Poème-France.com

Poeme : Je Suis La Pour Veiller Sur ToiJe Suis La Pour Veiller Sur Toi

Je vois glissé ta larme doucement le long e ta joue. je c’est que tu ne veut pas montrer ta douleur, mais ca ne m’empeche pas de vouloir sécher ta larme avant qu’il ne soit trop tard, trop tard pour t’aider. je vois que ton cœur est brisé, que tes larmes ont coulées, est que ton sourire est parti ? Peu etre quun jour ou alors pour toujours, peu etre que c’est la fin de ta joie ou alors la naissance d’un nouveau toi, peut etre que tu veut partir ou seulement du temps pour te construire. je sait pas, je sait pas parce que tu garde tous ca pour toi. quoique tu fasse mon cœur te sera toujours ouvert pour partager ta souffrance comme tes délires. Alors si lentement tu perd le gout de la vie ne m’oublie pas moi ton amie.
Piti Zizi De Fille

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vwa ɡlise ta laʁmə dusəmɑ̃ lə lɔ̃ ə ta ʒu. ʒə sε kə ty nə vø pa mɔ̃tʁe ta dulœʁ, mε ka nə mɑ̃pεʃə pa də vulwaʁ seʃe ta laʁmə avɑ̃ kil nə swa tʁo taʁ, tʁo taʁ puʁ tεde. ʒə vwa kə tɔ̃ kœʁ ε bʁize, kə tε laʁməz- ɔ̃ kule, ε kə tɔ̃ suʁiʁə ε paʁti ? pø εtʁə kœ̃ ʒuʁ u alɔʁ puʁ tuʒuʁ, pø εtʁə kə sε la fɛ̃ də ta ʒwa u alɔʁ la nεsɑ̃sə dœ̃ nuvo twa, pø εtʁə kə ty vø paʁtiʁ u sələmɑ̃ dy tɑ̃ puʁ tə kɔ̃stʁɥiʁə. ʒə sε pa, ʒə sε pa paʁsə kə ty ɡaʁdə tus ka puʁ twa. kwakə ty fasə mɔ̃ kœʁ tə səʁa tuʒuʁz- uvεʁ puʁ paʁtaʒe ta sufʁɑ̃sə kɔmə tε deliʁə. alɔʁ si lɑ̃təmɑ̃ ty pεʁ lə ɡu də la vi nə mubli pa mwa tɔ̃n- ami.