Poème-France.com

Poeme : Pas Si Loin De MoiPas Si Loin De Moi

Tu es là de l’autre côté de la pièce
Nous sommes seule mais je ne fais rien
J’ai peur de t’approcher, de te prendre la main
Je craint que tu esquive mon geste

J’ai une inquiétude qui monte
Mon petit cœur palpite
Tout doucement va trop vite
Je te regarde et j’ai honte

Ne pas bouger, rester là inerte
Sans un mot, j’ai tant de choses a te dire
Je te fixe, mes sentiments sont présents mais je m’imagine le pire
Alors je recule et cours à ma perte

Le temps joue contre moi
Je le sent, le sais mais ne donne pas suite
Peut-être qu’avec une petite cuite
Je te dirais tout ce que tu éveille en moi
Pingwoman56

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε la də lotʁə kote də la pjεsə
nu sɔmə sələ mε ʒə nə fε ʁjɛ̃
ʒε pœʁ də tapʁoʃe, də tə pʁɑ̃dʁə la mɛ̃
ʒə kʁɛ̃ kə ty εskivə mɔ̃ ʒεstə

ʒε ynə ɛ̃kjetydə ki mɔ̃tə
mɔ̃ pəti kœʁ palpitə
tu dusəmɑ̃ va tʁo vitə
ʒə tə ʁəɡaʁdə e ʒε ɔ̃tə

nə pa buʒe, ʁεste la inεʁtə
sɑ̃z- œ̃ mo, ʒε tɑ̃ də ʃozəz- a tə diʁə
ʒə tə fiksə, mε sɑ̃timɑ̃ sɔ̃ pʁezɑ̃ mε ʒə mimaʒinə lə piʁə
alɔʁ ʒə ʁəkylə e kuʁz- a ma pεʁtə

lə tɑ̃ ʒu kɔ̃tʁə mwa
ʒə lə sɑ̃, lə sε mε nə dɔnə pa sɥitə
pø tεtʁə kavεk ynə pətitə kɥitə
ʒə tə diʁε tu sə kə ty evεjə ɑ̃ mwa