Poeme : Liberté Apprivoisée (Duo Le Passager/Undomielfe)

Liberté Apprivoisée (Duo Le Passager/Undomielfe)

La grille se ferme dans un bruit de mâchoire
Le monde ouvre la sienne et ses dents implacables
Blessent ma peau ; pourtant je ne suis plus coupable
Que d’être un condamné rejeté du mitard !

N’ayant que mes deux pieds pour me faire avancer
J’opte pour un billet « voyage sans retour »
Je vais emprunter une route sans blessés
Hors de question de s’enliser dans les détours
Du soleil qui me brûle - où sont passées mes ombres ! -
Les rayons pullulent, d’un teint plus rance qu’ambre :
Contrastes tragiques de ces cellules sombres
Où je pouvais, sans risque, oublier tous mes membres

Image inachevée d’un horizon sans vagues
La page est loin d’être tournée, moi je divague
Le temps sera mon seul allié, mon seul ami
Instants de vérités ne seront plus omis
Ô cruelle liberté, recherchée à tout prix,
Tu m’as incarcéré, dans une autre prison,
Où se trouvent mêlés des bourreaux sans raison,
Aux tristes prisonniers qui n’y ont rien compris

Je suis comme une écume aux reflets mordorés
Pourtant l’amertume est symbole d’égaré
Tout est beau, tout est vrai, serais-je dans un rêve ?
Point de corbeau dans le jardin d’Adam et Eve
Mais ce noir paradis, cache pires serpents
Que les vieux condamnés - qui paient toujours leurs crimes,
En expiant, enchaînés, leur peine dans l’abyme -
Car le pécheur ici, jamais ne se repend

Traînant ma vie comme on traînerait un boulet
Je fais du sur place et laisse entrevoir mes plaies
Dans le fond, je suis peut-être toujours en tôle
Pourquoi ne puis-je enlever cette lourde étole ?
J’ai rêvé d’enfants qui courraient dans la maison
D’une femme et d’un jardin que nous arrosions
J’ai vu quelques vrais amis autour d’une table
Mariage imbibé de discours interminables
J’ai rompu ma colère, appris ce qu’est le bien ;
J’ai quitté un enfer, et celui-ci n’est rien ;
Çà paraît facile, pourquoi ne rien tenter ?
L’encre indélébile deviendra liberté
Les ombres du levant, s’élèvent devant moi,
Voici venu le temps de choisir mon destin,
Le choix d’être vivant ou de rester pantin…
Je me mets, en riant, en quête de mon toit !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Liberté Apprivoisée (Duo Le Passager/Undomielfe)

  la=gri=lle=se=ferme=dans=un=bruit=de=mâ=choi=re 12
  le=mondeou=vre=la=sien=ne=et=ses=dents=im=pla=cables 12
  bles=sent=ma=peau=pour=tant=je=ne=suis=plus=cou=pable 12
  que=dêtre=un=con=dam=né=re=je=té=du=mi=tard 12

  nay=ant=que=mes=deux=pieds=pour=me=faire=a=van=cer 12
  jop=te=pour=un=bil=let=voy=a=ge=sans=re=tour 12
  je=vais=em=prun=ter=u=ne=rou=te=sans=bles=sés 12
  hors=de=ques=tion=de=sen=li=ser=dans=les=dé=tours 12
  du=so=leil=qui=me=brû=leoù=sont=pas=sées=mes=ombres 12
  les=rayons=pul=lu=lent=dun=teint=plus=ran=ce=quam=bre 12
  contras=tes=tra=gi=ques=de=ces=cel=lu=les=som=bres 12
  où=je=pou=vais=sans=ris=que=ou=blier=tous=mes=membres 12

  ima=ge=i=na=che=vée=dun=ho=ri=zon=sans=vagues 12
  la=pa=ge=est=loin=dêtre=tour=née=moi=je=di=vague 12
  le=temps=se=ra=mon=seul=al=lié=mon=seul=a=mi 12
  ins=tants=de=vé=ri=tés=ne=se=ront=plus=o=mis 12
  ô=cruel=le=li=ber=té=re=cher=chée=à=tout=prix 12
  tu=mas=in=car=cé=ré=dans=une=au=tre=pri=son 12
  où=se=trou=vent=mê=lés=des=bour=reaux=sans=rai=son 12
  aux=tris=tes=pri=son=niers=qui=ny=ont=rien=com=pris 12

  je=suis=commeu=ne=é=cu=me=aux=re=flets=mor=do=rés 13
  pour=tant=la=mer=tume=est=sym=bo=le=dé=ga=ré 12
  tout=est=beau=tout=est=vrai=se=rais=je=dans=un=rêve 12
  point=de=cor=beau=dans=le=jar=din=da=dam=et=eve 12
  mais=ce=noir=pa=ra=dis=ca=che=pi=res=ser=pents 12
  que=les=vieux=con=dam=nés=qui=paient=tou=jours=leurs=crimes 12
  en=ex=piant=en=chaî=nés=leur=pei=ne=dans=la=byme 12
  car=le=pé=cheur=i=ci=ja=mais=ne=se=re=pend 12

  traî=nant=ma=vie=com=me=on=traî=ne=rait=un=boulet 12
  je=fais=du=sur=placeet=lais=se=en=tre=voir=mes=plaies 12
  dans=le=fond=je=suis=peut=tê=tre=tou=jours=en=tôle 12
  pour=quoi=ne=puis=jeenle=ver=cet=te=lour=de=é=tole 12
  jai=rê=vé=den=fants=qui=cour=raient=dans=la=mai=son 12
  dune=fem=me=et=dun=jar=din=que=nous=ar=ro=sions 12
  jai=vu=quel=ques=vrais=a=mis=au=tour=du=ne=table 12
  ma=riage=im=bi=bé=de=dis=cours=in=ter=mi=nables 12
  jai=rom=pu=ma=co=lère=ap=pris=ce=quest=le=bien 12
  jai=quit=té=un=en=fer=et=ce=lui=ci=nest=rien 12
  çà=pa=raît=fa=ci=le=pour=quoi=ne=rien=ten=ter 12
  len=cre=in=dé=lé=bile=de=vien=dra=li=ber=té 12
  les=om=bres=du=le=vant=sé=lè=vent=de=vant=moi 12
  voi=ci=ve=nu=le=temps=de=choi=sir=mon=des=tin 12
  le=choix=dê=tre=vi=vant=ou=de=res=ter=pan=tin 12
  je=me=mets=en=ri=ant=en=quê=te=de=mon=toit 12
 • Phonétique : Liberté Apprivoisée (Duo Le Passager/Undomielfe)

  la ɡʁijə sə fεʁmə dɑ̃z- œ̃ bʁɥi də maʃwaʁə
  lə mɔ̃də uvʁə la sjεnə e sε dɑ̃z- ɛ̃plakablə
  blese ma po, puʁtɑ̃ ʒə nə sɥi plys kupablə
  kə dεtʁə œ̃ kɔ̃damne ʁəʒəte dy mitaʁ !

  nεjɑ̃ kə mε dø pje puʁ mə fεʁə avɑ̃se
  ʒɔptə puʁ œ̃ bijt « vwajaʒə sɑ̃ ʁətuʁ »
  ʒə vεz- ɑ̃pʁœ̃te ynə ʁutə sɑ̃ blese
  ɔʁ də kεstjɔ̃ də sɑ̃lize dɑ̃ lε detuʁ
  dy sɔlεj ki mə bʁylə u sɔ̃ pase mεz- ɔ̃bʁə !
  lε ʁεjɔ̃ pylyle, dœ̃ tɛ̃ plys ʁɑ̃sə kɑ̃bʁə :
  kɔ̃tʁastə tʁaʒik də sε sεllylə sɔ̃bʁə
  u ʒə puvε, sɑ̃ ʁiskə, ublje tus mε mɑ̃bʁə

  imaʒə inaʃəve dœ̃n- ɔʁizɔ̃ sɑ̃ vaɡ
  la paʒə ε lwɛ̃ dεtʁə tuʁne, mwa ʒə divaɡ
  lə tɑ̃ səʁa mɔ̃ səl alje, mɔ̃ səl ami
  ɛ̃stɑ̃ də veʁite nə səʁɔ̃ plysz- ɔmi
  o kʁyεllə libεʁte, ʁəʃεʁʃe a tu pʁi,
  ty ma ɛ̃kaʁseʁe, dɑ̃z- ynə otʁə pʁizɔ̃,
  u sə tʁuve mεle dε buʁʁo sɑ̃ ʁεzɔ̃,
  o tʁistə pʁizɔnje ki ni ɔ̃ ʁjɛ̃ kɔ̃pʁi

  ʒə sɥi kɔmə ynə ekymə o ʁəflε mɔʁdɔʁe
  puʁtɑ̃ lamεʁtymə ε sɛ̃bɔlə deɡaʁe
  tut- ε bo, tut- ε vʁε, səʁε ʒə dɑ̃z- œ̃ ʁεvə ?
  pwɛ̃ də kɔʁbo dɑ̃ lə ʒaʁdɛ̃ dadam e əvə
  mε sə nwaʁ paʁadi, kaʃə piʁə sεʁpɑ̃
  kə lε vjø kɔ̃damne ki pε tuʒuʁ lœʁ kʁimə,
  ɑ̃n- εkspjɑ̃, ɑ̃ʃεne, lœʁ pεnə dɑ̃ labimə
  kaʁ lə peʃœʁ isi, ʒamε nə sə ʁəpɑ̃

  tʁεnɑ̃ ma vi kɔmə ɔ̃ tʁεnəʁε œ̃ bulε
  ʒə fε dy syʁ plasə e lεsə ɑ̃tʁəvwaʁ mε plε
  dɑ̃ lə fɔ̃, ʒə sɥi pø tεtʁə tuʒuʁz- ɑ̃ tolə
  puʁkwa nə pɥi ʒə ɑ̃ləve sεtə luʁdə etɔlə ?
  ʒε ʁεve dɑ̃fɑ̃ ki kuʁʁε dɑ̃ la mεzɔ̃
  dynə famə e dœ̃ ʒaʁdɛ̃ kə nuz- aʁozjɔ̃
  ʒε vy kεlk vʁεz- amiz- otuʁ dynə tablə
  maʁjaʒə ɛ̃bibe də diskuʁz- ɛ̃tεʁminablə
  ʒε ʁɔ̃py ma kɔlεʁə, apʁi sə kε lə bjɛ̃,
  ʒε kite œ̃n- ɑ̃fe, e səlɥi si nε ʁjɛ̃,
  sa paʁε fasilə, puʁkwa nə ʁjɛ̃ tɑ̃te ?
  lɑ̃kʁə ɛ̃delebilə dəvjɛ̃dʁa libεʁte
  lεz- ɔ̃bʁə- dy ləvɑ̃, selεve dəvɑ̃ mwa,
  vwasi vəny lə tɑ̃ də ʃwaziʁ mɔ̃ dεstɛ̃,
  lə ʃwa dεtʁə vivɑ̃ u də ʁεste pɑ̃tɛ̃…
  ʒə mə mεt, ɑ̃ ʁjɑ̃, ɑ̃ kεtə də mɔ̃ twa !
 • Syllabes Phonétique : Liberté Apprivoisée (Duo Le Passager/Undomielfe)

  la=ɡʁi=jə=sə=fεʁ=mə=dɑ̃=zœ̃=bʁɥi=də=ma=ʃwaʁə 12
  lə=mɔ̃də=u=vʁə=la=sjε=nə=e=sε=dɑ̃=zɛ̃=plakablə 12
  ble=se=ma=po=puʁ=tɑ̃=ʒə=nə=sɥi=plys=ku=pablə 12
  kə=dε=tʁə=œ̃=kɔ̃=dan=ʁə=ʒə=te=dy=mi=taʁ 12

  nε=jɑ̃=kə=mε=dø=pje=puʁ=mə=fε=ʁə=a=vɑ̃se 12
  ʒɔp=tə=puʁ=œ̃=bijt=vwa=ja=ʒə=sɑ̃=ʁə=tuʁ 11
  ʒə=vε=zɑ̃=pʁœ̃=te=y=nə=ʁu=tə=sɑ̃=ble=se 12
  ɔʁ=də=kεs=tjɔ̃=də=sɑ̃=li=ze=dɑ̃=lε=de=tuʁ 12
  dy=sɔ=lεj=ki=mə=bʁy=lə=u=sɔ̃=pa=se=mεzɔ̃bʁə 12
  lε=ʁε=jɔ̃=py=ly=le=dœ̃=tɛ̃=plys=ʁɑ̃=sə=kɑ̃bʁə 12
  kɔ̃=tʁas=tə=tʁa=ʒik=də=sε=sεl=ly=lə=sɔ̃=bʁə 12
  u=ʒə=pu=vε=sɑ̃=ʁis=kə=u=blje=tus=mε=mɑ̃bʁə 12

  i=maʒə=i=na=ʃə=ve=dœ̃=nɔ=ʁi=zɔ̃=sɑ̃=vaɡə 12
  la=pa=ʒə=ε=lwɛ̃=dεtʁə=tuʁ=ne=mwa=ʒə=di=vaɡə 12
  lə=tɑ̃=sə=ʁa=mɔ̃=səl=a=lje=mɔ̃=səl=a=mi 12
  ɛ̃s=tɑ̃=də=ve=ʁi=te=nə=sə=ʁɔ̃=plys=zɔ=mi 12
  o=kʁy=εllə=li=bεʁ=te=ʁə=ʃεʁ=ʃe=a=tu=pʁi 12
  ty=ma=ɛ̃=kaʁse=ʁe=dɑ̃=zy=nə=o=tʁə=pʁi=zɔ̃ 12
  u=sə=tʁu=ve=mε=le=dε=buʁ=ʁo=sɑ̃=ʁε=zɔ̃ 12
  o=tʁis=tə=pʁi=zɔ=nje=ki=ni=ɔ̃=ʁjɛ̃=kɔ̃=pʁi 12

  ʒə=sɥi=kɔməy=nə=e=ky=mə=o=ʁə=flε=mɔʁ=dɔ=ʁe 13
  puʁ=tɑ̃=la=mεʁ=tymə=ε=sɛ̃=bɔ=lə=de=ɡa=ʁe 12
  tu=tε=bo=tu=tε=vʁε=sə=ʁε=ʒə=dɑ̃=zœ̃=ʁεvə 12
  pwɛ̃də=kɔʁ=bo=dɑ̃=lə=ʒaʁ=dɛ̃=da=dam=e=ə=və 12
  mε=sə=nwaʁ=pa=ʁa=di=ka=ʃə=pi=ʁə=sεʁ=pɑ̃ 12
  kə=lε=vjø=kɔ̃=dan=ki=pε=tu=ʒuʁ=lœʁ=kʁi=mə 12
  ɑ̃=nεk=spjɑ̃=ɑ̃=ʃε=ne=lœʁ=pε=nə=dɑ̃=la=bimə 12
  kaʁ=lə=pe=ʃœʁ=i=si=ʒa=mε=nə=sə=ʁə=pɑ̃ 12

  tʁε=nɑ̃=ma=vi=kɔmə=ɔ̃=tʁε=nə=ʁε=œ̃=bu=lε 12
  ʒə=fε=dy=syʁ=plasəe=lε=sə=ɑ̃=tʁə=vwaʁ=mε=plε 12
  dɑ̃=lə=fɔ̃=ʒə=sɥi=pø=tε=tʁə=tu=ʒuʁ=zɑ̃=tolə 12
  puʁ=kwanə=pɥi=ʒəɑ̃=lə=ve=sε=tə=luʁ=də=e=tɔlə 12
  ʒε=ʁε=ve=dɑ̃=fɑ̃=ki=kuʁ=ʁε=dɑ̃=la=mε=zɔ̃ 12
  dynə=fa=mə=e=dœ̃=ʒaʁ=dɛ̃=kə=nu=za=ʁo=zjɔ̃ 12
  ʒε=vy=kεl=kə=vʁε=za=mi=zo=tuʁ=dy=nə=tablə 12
  ma=ʁjaʒə=ɛ̃=bi=be=də=dis=kuʁ=zɛ̃=tεʁ=mi=nablə 12
  ʒε=ʁɔ̃=py=ma=kɔ=lεʁə=a=pʁi=sə=kε=lə=bjɛ̃ 12
  ʒε=ki=te=œ̃=nɑ̃=fe=e=səl=ɥi=si=nε=ʁjɛ̃ 12
  sa=pa=ʁε=fa=si=lə=puʁ=kwa=nə=ʁjɛ̃=tɑ̃=te 12
  lɑ̃=kʁə=ɛ̃=de=le=bilə=də=vjɛ̃=dʁa=li=bεʁ=te 12
  lε=zɔ̃=bʁə=dy=lə=vɑ̃=se=lε=ve=də=vɑ̃=mwa 12
  vwa=si=və=ny=lə=tɑ̃=də=ʃwa=ziʁ=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 12
  lə=ʃwa=dε=tʁə=vi=vɑ̃=u=də=ʁεs=te=pɑ̃=tɛ̃ 12
  ʒə=mə=mεt=ɑ̃=ʁj=ɑ̃=ɑ̃=kε=tə=də=mɔ̃=twa 12

PostScriptum

Bon ben voilà, après tous ces jours de travail, voici notre duo ! Je remercie Le Passager pour ce poème car j’ai appris beaucoup et j’ai pu confronté mes idées avec celles d’une autre personne ce que je conseille à tout le monde car cela est très enrichissant.

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/11/2005 05:17Rêve Éveiller

c’est un magnifique duo!!
je l’aime beaucoup!
vos efforts ont porté fruits,
et vos plumes se sont mélager à merveille!
bravo à vous deux!!;)

Auteur de Poésie
14/11/2005 12:11Leicia

Et quel duo!
Une grande réussite, votre poème est vraiment agréable à la lecture, ça mérite un grand bravo!
Amitiés

Leicia

Auteur de Poésie
29/12/2005 00:59Ewilan

Votre poème est sublime ! magnifique alliance de vos deux jolies plumes ! j’adore 🙂 j’adore 🙂 j’adore 🙂 à quant le prochain duo ?
amitié...ewi