Poème-France.com

Poeme : Rève D’Une VieRève D’Une Vie

Un rêve… cette vie n’est qu’un rêve !
Tout comme le jardin de l’Eden avec Adam et Eve
Je rêve d’être un serpend pour tenter cette femme libre comme l’air
Qui n’existe que dans les croyances populaires…

Je rêve de pouvoir tuer tous les hommes qui m’ont blessé
Dans mon passé ou futur… je ne veux plus souffrir donc ne plus aimer
Mais je rêve d’être aimer par un homme heureux
Je rêve de pouvoir m’en sortir et d’apercevoir ses yeux…

Je rêve de pouvoir revoir mon grand père que j’aimais tant
Qui est partie lorsque j’étais jeune avec le vent
Je rêve de pouvoir repasser les moments avec lui pour lui dire combien je l’aime
Et pour lui dire adieu à cet homme que je respecte et qui n’avait aucune haine…

Je rêve de pouvoir voler tel un aigle survolant ses plaines
Sauvage et inhabitées par l’homme qui lui détruit tout par sa haine
Je rêve aussi d’être un étalon sauvage galopant furtivement
Fuyant les hommes et leurs lois en poussant un hennissement…

Je rêve d’être comme la musique légère et belle
Portée par le vent et des paroles chantées sans peine
Mais toujours tenue par une portée de notes timides
Car la peur de fair une fausse note ce tien et se serait un bide…

Je rêve de m’enfuir de ce cauchemar sans horizon ni vu
Qui chaque jour recommence a croire qu’il n’a pas de début
Je rêve de pouvoir partir en hurlant ma colère et ma haine
A cette sœur qui me fait tant souffrir et qui n’a pas peine…

Je rêve de pouvoir être comme le feu crépitant
Sauvage et sans contrainte tel un oliphant
Détruisant tout sur mon passage sans distinction
D’amis ou d’ennemis sans faire attention…
Poetedu67

PostScriptum

qql reve ke je fai… pr une vie meilleur bien sur =)


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ʁεvə… sεtə vi nε kœ̃ ʁεvə !
tu kɔmə lə ʒaʁdɛ̃ də lədɛ̃ avεk adam e əvə
ʒə ʁεvə dεtʁə œ̃ sεʁpɑ̃ puʁ tɑ̃te sεtə famə libʁə kɔmə lεʁ
ki nεɡzistə kə dɑ̃ lε kʁwajɑ̃sə pɔpylεʁə…

ʒə ʁεvə də puvwaʁ tɥe tus lεz- ɔmə ki mɔ̃ blese
dɑ̃ mɔ̃ pase u fytyʁ… ʒə nə vø plys sufʁiʁ dɔ̃k nə plysz- εme
mε ʒə ʁεvə dεtʁə εme paʁ œ̃n- ɔmə œʁø
ʒə ʁεvə də puvwaʁ mɑ̃ sɔʁtiʁ e dapεʁsəvwaʁ sεz- iø…

ʒə ʁεvə də puvwaʁ ʁəvwaʁ mɔ̃ ɡʁɑ̃ pεʁə kə ʒεmε tɑ̃
ki ε paʁti lɔʁskə ʒetε ʒənə avεk lə vɑ̃
ʒə ʁεvə də puvwaʁ ʁəpase lε mɔmɑ̃z- avεk lɥi puʁ lɥi diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə lεmə
e puʁ lɥi diʁə adjø a sεt ɔmə kə ʒə ʁεspεktə e ki navε okynə-εnə…

ʒə ʁεvə də puvwaʁ vɔle tεl œ̃n- εɡlə syʁvɔlɑ̃ sε plεnə
sovaʒə e inabite paʁ lɔmə ki lɥi detʁɥi tu paʁ sa-εnə
ʒə ʁεvə osi dεtʁə œ̃n- etalɔ̃ sovaʒə ɡalɔpɑ̃ fyʁtivəmɑ̃
fyiɑ̃ lεz- ɔməz- e lœʁ lwaz- ɑ̃ pusɑ̃ œ̃n- εnisəmɑ̃…

ʒə ʁεvə dεtʁə kɔmə la myzikə leʒεʁə e bεllə
pɔʁte paʁ lə vɑ̃ e dε paʁɔlə ʃɑ̃te sɑ̃ pεnə
mε tuʒuʁ tənɥ paʁ ynə pɔʁte də nɔtə timidə
kaʁ la pœʁ də fεʁ ynə fosə nɔtə sə tjɛ̃ e sə səʁε œ̃ bidə…

ʒə ʁεvə də mɑ̃fɥiʁ də sə koʃəmaʁ sɑ̃z- ɔʁizɔ̃ ni vy
ki ʃakə ʒuʁ ʁəkɔmɑ̃sə a kʁwaʁə kil na pa də deby
ʒə ʁεvə də puvwaʁ paʁtiʁ ɑ̃n- yʁlɑ̃ ma kɔlεʁə e ma-εnə
a sεtə sœʁ ki mə fε tɑ̃ sufʁiʁ e ki na pa pεnə…

ʒə ʁεvə də puvwaʁ εtʁə kɔmə lə fø kʁepitɑ̃
sovaʒə e sɑ̃ kɔ̃tʁɛ̃tə tεl œ̃n- ɔlifɑ̃
detʁɥizɑ̃ tu syʁ mɔ̃ pasaʒə sɑ̃ distɛ̃ksjɔ̃
damiz- u dεnəmi sɑ̃ fεʁə atɑ̃sjɔ̃…