Poème-France.com

Poeme : Mon CoeurMon Coeur

Tu es l’ange déchu de mon cœur
Que tu emplie de bonheur
Sans toi que serais-je ?
Sans doute rien

Je bois tes paroles qui m’apportent amour et tendresse
Dans tes bras je me sens forte et je n’ai peur de rien
Tu me protège de tout, de moi, de mes doutes,
De mes incertitudes et de mon manque de confiance

Ton sourire est un élixir
Dont je ne peux plus me passer
Ma plus belle drogue c’est toi
Et tu n’as que des effets secondaires désirables

Tu es tout ce dont je rêvais
J’aimerais rester à tes côtés pour l’éternité
Paprika

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε lɑ̃ʒə deʃy də mɔ̃ kœʁ
kə ty ɑ̃pli də bɔnœʁ
sɑ̃ twa kə səʁε ʒə ?
sɑ̃ dutə ʁjɛ̃

ʒə bwa tε paʁɔlə ki mapɔʁte amuʁ e tɑ̃dʁεsə
dɑ̃ tε bʁa ʒə mə sɑ̃s fɔʁtə e ʒə nε pœʁ də ʁjɛ̃
ty mə pʁɔtεʒə də tu, də mwa, də mε dutə,
də mεz- ɛ̃sεʁtitydəz- e də mɔ̃ mɑ̃kə də kɔ̃fjɑ̃sə

tɔ̃ suʁiʁə εt- œ̃n- eliksiʁ
dɔ̃ ʒə nə pø plys mə pase
ma plys bεllə dʁɔɡ sε twa
e ty na kə dεz- efε səɡɔ̃dεʁə deziʁablə

ty ε tu sə dɔ̃ ʒə ʁεvε
ʒεməʁε ʁεste a tε kote puʁ letεʁnite