Poème-France.com

Poeme : Ce ManqueCe Manque

Quand j’ai su que tu partais
Je ne pensais pas que tu me manquerais
Passent les jours et les semaines
Je voudrais seulement que tu reviennes
Me voir, passer tu temps avec moi
Rien que quelques secondes près de toi
Le temps petit à petit avance
Et j’oublie peu a peu ton absence
Mais toi m’as-tu donc oublié ?
Penses tu a moi chaque journée ?
Quand tu dis que tu vas m’appeler
Je suis heureuse que tu ne m’ai pas oublié
J’attends ton appel avec impatience
Et la : rien, un vide immense
Ce lien affectif ce brise doucement
Comme si rien nous rattachait l’un a l’autre avant
Comme deux étranger au téléphone
On échange a peine quelques paroles
Comme si l’on ne se connaissait pas
Tu ne me dis rien de ta vie là-bas
Je me persuade que rien ne m’atteint
Mais au font je cris au loin
Parfois une chanson, un mot me font penser à toi
Et mes larmes viennent sans trop savoir pourquoi
Je ne sais pas si j’arriverai a brisé ce silence
Mais en attendant je souffre de cette distance
Power-Flower

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒε sy kə ty paʁtε
ʒə nə pɑ̃sε pa kə ty mə mɑ̃kəʁε
pase lε ʒuʁz- e lε səmεnə
ʒə vudʁε sələmɑ̃ kə ty ʁəvjεnə
mə vwaʁ, pase ty tɑ̃z- avεk mwa
ʁjɛ̃ kə kεlk səɡɔ̃də pʁε də twa
lə tɑ̃ pəti a pəti avɑ̃sə
e ʒubli pø a pø tɔ̃n- absɑ̃sə
mε twa ma ty dɔ̃k ublje ?
pɑ̃sə ty a mwa ʃakə ʒuʁne ?
kɑ̃ ty di kə ty va mapəle
ʒə sɥiz- œʁøzə kə ty nə mε pa ublje
ʒatɑ̃ tɔ̃n- apεl avεk ɛ̃pasjɑ̃sə
e la : ʁjɛ̃, œ̃ vidə imɑ̃sə
sə ljɛ̃ afεktif sə bʁizə dusəmɑ̃
kɔmə si ʁjɛ̃ nu ʁataʃε lœ̃n- a lotʁə avɑ̃
kɔmə døz- etʁɑ̃ʒe o telefɔnə
ɔ̃n- eʃɑ̃ʒə a pεnə kεlk paʁɔlə
kɔmə si lɔ̃ nə sə kɔnεsε pa
ty nə mə di ʁjɛ̃ də ta vi la ba
ʒə mə pεʁsɥadə kə ʁjɛ̃ nə matɛ̃
mεz- o fɔ̃ ʒə kʁiz- o lwɛ̃
paʁfwaz- ynə ʃɑ̃sɔ̃, œ̃ mo mə fɔ̃ pɑ̃se a twa
e mε laʁmə- vjεne sɑ̃ tʁo savwaʁ puʁkwa
ʒə nə sε pa si ʒaʁivəʁε a bʁize sə silɑ̃sə
mεz- ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ ʒə sufʁə də sεtə distɑ̃sə