Poeme : Tu Es Ce Mystère

Tu Es Ce Mystère

Tu es ce mystère,
Cet horizon supplémentaire
Cette fleur solitaire
Que j’ai mis en bandoulière
Sous mon ciel couvert.

Tu es ce mystère,
Ce fleuve, cette rivière,
Cette enclave, ce bout de terre
Perdu entre mes bras de mer
Dans une marée éphémère.

J’aimerai avoir l’art de te plaire
Et te glisser sous les paupières,
Les fragments extraordinaires
De qu’il me reste de lumière.

Tu es ce mystère,
Cet halo confidentiel et salutaire
Guidant mes pas vers ton éclair
Quand dans ma vie gronde le tonnerre

Tu as ce mystère
Qui te rend extraordinaire
J’aimerai tant qu’elle soit la passagère
De mes timides courants d’air.

Mais quand tu voudras partir
Je ne sais si mes derniers sourires
Suffiront encore à te retenir

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu Es Ce Mystère

  tu=es=ce=mys=tè=re 6
  cet=ho=ri=zon=sup=plé=men=taire 8
  cet=te=fleur=so=li=tai=re 7
  que=jai=mis=en=ban=dou=liè=re 8
  sous=mon=ciel=cou=vert 5

  tu=es=ce=mys=tè=re 6
  ce=fleu=ve=cet=te=ri=viè=re 8
  cet=te=en=clave=ce=bout=de=terre 8
  per=du=en=tre=mes=bras=de=mer 8
  dans=u=ne=ma=rée=é=phé=mère 8

  jaime=rai=a=voir=lart=de=te=plaire 8
  et=te=glis=ser=sous=les=pau=pières 8
  les=frag=ments=ex=tra=or=di=naires 8
  de=quil=me=res=te=de=lu=mière 8

  tu=es=ce=mys=tè=re 6
  cet=ha=lo=con=fiden=tiel=et=sa=lu=taire 10
  gui=dant=mes=pas=vers=ton=é=clair 8
  quand=dans=ma=vie=gronde=le=ton=nerre 8

  tu=as=ce=mys=tè=re 6
  qui=te=rend=ex=tra=or=di=naire 8
  jaime=rai=tant=quel=le=soit=la=pas=sa=gère 10
  de=mes=ti=mi=des=cou=rants=dair 8

  mais=quand=tu=vou=dras=par=tir 7
  je=ne=sais=si=mes=der=niers=sou=rires 9
  suf=fi=ront=en=coreà=te=re=te=nir 9
 • Phonétique : Tu Es Ce Mystère

  ty ε sə mistεʁə,
  sεt ɔʁizɔ̃ syplemɑ̃tεʁə
  sεtə flœʁ sɔlitεʁə
  kə ʒε miz- ɑ̃ bɑ̃duljεʁə
  su mɔ̃ sjεl kuvεʁ.

  ty ε sə mistεʁə,
  sə fləvə, sεtə ʁivjεʁə,
  sεtə ɑ̃klavə, sə bu də teʁə
  pεʁdy ɑ̃tʁə mε bʁa də mεʁ
  dɑ̃z- ynə maʁe efemεʁə.

  ʒεməʁε avwaʁ laʁ də tə plεʁə
  e tə ɡlise su lε popjεʁə,
  lε fʁaɡmɑ̃z- εkstʁaɔʁdinεʁə
  də kil mə ʁεstə də lymjεʁə.

  ty ε sə mistεʁə,
  sεt-alo kɔ̃fidɑ̃sjεl e salytεʁə
  ɡidɑ̃ mε pa vεʁ tɔ̃n- eklεʁ
  kɑ̃ dɑ̃ ma vi ɡʁɔ̃də lə tɔneʁə

  ty a sə mistεʁə
  ki tə ʁɑ̃t- εkstʁaɔʁdinεʁə
  ʒεməʁε tɑ̃ kεllə swa la pasaʒεʁə
  də mε timidə kuʁɑ̃ dεʁ.

  mε kɑ̃ ty vudʁa paʁtiʁ
  ʒə nə sε si mε dεʁnje suʁiʁə
  syfiʁɔ̃ ɑ̃kɔʁə a tə ʁətəniʁ
 • Syllabes Phonétique : Tu Es Ce Mystère

  ty=ε=sə=mis=tε=ʁə 6
  sεt=ɔ=ʁi=zɔ̃=sy=ple=mɑ̃=tεʁə 8
  sε=tə=flœ=ʁə=sɔ=li=tε=ʁə 8
  kə=ʒε=mi=zɑ̃=bɑ̃=du=ljε=ʁə 8
  su=mɔ̃=sjεl=ku=vεʁ 5

  ty=ε=sə=mis=tε=ʁə 6
  sə=flə=və=sε=tə=ʁi=vjε=ʁə 8
  sεtə=ɑ̃=kla=və=sə=bu=də=teʁə 8
  pεʁ=dy=ɑ̃=tʁə=mε=bʁa=də=mεʁ 8
  dɑ̃=zy=nə=ma=ʁe=e=fe=mεʁə 8

  ʒεmə=ʁε=a=vwaʁ=laʁ=də=tə=plεʁə 8
  e=tə=ɡli=se=su=lε=po=pjεʁə 8
  lε=fʁaɡ=mɑ̃=zεk=stʁa=ɔʁ=di=nεʁə 8
  də=kil=mə=ʁεs=tə=də=ly=mjεʁə 8

  ty=ε=sə=mis=tε=ʁə 6
  sεt-a=lo=kɔ̃=fi=dɑ̃=sjεl=e=sa=ly=tεʁə 11
  ɡi=dɑ̃=mε=pa=vεʁ=tɔ̃=ne=klεʁ 8
  kɑ̃=dɑ̃=ma=vi=ɡʁɔ̃də=lə=tɔ=neʁə 8

  ty=a=sə=mis=tε=ʁə 6
  ki=tə=ʁɑ̃=tεk=stʁa=ɔʁ=di=nεʁə 8
  ʒεmə=ʁε=tɑ̃=kεllə=swa=la=pa=sa=ʒεʁə 9
  də=mε=ti=mi=də=ku=ʁɑ̃=dεʁ 8

  mε=kɑ̃=ty=vu=dʁa=paʁ=tiʁ 7
  ʒə=nə=sε=si=mε=dεʁ=nje=su=ʁiʁə 9
  sy=fi=ʁɔ̃=ɑ̃kɔʁə=a=təʁə=tə=niʁ 8

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/08/2011 13:37Lemmiath

Est-ce d’une région que tu parles ?

Auteur de Poésie
28/08/2011 17:43Solfege34

si c’est pour une femme elle doit aimer
c’est bien écrit
amitié

Auteur de Poésie
29/08/2011 17:48Papillon11

Bonsoir
Lemmiath non c’est une femme par conséquent c’est une planète merci

Auteur de Poésie
29/08/2011 17:49Papillon11

Solfège
merci oui c’est pour une femme sourire
amitié
alain