Poème-France.com

Poeme : Forbidden City Of LoveForbidden City Of Love

How many times, how many lives, how many people
Are still trapped by love ?
At first I had not any doubts
My unchanging soul
At first, my falling in love with you was unintentional
Unintentional yet with earnestness

It’s been a long time since my heart has been tempted
My heart was tempted because of you
I fear that coming and going will leave me by myself
But how can I refuse your crazed love and my true desire ?

Tell me, whether I should wait
Tell me, whether I would hate
Philia Thalès

PostScriptum

Aucun


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔw mani timə, ɔw mani livə, ɔw mani pəɔplə
aʁə stij tʁapεd bi lɔvə ?
a fiʁst i-ad no ani dubt
mi œ̃ʃɑ̃ʒiŋ sul
a fiʁst, mi faliŋ ɛ̃ lɔvə wit iu was ynɛ̃tɑ̃sjɔnal
ynɛ̃tɑ̃sjɔnal iε wit əaʁnεstnεs

itεs bin a lɔ̃ timə sɛ̃sə mi əaʁ-as bin tɑ̃ptεd
mi əaʁ was tɑ̃ptεd bəkozə ɔf iu
i fəaʁ ta kɔmiŋ ɑ̃d ɡuiŋ wij ləavə mə bi mizεlf
byt ɔw kɑ̃ i ʁəfyzə iuʁ kʁazεd lɔvə ɑ̃d mi tʁy dəziʁə ?

tεll mə, wεtœʁ i ʃuld wε
tεll mə, wεtœʁ i wuld-atə