Poeme : Pas Si Loin De Moi

Pas Si Loin De Moi

Tu es là de l’autre côté de la pièce
Nous sommes seule mais je ne fais rien
J’ai peur de t’approcher, de te prendre la main
Je craint que tu esquive mon geste

J’ai une inquiétude qui monte
Mon petit cœur palpite
Tout doucement va trop vite
Je te regarde et j’ai honte

Ne pas bouger, rester là inerte
Sans un mot, j’ai tant de choses a te dire
Je te fixe, mes sentiments sont présents mais je m’imagine le pire
Alors je recule et cours à ma perte

Le temps joue contre moi
Je le sent, le sais mais ne donne pas suite
Peut-être qu’avec une petite cuite
Je te dirais tout ce que tu éveille en moi

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pas Si Loin De Moi

  tu=es=là=de=lautre=cô=té=de=la=pièce 10
  nous=som=mes=seu=le=mais=je=ne=fais=rien 10
  jai=peur=de=tap=pro=cher=de=te=prendre=la=main 11
  je=craint=que=tu=es=qui=ve=mon=geste 9

  jai=u=ne=in=qui=é=tu=de=qui=monte 10
  mon=pe=tit=cœur=pal=pi=te 7
  tout=dou=ce=ment=va=trop=vi=te 8
  je=te=re=gar=de=et=jai=hon=te 9

  ne=pas=bou=ger=res=ter=là=i=ner=te 10
  sans=un=mot=jai=tant=de=choses=a=te=dire 10
  je=te=fixe=mes=sen=timents=sont=pré=sents=mais=je=mi=ma=gi=ne=le=pire 17
  a=lors=je=re=cule=et=cours=à=ma=perte 10

  le=temps=joue=con=tre=moi 6
  je=le=sent=le=sais=mais=ne=donne=pas=suite 10
  peut=tê=tre=qua=vec=une=pe=ti=te=cuite 10
  je=te=di=rais=tout=ce=que=tu=é=veilleen=moi 11
 • Phonétique : Pas Si Loin De Moi

  ty ε la də lotʁə kote də la pjεsə
  nu sɔmə sələ mε ʒə nə fε ʁjɛ̃
  ʒε pœʁ də tapʁoʃe, də tə pʁɑ̃dʁə la mɛ̃
  ʒə kʁɛ̃ kə ty εskivə mɔ̃ ʒεstə

  ʒε ynə ɛ̃kjetydə ki mɔ̃tə
  mɔ̃ pəti kœʁ palpitə
  tu dusəmɑ̃ va tʁo vitə
  ʒə tə ʁəɡaʁdə e ʒε ɔ̃tə

  nə pa buʒe, ʁεste la inεʁtə
  sɑ̃z- œ̃ mo, ʒε tɑ̃ də ʃozəz- a tə diʁə
  ʒə tə fiksə, mε sɑ̃timɑ̃ sɔ̃ pʁezɑ̃ mε ʒə mimaʒinə lə piʁə
  alɔʁ ʒə ʁəkylə e kuʁz- a ma pεʁtə

  lə tɑ̃ ʒu kɔ̃tʁə mwa
  ʒə lə sɑ̃, lə sε mε nə dɔnə pa sɥitə
  pø tεtʁə kavεk ynə pətitə kɥitə
  ʒə tə diʁε tu sə kə ty evεjə ɑ̃ mwa
 • Syllabes Phonétique : Pas Si Loin De Moi

  ty=ε=la=də=lotʁə=ko=te=də=la=pjεsə 10
  nu=sɔ=mə=sə=lə=mε=ʒə=nə=fε=ʁjɛ̃ 10
  ʒε=pœʁ=də=ta=pʁo=ʃe=də=tə=pʁɑ̃dʁə=la=mɛ̃ 11
  ʒə=kʁɛ̃=kə=ty=εs=ki=və=mɔ̃=ʒεs=tə 10

  ʒε=y=nə=ɛ̃=kje=ty=də=ki=mɔ̃=tə 10
  mɔ̃=pə=ti=kœ=ʁə=pal=pi=tə 8
  tu=du=sə=mɑ̃=va=tʁo=vi=tə 8
  ʒə=tə=ʁə=ɡaʁ=də=e=ʒε=ɔ̃=tə 9

  nə=pa=bu=ʒe=ʁεs=te=la=i=nεʁ=tə 10
  sɑ̃=zœ̃=mo=ʒε=tɑ̃də=ʃo=zə=za=tə=diʁə 10
  ʒə=tə=fik=sə=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=sɔ̃=pʁe=zɑ̃=mεʒə=mi=ma=ʒi=nə=lə=piʁə 18
  a=lɔʁ=ʒə=ʁə=kylə=e=kuʁ=za=ma=pεʁtə 10

  lə=tɑ̃=ʒu=kɔ̃=tʁə=mwa 6
  ʒə=lə=sɑ̃=lə=sε=mεnə=dɔ=nə=pa=sɥitə 10
  pø=tεtʁə=ka=vεk=y=nə=pə=ti=tə=kɥitə 10
  ʒə=tə=di=ʁε=tusə=kə=ty=e=vεjəɑ̃=mwa 10

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/03/2004 00:00Pingwoman56

ah si seulement on z’avais la réponse!!! 😉
amitiée

Poème Amour
Publié le 28/03/2004 00:00

L'écrit contient 128 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Pingwoman56