Poème-France.com

Poeme : EspoirEspoir

Je te donne une lueur d’espoir
Quand ta vie devient noire
Je te tends la main
Quand tu en as besoin
Mais rien n’efface mes larmes
Quand la vie te condamne
Quand mes mots ne servent à rien
Et que ton avenir est incertain
Seul le temps pourra nous dire
Si tu as encore le droit de sourire
J’espère que le bonheur sera à l’heure
Et qu’il fera rebattre ton cœur
Paprika

PostScriptum

cf « putain de cancer »


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə dɔnə ynə lɥœʁ dεspwaʁ
kɑ̃ ta vi dəvjɛ̃ nwaʁə
ʒə tə tɑ̃ la mɛ̃
kɑ̃ ty ɑ̃n- a bəzwɛ̃
mε ʁjɛ̃ nefasə mε laʁmə
kɑ̃ la vi tə kɔ̃damnə
kɑ̃ mε mo nə sεʁve a ʁjɛ̃
e kə tɔ̃n- avəniʁ εt- ɛ̃sεʁtɛ̃
səl lə tɑ̃ puʁʁa nu diʁə
si ty a ɑ̃kɔʁə lə dʁwa də suʁiʁə
ʒεspεʁə kə lə bɔnœʁ səʁa a lœʁ
e kil fəʁa ʁəbatʁə tɔ̃ kœʁ