Poème-France.com

Poeme : Combien De Temps ?Combien De Temps ?

Combien de jours et de secondes
Devrais je encore pleurer sur cette tombe ?
Combien d’année vais je encore souffrir
A voir dans mes nuits l’homme qui a voulu en finir ?

Es-ce que le temps de souffrance
Passera au dessus de mon enfance ?
Un jour peut-etre retrouverai-je la paix
De se suicide qui ma damné

Mes larmes cesseront t’elle de couler ?
Vais-je un jour oublier ce mois de juillet ?
Ce jour maudit où tu t’en es allé
Le 24 graver dans toutes mes pensées

Un instant je voudrais tant
Ne plus rien ressentir allé de l’avant
Vaincre cette tragédie
Qui encore aujourd’hui m’anéantie
Pingwoman56

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔ̃bjɛ̃ də ʒuʁz- e də səɡɔ̃də
dəvʁε ʒə ɑ̃kɔʁə pləʁe syʁ sεtə tɔ̃bə ?
kɔ̃bjɛ̃ dane vε ʒə ɑ̃kɔʁə sufʁiʁ
a vwaʁ dɑ̃ mε nɥi lɔmə ki a vuly ɑ̃ finiʁ ?

ε sə kə lə tɑ̃ də sufʁɑ̃sə
pasəʁa o dəsy də mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə ?
œ̃ ʒuʁ pø tεtʁə ʁətʁuvəʁε ʒə la pε
də sə sɥisidə ki ma damne

mε laʁmə- sesəʁɔ̃ tεllə də kule ?
vε ʒə œ̃ ʒuʁ ublje sə mwa də ʒɥjε ?
sə ʒuʁ modi u ty tɑ̃n- ε ale
lə vɛ̃t- katʁə ɡʁave dɑ̃ tutə mε pɑ̃se

œ̃n- ɛ̃stɑ̃ ʒə vudʁε tɑ̃
nə plys ʁjɛ̃ ʁəsɑ̃tiʁ ale də lavɑ̃
vɛ̃kʁə sεtə tʁaʒedi
ki ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi maneɑ̃ti