Poème-France.com

Poeme : A Ralph…A Ralph…

N’avons pas la même
Définition du mot liberté,
Amie, souhaiter être,
Amie, n’est pas été…

D’un ami avait besoin,
Seule dans mon coin,
D’un ami n’aurait point,
Encore dans le besoin…

De liberté,
Ne voulais te priver,
Egoïsme, tu as montré,
Resterais sur cette idée… .

C’est dommage,
Que sous ton plumage,
Tu ne dévoiles que çà,
Tu vaux bien mieux que çà…

Vole l’oiseau,
Tu n’en seras que plus beau,
Je sais qu’à l’avenir,
Laisserais de bons souvenirs…

Même si j’ai entendu,
J’en ai rien à foutre de toi,
Rien n’est perdu,
Un jour tu te trouveras, toi…

Tes envols te libéreront,
Je ne cherchais qu’à t’aider,
Les jours viendront,
Tu seras prêt à écouter…

Vole l’oiseau…
Tu en es déjà plus beau,
Seul, tu n’es pas,
A deux, tu finiras…

Voulais juste t’apprendre à aimer,
Pour une autre, tu puisses adorer…
Me suis trompée,
Mais ce n’est pas désespéré…

Adieu l’oiseau…
Petite Véro

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

navɔ̃ pa la mεmə
definisjɔ̃ dy mo libεʁte,
ami, suεte εtʁə,
ami, nε pa ete…

dœ̃n- ami avε bəzwɛ̃,
sələ dɑ̃ mɔ̃ kwɛ̃,
dœ̃n- ami noʁε pwɛ̃,
ɑ̃kɔʁə dɑ̃ lə bəzwɛ̃…

də libεʁte,
nə vulε tə pʁive,
əɡɔismə, ty a mɔ̃tʁe,
ʁεstəʁε syʁ sεtə ide…

sε dɔmaʒə,
kə su tɔ̃ plymaʒə,
ty nə devwalə kə sa,
ty vo bjɛ̃ mjø kə sa…

vɔlə lwazo,
ty nɑ̃ səʁa kə plys bo,
ʒə sε ka lavəniʁ,
lεsəʁε də bɔ̃ suvəniʁ…

mεmə si ʒε ɑ̃tɑ̃dy,
ʒɑ̃n- ε ʁjɛ̃ a futʁə də twa,
ʁjɛ̃ nε pεʁdy,
œ̃ ʒuʁ ty tə tʁuvəʁa, twa…

tεz- ɑ̃vɔl tə libeʁəʁɔ̃,
ʒə nə ʃεʁʃε ka tεde,
lε ʒuʁ vjɛ̃dʁɔ̃,
ty səʁa pʁε a ekute…

vɔlə lwazo…
ty ɑ̃n- ε deʒa plys bo,
səl, ty nε pa,
a dø, ty finiʁa…

vulε ʒystə tapʁɑ̃dʁə a εme,
puʁ ynə otʁə, ty pɥisəz- adɔʁe…
mə sɥi tʁɔ̃pe,
mε sə nε pa dezεspeʁe…

adjø lwazo…