Poeme-France : Lecture Écrit Sexe

Poeme : Petite Fille…

Poème Sexe
Publié le 17/08/2005 00:00

L'écrit contient 247 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Poetedu67

Petite Fille…

La fillette regardait avec envi les enfants qui jouaient dehors à la balle.
Sa chambre était propre, humble, plaisible et silencieuse.
On voyait un poster d’une idole sur le mur vierge.
La jeune fille regardait ces enfants qui jouaient en pleurant lorsque
Son père comme tous les jours venait la rejoindre dans sa chambre.
Elle se laissait déshabiller en silence sa bouche pâle entre ouverte dans un crie silencieux.
La peur d’être battue ou pire d’être tué se noyait dans ses yeux bleus alors
Que ses bras pendants le long de son corps ne faisaient rien pour aretter cet homme
Qui brisait sa jeunesse par ses actes monstrueux indigne d’un père.
Comme une plaie qui se réouvre le père passe ses doigts le long du corps de la fillette
Qui sursaute de dégout et de honte par cette main adulte sur son corps frêle.
La nuit tombe, les enfants ont fini de jouer mais la jeune fille ne finit pas de pleurer
De sa honte, de sa fragilitée, de son père indigne et d’être un enfant.
Elle voudrait tuer cet homme mais elle n’en n’a pas la force ni le courage et
Elle voudrait avouer mais la peur de son père telle une ombre se dessine derrière elle alors
Elle se tait et pleure en silence dans sa chambre aux murs vierge témoin silencieux de
Ce père monstrueux qui a gaché sa jeunesse et lui a mis une peur profonde…
 • Pieds Hyphénique: Petite Fille…

  la=fillet=te=re=gar=dait=a=vec=en=vi=les=en=fants=qui=jou=aient=de=hors=à=la=ba=lle 22
  sa=cham=bre=é=tait=pro=pre=hum=ble=plai=si=ble=et=si=len=cieu=se 17
  on=vo=yait=un=pos=ter=du=ne=i=do=le=sur=le=mur=vi=er=ge 17
  la=jeu=ne=fi=lle=re=gar=dait=ces=en=fants=qui=jou=aient=en=pleu=rant=lorsque 18
  son=pè=re=com=me=tous=les=jours=ve=nait=la=re=join=dre=dans=sa=cham=bre 18
  elle=se=lais=sait=dé=sha=biller=en=silen=ce=sa=bou=che=pâ=leen=tre=ou=ver=te=dans=un=crie=si=len=cieux 25
  la=peur=dê=tre=bat=tue=ou=pi=re=dê=tre=tué=se=no=yait=dans=ses=y=eux=bleus=a=lors 22
  que=ses=bras=pen=dants=le=long=de=son=corps=ne=fai=saient=rien=pour=a=ret=ter=cet=hom=me 21
  qui=bri=sait=sa=jeu=nes=se=par=ses=ac=tes=mons=tru=eux=in=di=gne=dun=pè=re 20
  comme=u=ne=plaie=qui=se=réou=vre=le=pè=re=pas=se=ses=doigts=le=long=du=corps=de=la=fillette 22
  qui=sur=sau=te=de=dé=gout=et=de=hon=te=par=cet=te=main=a=dul=te=sur=son=corps=frêle 22
  la=nuit=tombe=les=en=fants=ont=fi=ni=de=jouer=mais=la=jeu=ne=fille=ne=fi=nit=pas=de=pleu=rer 23
  de=sa=honte=de=sa=fra=gi=li=tée=de=son=pè=re=in=di=gne=et=dê=tre=un=en=fant 22
  el=le=vou=drait=tuer=cet=homme=mais=el=le=nen=na=pas=la=for=ce=ni=le=cou=ra=ge=et 22
  elle=vou=drait=a=vouer=mais=la=peur=de=son=père=tel=leu=ne=om=bre=se=des=si=ne=der=riè=re=el=le=a=lors 27
  elle=se=tait=et=pleureen=si=len=ce=dans=sa=cham=bre=aux=murs=vier=ge=té=moin=si=len=cieux=de 22
  ce=pè=re=mons=trueux=qui=a=ga=ché=sa=jeu=nes=se=et=lui=a=mis=u=ne=peur=pro=fonde 22
 • Phonétique : Petite Fille…

  la fijεtə ʁəɡaʁdε avεk ɑ̃vi lεz- ɑ̃fɑ̃ ki ʒuε dəɔʁz- a la balə.
  sa ʃɑ̃bʁə etε pʁɔpʁə, œ̃blə, plεziblə e silɑ̃sjøzə.
  ɔ̃ vwajε œ̃ pɔste dynə idɔlə syʁ lə myʁ vjεʁʒə.
  la ʒənə fijə ʁəɡaʁdε sεz- ɑ̃fɑ̃ ki ʒuε ɑ̃ pləʁɑ̃ lɔʁskə
  sɔ̃ pεʁə kɔmə tus lε ʒuʁ vənε la ʁəʒwɛ̃dʁə dɑ̃ sa ʃɑ̃bʁə.
  εllə sə lεsε dezabije ɑ̃ silɑ̃sə sa buʃə palə ɑ̃tʁə uvεʁtə dɑ̃z- œ̃ kʁi silɑ̃sjø.
  la pœʁ dεtʁə batɥ u piʁə dεtʁə tye sə nwajε dɑ̃ sεz- iø bløsz- alɔʁ
  kə sε bʁa pɑ̃dɑ̃ lə lɔ̃ də sɔ̃ kɔʁ nə fəzε ʁjɛ̃ puʁ aʁεte sεt ɔmə
  ki bʁizε sa ʒənεsə paʁ sεz- aktə mɔ̃stʁyøz- ɛ̃diɲə dœ̃ pεʁə.
  kɔmə ynə plε ki sə ʁeuvʁə lə pεʁə pasə sε dwa lə lɔ̃ dy kɔʁ də la fijεtə
  ki syʁsotə də deɡu e də ɔ̃tə paʁ sεtə mɛ̃ adyltə syʁ sɔ̃ kɔʁ fʁεlə.
  la nɥi tɔ̃bə, lεz- ɑ̃fɑ̃z- ɔ̃ fini də ʒue mε la ʒənə fijə nə fini pa də pləʁe
  də sa ɔ̃tə, də sa fʁaʒilite, də sɔ̃ pεʁə ɛ̃diɲə e dεtʁə œ̃n- ɑ̃fɑ̃.
  εllə vudʁε tɥe sεt ɔmə mεz- εllə nɑ̃ na pa la fɔʁsə ni lə kuʁaʒə e
  εllə vudʁε avue mε la pœʁ də sɔ̃ pεʁə tεllə ynə ɔ̃bʁə sə desinə dəʁjεʁə εllə alɔʁ
  εllə sə tε e plœʁə ɑ̃ silɑ̃sə dɑ̃ sa ʃɑ̃bʁə o myʁ vjεʁʒə temwɛ̃ silɑ̃sjø də
  sə pεʁə mɔ̃stʁyø ki a ɡaʃe sa ʒənεsə e lɥi a miz- ynə pœʁ pʁɔfɔ̃də…
 • Pieds Phonétique : Petite Fille…

  la=fi=j=ε=tə=ʁə=ɡaʁ=dε=a=vεk=ɑ̃=vi=lε=zɑ̃=fɑ̃=ki=ʒu=ε=də=ɔʁ=za=la=ba=lə 24
  sa=ʃɑ̃=bʁə=e=tε=pʁɔ=pʁə=œ̃=blə=plε=zi=blə=e=si=lɑ̃=sj=ø=zə 18
  ɔ̃=vwa=j=ε=œ̃=pɔs=te=dy=nə=i=dɔ=lə=syʁ=lə=myʁ=vjεʁ=ʒə 17
  la=ʒə=nə=fi=jə=ʁə=ɡaʁ=dε=sε=zɑ̃=fɑ̃=ki=ʒu=ε=ɑ̃=plə=ʁɑ̃=lɔʁ=skə 19
  sɔ̃=pε=ʁə=kɔ=mə=tus=lε=ʒuʁ=və=nε=la=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=dɑ̃=sa=ʃɑ̃=bʁə 18
  εllə=sə=lε=sε=de=za=bi=je=ɑ̃=si=lɑ̃sə=sa=bu=ʃə=pa=ləɑ̃=tʁə=u=vεʁ=tə=dɑ̃=zœ̃=kʁi=si=lɑ̃=sjø 26
  la=pœ=ʁə=dε=tʁə=batɥ=u=pi=ʁə=dε=tʁə=ty=e=sə=nwa=j=ε=dɑ̃=sε=zi=ø=bløs=za=lɔʁ 24
  kə=sε=bʁa=pɑ̃=dɑ̃=lə=lɔ̃=də=sɔ̃=kɔʁ=nə=fə=zε=ʁj=ɛ̃=puʁ=a=ʁε=te=sεt=ɔ=mə 22
  ki=bʁi=zε=sa=ʒə=nε=sə=paʁ=sε=zak=tə=mɔ̃s=tʁy=ø=zɛ̃=di=ɲə=dœ̃=pε=ʁə 20
  kɔmə=y=nə=plε=ki=sə=ʁe=u=vʁə=lə=pε=ʁə=pa=sə=sε=dwa=lə=lɔ̃=dy=kɔʁ=də=la=fi=jεtə 24
  ki=syʁ=so=tə=də=de=ɡu=e=də=ɔ̃=tə=paʁ=sε=tə=mɛ̃=a=dyl=tə=syʁ=sɔ̃=kɔʁ=fʁε=lə 23
  la=nɥi=tɔ̃bə=lε=zɑ̃=fɑ̃=zɔ̃=fi=ni=də=ʒu=e=mε=la=ʒə=nə=fi=jə=nə=fi=ni=pa=də=plə=ʁe 25
  də=sa=ɔ̃=tə=də=sa=fʁa=ʒi=li=te=də=sɔ̃=pε=ʁə=ɛ̃=di=ɲə=e=dε=tʁə=œ̃=nɑ̃=fɑ̃ 23
  εl=lə=vu=dʁε=tɥe=sεt=ɔ=mə=mε=zεl=lə=nɑ̃=na=pa=la=fɔʁ=sə=ni=lə=ku=ʁa=ʒə=e 23
  εllə=vu=dʁε=a=vu=e=mε=la=pœʁ=də=sɔ̃=pεʁə=tεl=ləy=nə=ɔ̃=bʁə=sə=de=si=nə=də=ʁjε=ʁə=εl=lə=a=lɔʁ 28
  εl=lə=sə=tε=e=plœ=ʁə=ɑ̃=si=lɑ̃=sə=dɑ̃=sa=ʃɑ̃=bʁə=o=myʁ=vjεʁ=ʒə=te=mwɛ̃=si=lɑ̃=sjødə 24
  sə=pε=ʁə=mɔ̃s=tʁy=ø=ki=a=ɡa=ʃe=sa=ʒə=nε=sə=e=lɥi=a=mi=zy=nə=pœʁ=pʁɔ=fɔ̃=də 24

PostScriptum

une idé com sa pr ce crime…

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/04/2006 18:52Avrila

Ce poeme est magnfique dommage qu’il soit réel