Poème-France.com

Poeme : Je Me Sens Si Bien Avec ToiJe Me Sens Si Bien Avec Toi

Avec TOI je me sens si bien
Jamais je ne pourrais t’oublier
Sans TOI ma vie n’est plus rien
Tu envahit mes pensees
Jour et nuit je reve de TOI
Tu es la persone a qi jtien le plus sur terre
Tu es tout pour moi
Sans TOI ma vie serais un enfer
J’ai telement besoin de toi
De t’es je t’aime de t’es sourir
Tu compte enormement pour moi
Sans toi je perdrais ma joie de vivre
Tu es le pourquoi je vie
Tu es le purqui je suis la
Sans toi ma vie est detruit
Je t’aime ne l’oublie pas

Emilie, TF pr l’éternité
Petit Coeur_25165

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

avεk twa ʒə mə sɑ̃s si bjɛ̃
ʒamε ʒə nə puʁʁε tublje
sɑ̃ twa ma vi nε plys ʁjɛ̃
ty ɑ̃vai mε pɑ̃si
ʒuʁ e nɥi ʒə ʁəvə də twa
ty ε la pεʁsɔnə a ki ʒtjɛ̃ lə plys syʁ teʁə
ty ε tu puʁ mwa
sɑ̃ twa ma vi səʁεz- œ̃n- ɑ̃fe
ʒε tələmɑ̃ bəzwɛ̃ də twa
də tε ʒə tεmə də tε suʁiʁ
ty kɔ̃tə ɑ̃nɔʁməmɑ̃ puʁ mwa
sɑ̃ twa ʒə pεʁdʁε ma ʒwa də vivʁə
ty ε lə puʁkwa ʒə vi
ty ε lə pyʁki ʒə sɥi la
sɑ̃ twa ma vi ε dətʁɥi
ʒə tεmə nə lubli pa

əmili, te εf pe εʁ letεʁnite