Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mon Amoureux…

Poème Amour
Publié le 09/08/2005 20:37

L'écrit contient 326 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Piti Zizi De Fille

Mon Amoureux…

Rien qu’a l’idée de ne plus te voir, j’ai un manque, un manque profond, un manque qui fait mal, manque de toi est de tous ce qui fait que tu es toi, manque de ton amour et de tous ce qui fait que je taim. tu es pour moi un etre unique, mon etre unique, mon amoureux, une des meilleure chose qui me sois arivée. mon cœur déborde d’amour pour toi. je tm je tm je tm. g tous le temps envie d’etre avec toi, de te donner de l’amour, d’aller loin, très loin… jimagine meme plus ma vie sans toi, rien que l’idée di pencer me fait mal. tu compte énormément pour moi, j’ai envie de tous partager avec toi, rirez, pleurs… absolumen tous qui me rapproche de toi et me fasse te découvrir impeu plus. je tm je tm je tm… ca ma fait mal que tu mdise que tu doute de mes sentiments, tous cette amour que jte donne ca ne signifie rien pour toi ? je te l’ai déja dit le jour ou je te regarderé comme quelqun de normal on ne sera plus ensemble.
Jpouré ecrir des pages et des pages par ce que c’est impeu une facon pour moi de me rapprocher de toi, de me souvenir… alors je continue encor et encor je c’est que cette lettre te fera plaisir alor elle me fait plaisir a moi aussi. je tm je tm je tm, jte diré le temps qu’il faudra pour que tu me croi, tous le temps s’il le faut ! je veux te donner tous cette amour que j’ai en moi. « l’amour » qu’elle chose magnifique dans ce monde ou rien a de sens, ou les humains sont hinumain et ou la violence règne sur la paix. monde de terreur ! j’espère pouvoir te mener ailleur dans un jolie petit monde a m
 • Pieds Hyphénique: Mon Amoureux…

  rien=qua=li=dée=de=ne=plus=te=voir=jai=un=man=que=un=man=que=pro=fond=un=man=que=qui=fait=mal=man=que=de=toi=est=de=tous=ce=qui=fait=que=tu=es=toi=man=que=de=ton=a=mour=et=de=tous=ce=qui=fait=que=je=taim=tu=es=pour=moi=un=e=tre=u=ni=que=mon=e=tre=u=ni=que=mon=a=mou=reux=u=ne=des=meilleu=re=cho=se=qui=me=sois=a=ri=vée=mon=cœur=dé=bor=de=da=mour=pour=toi=je=t=m=je=t=m=je=t=m=g=tous=le=temps=en=vie=de=tre=a=vec=toi=de=te=don=ner=de=la=mour=dal=ler=loin=très=loin=ji=ma=gi=ne=me=me=plus=ma=vie=sans=toi=rien=que=li=dée=di=pen=cer=me=fait=mal=tu=comp=te=é=nor=mé=ment=pour=moi=jai=en=vie=de=tous=par=ta=ger=a=vec=toi=ri=rez=pleurs=ab=so=lu=men=tous=qui=me=rap=pro=che=de=toi=et=me=fas=se=te=dé=cou=vrir=im=peu=plus=je=t=m=je=t=m=je=t=m=ca=ma=fait=mal=que=tu=m=di=se=que=tu=dou=te=de=mes=sen=ti=ments=tous=cet=te=a=mour=que=j=te=don=ne=ca=ne=si=gni=fie=rien=pour=toi=je=te=lai=dé=ja=dit=le=jour=ou=je=te=re=gar=de=ré=com=me=quel=qun=de=nor=mal=on=ne=se=ra=plus=en=semble 268
  jpou=ré=e=crir=des=pa=ges=et=des=pa=ges=par=ce=que=cest=im=peu=u=ne=fa=con=pour=moi=de=me=rap=pro=cher=de=toi=de=me=sou=ve=nir=a=lors=je=con=ti=nue=en=cor=et=en=cor=je=cest=que=cet=te=let=tre=te=fe=ra=plai=sir=a=lor=el=le=me=fait=plai=sir=a=moi=aus=si=je=t=m=je=t=m=je=t=m=j=te=di=ré=le=temps=quil=fau=dra=pour=que=tu=me=croi=tous=le=temps=sil=le=faut=je=veux=te=don=ner=tous=cet=te=a=mour=que=jai=en=moi=la=mour=quel=le=cho=se=ma=gni=fi=que=dans=ce=mon=de=ou=rien=a=de=sens=ou=les=hu=mains=sont=hi=nu=main=et=ou=la=vi=o=len=ce=rè=gne=sur=la=paix=mon=de=de=ter=reur=jes=pè=re=pou=voir=te=me=ner=ail=leur=dans=un=jo=lie=pe=tit=mon=de=a=m 177
 • Phonétique : Mon Amoureux…

  ʁjɛ̃ ka lide də nə plys tə vwaʁ, ʒε œ̃ mɑ̃kə, œ̃ mɑ̃kə pʁɔfɔ̃, œ̃ mɑ̃kə ki fε mal, mɑ̃kə də twa ε də tus sə ki fε kə ty ε twa, mɑ̃kə də tɔ̃n- amuʁ e də tus sə ki fε kə ʒə tɛ̃. ty ε puʁ mwa œ̃n- εtʁə ynikə, mɔ̃n- εtʁə ynikə, mɔ̃n- amuʁø, ynə dε mεjəʁə ʃozə ki mə swaz- aʁive. mɔ̃ kœʁ debɔʁdə damuʁ puʁ twa. ʒə te εm ʒə te εm ʒə te εm. ʒe tus lə tɑ̃z- ɑ̃vi dεtʁə avεk twa, də tə dɔne də lamuʁ, dale lwɛ̃, tʁε lwɛ̃… ʒimaʒinə məmə plys ma vi sɑ̃ twa, ʁjɛ̃ kə lide di pɑ̃se mə fε mal. ty kɔ̃tə enɔʁmemɑ̃ puʁ mwa, ʒε ɑ̃vi də tus paʁtaʒe avεk twa, ʁiʁe, plœʁ… absɔlymɛ̃ tus ki mə ʁapʁoʃə də twa e mə fasə tə dekuvʁiʁ ɛ̃pø plys. ʒə te εm ʒə te εm ʒə te εm… ka ma fε mal kə ty mdizə kə ty dutə də mε sɑ̃timɑ̃, tus sεtə amuʁ kə ʒtə dɔnə ka nə siɲifi ʁjɛ̃ puʁ twa ? ʒə tə lε deʒa di lə ʒuʁ u ʒə tə ʁəɡaʁdəʁe kɔmə kεlkn də nɔʁmal ɔ̃ nə səʁa plysz- ɑ̃sɑ̃blə.
  ʒpuʁe εkʁiʁ dε paʒəz- e dε paʒə paʁ sə kə sεt- ɛ̃pø ynə fakɔ̃ puʁ mwa də mə ʁapʁoʃe də twa, də mə suvəniʁ… alɔʁ ʒə kɔ̃tinɥ ɑ̃kɔʁ e ɑ̃kɔʁ ʒə sε kə sεtə lεtʁə tə fəʁa plεziʁ alɔʁ εllə mə fε plεziʁ a mwa osi. ʒə te εm ʒə te εm ʒə te εm, ʒtə diʁe lə tɑ̃ kil fodʁa puʁ kə ty mə kʁwa, tus lə tɑ̃ sil lə fo ! ʒə vø tə dɔne tus sεtə amuʁ kə ʒε ɑ̃ mwa. « lamuʁ » kεllə ʃozə maɲifikə dɑ̃ sə mɔ̃də u ʁjɛ̃ a də sɑ̃s, u lεz- ymɛ̃ sɔ̃ inymɛ̃ e u la vjɔlɑ̃sə ʁεɲə syʁ la pε. mɔ̃də də teʁœʁ ! ʒεspεʁə puvwaʁ tə məne ajœʁ dɑ̃z- œ̃ ʒɔli pəti mɔ̃də a εm
 • Pieds Phonétique : Mon Amoureux…

  ʁjɛ̃=ka=li=de=də=nə=plys=tə=vwaʁ=ʒε=œ̃=mɑ̃=kə=œ̃=mɑ̃=kə=pʁɔ=fɔ̃=œ̃=mɑ̃=kə=ki=fε=mal=mɑ̃=kə=də=twa=ε=də=tus=sə=ki=fε=kə=ty=ε=twa=mɑ̃=kə=də=tɔ̃=na=muʁ=e=də=tus=sə=ki=fε=kə=ʒə=tɛ̃=ty=ε=puʁ=mwa=œ̃=nε=tʁə=y=ni=kə=mɔ̃=nε=tʁə=y=ni=kə=mɔ̃=na=mu=ʁø=y=nə=dε=mε=jə=ʁə=ʃo=zə=ki=mə=swa=za=ʁi=ve=mɔ̃=kœʁ=de=bɔʁ=də=da=muʁ=puʁ=twa=ʒə=te=εm=ʒə=te=εm=ʒə=te=εm=ʒe=tus=lə=tɑ̃=zɑ̃=vi=dε=tʁə=a=vεk=twa=də=tə=dɔ=ne=də=la=muʁ=da=le=lwɛ̃=tʁε=lwɛ̃=ʒi=ma=ʒi=nə=mə=mə=plys=ma=vi=sɑ̃=twa=ʁjɛ̃=kə=li=de=di=pɑ̃=se=mə=fε=mal=ty=kɔ̃=tə=e=nɔʁ=me=mɑ̃=puʁ=mwa=ʒε=ɑ̃=vi=də=tus=paʁ=ta=ʒe=a=vεk=twa=ʁi=ʁe=plœʁ=ab=sɔ=ly=mɛ̃=tus=ki=mə=ʁa=pʁo=ʃə=də=twa=e=mə=fa=sə=tə=de=ku=vʁiʁ=ɛ̃=pø=plys=ʒə=te=εm=ʒə=te=εm=ʒə=te=εm=ka=ma=fε=mal=kə=ty=mdi=zə=kə=ty=du=tə=də=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=tus=sε=tə=a=muʁ=kə=ʒtə=dɔ=nə=ka=nə=si=ɲi=fi=ʁjɛ̃=puʁ=twa=ʒə=tə=lε=de=ʒa=di=lə=ʒuʁ=u=ʒə=tə=ʁə=ɡaʁ=də=ʁe=kɔ=mə=kεlkn=də=nɔʁ=mal=ɔ̃=nə=sə=ʁa=plys=zɑ̃=sɑ̃blə 266
  ʒpu=ʁe=ε=kʁiʁ=dε=pa=ʒə=ze=dε=pa=ʒə=paʁ=sə=kə=sε=tɛ̃=pø=y=nə=fa=kɔ̃=puʁ=mwa=də=mə=ʁa=pʁo=ʃe=də=twa=də=mə=su=və=niʁ=a=lɔʁ=ʒə=kɔ̃=tinɥ=ɑ̃=kɔʁ=e=ɑ̃=kɔʁ=ʒə=sε=kə=sε=tə=lε=tʁə=tə=fə=ʁa=plε=ziʁ=a=lɔʁ=εl=lə=mə=fε=plε=ziʁ=a=mwa=o=si=ʒə=te=εm=ʒə=te=εm=ʒə=te=εm=ʒtə=di=ʁe=lə=tɑ̃=kil=fo=dʁa=puʁ=kə=ty=mə=kʁwa=tus=lə=tɑ̃=sil=lə=fo=ʒə=vø=tə=dɔ=ne=tus=sε=tə=a=muʁ=kə=ʒε=ɑ̃=mwa=la=muʁ=kεl=lə=ʃo=zə=ma=ɲi=fi=kə=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=u=ʁj=ɛ̃=a=də=sɑ̃s=u=lε=zy=mɛ̃=sɔ̃=i=ny=mɛ̃=e=u=la=vjɔ=lɑ̃=sə=ʁε=ɲə=syʁ=la=pε=mɔ̃=də=də=te=ʁœ=ʁə=ʒεs=pε=ʁə=pu=vwaʁ=tə=mə=ne=a=jœʁ=dɑ̃=zœ̃=ʒɔ=li=pə=ti=mɔ̃=də=a=εm 176

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/08/2005 21:29(F)Fleurlune Mimi(F)

triste poème
le temps est le meilleur remede j’espere que ca passera 🙂

continu
amitié...mimi
kiss(k)