Poème-France.com

Poeme : Je Ne Veux Pas Te PerdreJe Ne Veux Pas Te Perdre

J’ai tellement peur de te perdre
Car je t’aime tant
Tu es la personne que j’aime la plus sur terre
Et tu le sait sûrement
Je ne supporterais pas
Que nous deux ce soit du passer
Non je ne supporterais pas
Que nous deux soit terminer
Toi, je t’aime enormement
J’espère que nous deux ça va durer
Car je t’aime passionnément
Et je veux que nous deux soit pour l’éternité
Petit Coeur_25165

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε tεllmɑ̃ pœʁ də tə pεʁdʁə
kaʁ ʒə tεmə tɑ̃
ty ε la pεʁsɔnə kə ʒεmə la plys syʁ teʁə
e ty lə sε syʁəmɑ̃
ʒə nə sypɔʁtəʁε pa
kə nu dø sə swa dy pase
nɔ̃ ʒə nə sypɔʁtəʁε pa
kə nu dø swa tεʁmine
twa, ʒə tεmə ɑ̃nɔʁməmɑ̃
ʒεspεʁə kə nu dø sa va dyʁe
kaʁ ʒə tεmə pasjɔnemɑ̃
e ʒə vø kə nu dø swa puʁ letεʁnite