Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Toi, Tout Pour Moi

Poème Amour
Publié le 05/10/2005 21:44

L'écrit contient 188 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Petit Coeur_25165

Toi, Tout Pour Moi

Tu Es Tout,

Tel un phénix, tu dégages une aura de bonheur,
Où que tu sois, quoi que tu fasses, tu es présent en moi,
Lorsque tu déploies tes ailes et m’éclaire de tes couleurs,
J’éprouve une joie sans pareil quand je te vois.

Tel un soleil, tu brûles tout autour de toi,
Rien ne te résiste, la glace devient vapeur,
Tes yeux étincelant me laisse sans voix,
Je me laisse doucement envahir par ta chaleur.

Tel une musique, tu es les battements de mon cœur,
Je me laisser bercer par tes bras, si doux, si fort à la fois,
Tes notes montent en force et retombent en douceur,
Ton rythme devient le mien, tu prends possession de moi.

Tel un homme, ta puissance bouscule toutes les lois,
Ton charme subtil et irrésistible ne me fait pas peur,
On se demande comment la nature a put créer une seule fois,
La perfection même et ainsi ma plus belle faveur.

L’étoile qu’incarne ton être
Fait briller mes yeux
Chaque fois que je te regarde.

L’amour que tu m’envoies
Me fera vivre une éternité.
 • Pieds Hyphénique: Toi, Tout Pour Moi

  tu=es=tout 3

  tel=un=phé=nix=tu=dé=ga=ges=u=ne=au=ra=de=bon=heur 15
  où=que=tu=sois=quoi=que=tu=fasses=tu=es=pré=sent=en=moi 14
  lors=que=tu=dé=ploies=tes=ailes=et=mé=clai=re=de=tes=cou=leurs 15
  jé=prou=ve=u=ne=joie=sans=pa=reil=quand=je=te=vois 13

  tel=un=so=leil=tu=brû=les=tout=au=tour=de=toi 12
  rien=ne=te=ré=sis=te=la=gla=ce=de=vient=va=peur 13
  tes=y=eux=é=tin=ce=lant=me=lais=se=sans=voix 12
  je=me=lais=se=dou=ce=ment=en=va=hir=par=ta=cha=leur 14

  tel=une=mu=si=que=tu=es=les=bat=te=ments=de=mon=cœur 14
  je=me=lais=ser=ber=cer=par=tes=bras=si=doux=si=fort=à=la=fois 16
  tes=notes=mon=tent=en=for=ce=et=re=tom=bent=en=dou=ceur 14
  ton=ryth=me=de=vient=le=mien=tu=prends=pos=ses=sion=de=moi 14

  tel=un=homme=ta=puis=san=ce=bous=cu=le=tou=tes=les=lois 14
  ton=char=me=sub=til=et=ir=ré=sis=tible=ne=me=fait=pas=peur 15
  on=se=de=mande=com=ment=la=na=tu=rea=put=créer=u=ne=seu=le=fois 17
  la=per=fec=tion=même=et=ain=si=ma=plus=bel=le=fa=veur 14

  lé=toi=le=quin=car=ne=ton=ê=tre 9
  fait=bril=ler=mes=y=eux 6
  cha=que=fois=que=je=te=re=ga=rde 9

  la=mour=que=tu=men=voies 6
  me=fe=ra=vi=vre=u=ne=é=ter=ni=té 11
 • Phonétique : Toi, Tout Pour Moi

  ty ε tu,

  tεl œ̃ feniks, ty deɡaʒəz- ynə oʁa də bɔnœʁ,
  u kə ty swa, kwa kə ty fasə, ty ε pʁezɑ̃ ɑ̃ mwa,
  lɔʁskə ty deplwa tεz- εləz- e meklεʁə də tε kulœʁ,
  ʒepʁuvə ynə ʒwa sɑ̃ paʁεj kɑ̃ ʒə tə vwa.

  tεl œ̃ sɔlεj, ty bʁylə tut- otuʁ də twa,
  ʁjɛ̃ nə tə ʁezistə, la ɡlasə dəvjɛ̃ vapœʁ,
  tεz- iøz- etɛ̃səlɑ̃ mə lεsə sɑ̃ vwa,
  ʒə mə lεsə dusəmɑ̃ ɑ̃vaiʁ paʁ ta ʃalœʁ.

  tεl ynə myzikə, ty ε lε batəmɑ̃ də mɔ̃ kœʁ,
  ʒə mə lεse bεʁse paʁ tε bʁa, si du, si fɔʁ a la fwa,
  tε nɔtə mɔ̃te ɑ̃ fɔʁsə e ʁətɔ̃be ɑ̃ dusœʁ,
  tɔ̃ ʁitmə dəvjɛ̃ lə mjɛ̃, ty pʁɑ̃ pɔsesjɔ̃ də mwa.

  tεl œ̃n- ɔmə, ta pɥisɑ̃sə buskylə tutə lε lwa,
  tɔ̃ ʃaʁmə sybtil e iʁezistiblə nə mə fε pa pœʁ,
  ɔ̃ sə dəmɑ̃də kɔmɑ̃ la natyʁə a pyt kʁee ynə sələ fwa,
  la pεʁfεksjɔ̃ mεmə e ɛ̃si ma plys bεllə favœʁ.

  letwalə kɛ̃kaʁnə tɔ̃n- εtʁə
  fε bʁije mεz- iø
  ʃakə fwa kə ʒə tə ʁəɡaʁdə.

  lamuʁ kə ty mɑ̃vwa
  mə fəʁa vivʁə ynə etεʁnite.
 • Pieds Phonétique : Toi, Tout Pour Moi

  ty=ε=tu 3

  tεl=œ̃=fe=niks=ty=de=ɡaʒə=zy=nə=o=ʁa=də=bɔ=nœʁ 14
  ukə=ty=swa=kwa=kə=ty=fa=sə=ty=ε=pʁe=zɑ̃=ɑ̃=mwa 14
  lɔʁskə=ty=de=plwa=tε=zε=lə=ze=me=klε=ʁə=də=tε=ku=lœʁ 15
  ʒe=pʁu=və=y=nə=ʒwa=sɑ̃=pa=ʁεj=kɑ̃=ʒə=tə=vwa 13

  tεl=œ̃=sɔ=lεj=ty=bʁy=lə=tu=to=tuʁ=də=twa 12
  ʁj=ɛ̃=nə=tə=ʁe=zis=tə=la=ɡla=sə=də=vjɛ̃=va=pœʁ 14
  tε=zi=ø=ze=tɛ̃=sə=lɑ̃=mə=lε=sə=sɑ̃=vwa 12
  ʒə=mə=lε=sə=du=sə=mɑ̃=ɑ̃=va=iʁ=paʁ=ta=ʃa=lœʁ 14

  tεl=ynə=my=zi=kə=ty=ε=lε=ba=tə=mɑ̃=də=mɔ̃=kœʁ 14
  ʒə=mə=lεse=bεʁ=se=paʁ=tε=bʁa=si=du=si=fɔʁ=a=la=fwa 15
  tε=nɔ=tə=mɔ̃=te=ɑ̃=fɔʁsə=e=ʁə=tɔ̃=be=ɑ̃=du=sœʁ 14
  tɔ̃=ʁit=mə=də=vjɛ̃=lə=mjɛ̃=ty=pʁɑ̃=pɔ=se=sjɔ̃=də=mwa 14

  tεl=œ̃=nɔ=mə=ta=pɥi=sɑ̃sə=bus=ky=lə=tu=tə=lε=lwa 14
  tɔ̃=ʃaʁmə=syb=til=e=i=ʁe=zis=ti=blə=nə=mə=fε=pa=pœʁ 15
  ɔ̃sə=də=mɑ̃=də=kɔ=mɑ̃=la=na=ty=ʁəa=pyt=kʁe=e=y=nə=sə=lə=fwa 18
  la=pεʁ=fεk=sjɔ̃=mεmə=e=ɛ̃=si=ma=plys=bεl=lə=fa=vœʁ 14

  le=twa=lə=kɛ̃=kaʁ=nə=tɔ̃=nε=tʁə 9
  fε=bʁi=j=e=mε=zi=ø 7
  ʃa=kə=fwa=kə=ʒə=tə=ʁə=ɡa=ʁdə 9

  la=muʁ=kə=ty=mɑ̃=vwa 6
  mə=fə=ʁa=vi=vʁə=y=nə=e=tεʁ=ni=te 11

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/10/2005 12:26Undomielfe

Je voulais te remercier pour ton commentaire mais laisse moi te dire que ce poème date d’un sacré bout de temps et qu’aujourd’hui il n’est plus d’actualité, mes derniers sont beaucoup plus joyeux, plus rêveurs... même s’ils renferment une certaine tristesse. Ton texte est bien écrit, je l’ai apprécié et même si le thème est plus que banal, il se différencie des autres ! ! Voilà, bonne continuation.