Poème-France.com

Poeme : Un Reve Avec ToiUn Reve Avec Toi

Je veux vivre avec toi un amour sans foi ni loi
Un amour sans combat
Que ce soit un rêve sans trêve
Et que le bonheur soit à notre réveille
Que tes bras m’entourent d’amour
Qu’il n’y ai plus de toi ou de moi
Juste un nous qui formerais un tout
Que l’on laisse nos chaînes à l’abandon
Pour laisser place à la passion
Et que l’on vivent heureux
Sans se poser de questions
Paprika

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vø vivʁə avεk twa œ̃n- amuʁ sɑ̃ fwa ni lwa
œ̃n- amuʁ sɑ̃ kɔ̃ba
kə sə swa œ̃ ʁεvə sɑ̃ tʁεvə
e kə lə bɔnœʁ swa a nɔtʁə ʁevεjə
kə tε bʁa mɑ̃tuʁe damuʁ
kil ni ε plys də twa u də mwa
ʒystə œ̃ nu ki fɔʁməʁεz- œ̃ tu
kə lɔ̃ lεsə no ʃεnəz- a labɑ̃dɔ̃
puʁ lεse plasə a la pasjɔ̃
e kə lɔ̃ vive œʁø
sɑ̃ sə poze də kεstjɔ̃