy ɑ̃tʁə mε bʁa də mεʁ
dɑ̃z- ynə maʁe efemεʁə.

ʒεməʁε avwaʁ laʁ də tə plεʁə
e tə ɡlise su lε popjεʁə,
lε fʁaɡmɑ̃z- εkstʁaɔʁdinεʁə
də kil mə ʁεstə də lymjεʁə.

ty ε sə mistεʁə,
sεt-alo kɔ̃fidɑ̃sjεl e salytεʁə
ɡidɑ̃ mε pa vεʁ tɔ̃n- eklεʁ
kɑ̃ dɑ̃ ma vi ɡʁɔ̃də lə tɔneʁə

ty a sə mistεʁə
ki tə ʁɑ̃t- εkstʁaɔʁdinεʁə
ʒεməʁε tɑ̃ kεllə swa la pasaʒεʁə
də mε timidə kuʁɑ̃ dεʁ.

mε kɑ̃ ty vudʁa paʁtiʁ
ʒə nə sε si mε dεʁnje suʁiʁə
syfiʁɔ̃ ɑ̃kɔʁə a tə ʁətəniʁ
Syllabes Phonétique : Tu Es Ce Mystèrety=ε=sə=mis=tε=ʁə 6
sεt=ɔ=ʁi=zɔ̃=sy=ple=mɑ̃=tεʁə 8
sε=tə=flœ=ʁə=sɔ=li=tε=ʁə 8
kə=ʒε=mi=zɑ̃=bɑ̃=du=ljε=ʁə 8
su=mɔ̃=sjεl=ku=vεʁ 5

ty=ε=sə=mis=tε=ʁə 6
sə=flə=və=sε=tə=ʁi=vjε=ʁə 8
sεtə=ɑ̃=kla=və=sə=bu=də=teʁə 8
pεʁ=dy=ɑ̃=tʁə=mε=bʁa=də=mεʁ 8
dɑ̃=zy=nə=ma=ʁe=e=fe=mεʁə 8

ʒεmə=ʁε=a=vwaʁ=laʁ=də=tə=plεʁə 8
e=tə=ɡli=se=su=lε=po=pjεʁə 8
lε=fʁaɡ=mɑ̃=zεk=stʁa=ɔʁ=di=nεʁə 8
də=kil=mə=ʁεs=tə=də=ly=mjεʁə 8

ty=ε=sə=mis=tε=ʁə 6
sεt-a=lo=kɔ̃=fi=dɑ̃=sjεl=e=sa=ly=tεʁə 11
ɡi=dɑ̃=mε=pa=vεʁ=tɔ̃=ne=klεʁ 8
kɑ̃=dɑ̃=ma=vi=ɡʁɔ̃də=lə=tɔ=neʁə 8

ty=a=sə=mis=tε=ʁə 6
ki=tə=ʁɑ̃=tεk=stʁa=ɔʁ=di=nεʁə 8
ʒεmə=ʁε=tɑ̃=kεllə=swa=la=pa=sa=ʒεʁə 9
də=mε=ti=mi=də=ku=ʁɑ̃=dεʁ 8

mε=kɑ̃=ty=vu=dʁa=paʁ=tiʁ 7
ʒə=nə=sε=si=mε=dεʁ=nje=su=ʁiʁə 9
sy=fi=ʁɔ̃=ɑ̃kɔʁə=a=təʁə=tə=niʁ 8

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
28/08/2011 13:37Lemmiath

Est-ce d’une région que tu parles ?

Auteur de Poésie
28/08/2011 17:43Solfege34

si c’est pour une femme elle doit aimer
c’est bien écrit
amitié

Auteur de Poésie
29/08/2011 17:48Papillon11

Bonsoir
Lemmiath non c’est une femme par conséquent c’est une planète merci

Auteur de Poésie
29/08/2011 17:49Papillon11

Solfège
merci oui c’est pour une femme sourire
amitié
alain

Poème - Sans Thème -
Du 27/08/2011 07:43

L'écrit contient 129 mots qui sont répartis dans 6 strophes.