Poeme : 74100 - Sans Titre

74100 - Sans Titre

Comme au fond d’un océan
Je sens ce monde si grand
Je sans ma vie qui balance
Entre amour et déchéance
Je perds tout contrôle de moi
Je me sens seule et j’ai froid

Je marche sous la pluie
Et je cherche a comprendre
Pourquoi mon souffle s’arrête
Et mes mains tremblent

J’aimerai savoir si tu l aime vraiment
Ou si au plus profond du cœur tu te mens
Si une flamme brille encore dans tes yeux
Si on se retrouvera tout les deux

Je voudrais qu’une force m’éclaire
L’incertitude me désespère
Quand je m’efforce à t’oublier
Toi tu viens toujours me trouver
Et je perds tout contrôle
Quand vos corps lentement se frôlent
Parfois ça me fait mal
Comme des fois ça m’est égale

Je marche sous la pluie
Et je cherche à comprendre
Pourquoi mon souffle s’arrête
Et mon cœur tremble

J’aimerai savoir si tu l aime vraiment
Ou si au plus profond du cœur tu te mens
Si une flamme brille encore dans tes yeux
Si on se retrouvera tout les deux

Une lame a transpercé mon cœur
De douleur c’est a ce moment là
Que j’ai su que je t’aimais…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: 74100 - Sans Titre

  com=me=au=fond=dun=o=cé=an 8
  je=sens=ce=mon=de=si=grand 7
  je=sans=ma=vie=qui=ba=lan=ce 8
  en=tre=a=mour=et=dé=ché=ance 8
  je=perds=tout=con=trô=le=de=moi 8
  je=me=sens=seu=le=et=jai=froid 8

  je=mar=che=sous=la=pluie 6
  et=je=cher=che=a=com=pren=dre 8
  pour=quoi=mon=souf=fle=sar=rê=te 8
  et=mes=mains=tremblent 4

  jaime=rai=sa=voir=si=tu=l=ai=me=vraiment 10
  ou=si=au=plus=pro=fond=du=cœur=tu=te=mens 11
  si=une=flam=me=brilleen=co=re=dans=tes=yeux 10
  si=on=se=re=trouve=ra=tout=les=deux 9

  je=vou=drais=quune=for=ce=mé=claire 8
  lin=cer=ti=tude=me=dé=ses=père 8
  quand=je=mef=for=ce=à=tou=blier 8
  toi=tu=viens=tou=jours=me=trou=ver 8
  et=je=perds=tout=con=trô=le 7
  quand=vos=corps=len=te=ment=se=frôlent 8
  par=fois=ça=me=fait=mal 6
  com=me=des=fois=ça=mest=é=gale 8

  je=mar=che=sous=la=pluie 6
  et=je=cher=che=à=com=pren=dre 8
  pour=quoi=mon=souf=fle=sar=rê=te 8
  et=mon=cœur=tremble 4

  jaime=rai=sa=voir=si=tu=l=ai=me=vraiment 10
  ou=si=au=plus=pro=fond=du=cœur=tu=te=mens 11
  si=une=flam=me=brilleen=co=re=dans=tes=yeux 10
  si=on=se=re=trouve=ra=tout=les=deux 9

  une=la=mea=trans=per=cé=mon=cœur 8
  de=dou=leur=cest=a=ce=moment=là 8
  que=jai=su=que=je=tai=mais 7
 • Phonétique : 74100 - Sans Titre

  kɔmə o fɔ̃ dœ̃n- ɔseɑ̃
  ʒə sɑ̃s sə mɔ̃də si ɡʁɑ̃
  ʒə sɑ̃ ma vi ki balɑ̃sə
  ɑ̃tʁə amuʁ e deʃeɑ̃sə
  ʒə pεʁd tu kɔ̃tʁolə də mwa
  ʒə mə sɑ̃s sələ e ʒε fʁwa

  ʒə maʁʃə su la plɥi
  e ʒə ʃεʁʃə a kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  puʁkwa mɔ̃ suflə saʁεtə
  e mε mɛ̃ tʁɑ̃ble

  ʒεməʁε savwaʁ si ty εl εmə vʁεmɑ̃
  u si o plys pʁɔfɔ̃ dy kœʁ ty tə mɑ̃
  si ynə flamə bʁijə ɑ̃kɔʁə dɑ̃ tεz- iø
  si ɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa tu lε dø

  ʒə vudʁε kynə fɔʁsə meklεʁə
  lɛ̃sεʁtitydə mə dezεspεʁə
  kɑ̃ ʒə mefɔʁsə a tublje
  twa ty vjɛ̃ tuʒuʁ mə tʁuve
  e ʒə pεʁd tu kɔ̃tʁolə
  kɑ̃ vo kɔʁ lɑ̃təmɑ̃ sə fʁole
  paʁfwa sa mə fε mal
  kɔmə dε fwa sa mεt- eɡalə

  ʒə maʁʃə su la plɥi
  e ʒə ʃεʁʃə a kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  puʁkwa mɔ̃ suflə saʁεtə
  e mɔ̃ kœʁ tʁɑ̃blə

  ʒεməʁε savwaʁ si ty εl εmə vʁεmɑ̃
  u si o plys pʁɔfɔ̃ dy kœʁ ty tə mɑ̃
  si ynə flamə bʁijə ɑ̃kɔʁə dɑ̃ tεz- iø
  si ɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa tu lε dø

  ynə lamə a tʁɑ̃spεʁse mɔ̃ kœʁ
  də dulœʁ sεt- a sə mɔmɑ̃ la
  kə ʒε sy kə ʒə tεmε…
 • Syllabes Phonétique : 74100 - Sans Titre

  kɔ=mə=o=fɔ̃=dœ̃=nɔ=se=ɑ̃ 8
  ʒə=sɑ̃s=sə=mɔ̃=də=si=ɡʁɑ̃ 7
  ʒə=sɑ̃=ma=vi=ki=ba=lɑ̃=sə 8
  ɑ̃=tʁə=a=muʁ=e=de=ʃe=ɑ̃sə 8
  ʒə=pεʁd=tu=kɔ̃=tʁo=lə=də=mwa 8
  ʒə=mə=sɑ̃s=sə=lə=e=ʒε=fʁwa 8

  ʒə=maʁ=ʃə=su=la=plɥi 6
  e=ʒə=ʃεʁ=ʃə=a=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 8
  puʁ=kwa=mɔ̃=su=flə=sa=ʁε=tə 8
  e=mε=mɛ̃=tʁɑ̃=ble 5

  ʒεmə=ʁε=sa=vwaʁ=si=ty=εl=ε=mə=vʁε=mɑ̃ 11
  u=si=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=dy=kœʁ=tytə=mɑ̃ 10
  si=ynə=fla=mə=bʁi=jəɑ̃=kɔ=ʁə=dɑ̃=tε=ziø 11
  si=ɔ̃səʁə=tʁu=və=ʁa=tu=lε=dø 8

  ʒə=vu=dʁε=kynə=fɔʁ=sə=me=klεʁə 8
  lɛ̃=sεʁ=ti=tydə=mə=de=zεs=pεʁə 8
  kɑ̃=ʒə=me=fɔʁ=sə=a=tu=blje 8
  twa=ty=vjɛ̃=tu=ʒuʁ=mə=tʁu=ve 8
  e=ʒə=pεʁd=tu=kɔ̃=tʁo=lə 7
  kɑ̃=vo=kɔʁ=lɑ̃tə=mɑ̃=sə=fʁo=le 8
  paʁ=fwa=sa=mə=fε=mal 6
  kɔ=mə=dε=fwa=sa=mε=te=ɡalə 8

  ʒə=maʁ=ʃə=su=la=plɥi 6
  e=ʒə=ʃεʁ=ʃə=a=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 8
  puʁ=kwa=mɔ̃=su=flə=sa=ʁε=tə 8
  e=mɔ̃=kœ=ʁə=tʁɑ̃=blə 6

  ʒεmə=ʁε=sa=vwaʁ=si=ty=εl=ε=mə=vʁε=mɑ̃ 11
  u=si=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=dy=kœʁ=tytə=mɑ̃ 10
  si=ynə=fla=mə=bʁi=jəɑ̃=kɔ=ʁə=dɑ̃=tε=ziø 11
  si=ɔ̃səʁə=tʁu=və=ʁa=tu=lε=dø 8

  ynə=la=məa=tʁɑ̃s=pεʁ=se=mɔ̃=kœʁ 8
  də=du=lœʁ=sε=tasə=mɔ=mɑ̃=la 8
  kə=ʒε=sy=kə=ʒə=tε=mε 7

PostScriptum

au fond

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/08/2005 01:34Lancu, Cooloost

idée pour le titre : au fond.

Poème Espoir
Publié le 17/08/2005 21:26

L'écrit contient 209 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Power-Flower

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs