Poème-France.com

Poeme : 74100 - Sans Titre74100 - Sans Titre

Comme au fond d’un océan
Je sens ce monde si grand
Je sans ma vie qui balance
Entre amour et déchéance
Je perds tout contrôle de moi
Je me sens seule et j’ai froid

Je marche sous la pluie
Et je cherche a comprendre
Pourquoi mon souffle s’arrête
Et mes mains tremblent

J’aimerai savoir si tu l aime vraiment
Ou si au plus profond du cœur tu te mens
Si une flamme brille encore dans tes yeux
Si on se retrouvera tout les deux

Je voudrais qu’une force m’éclaire
L’incertitude me désespère
Quand je m’efforce à t’oublier
Toi tu viens toujours me trouver
Et je perds tout contrôle
Quand vos corps lentement se frôlent
Parfois ça me fait mal
Comme des fois ça m’est égale

Je marche sous la pluie
Et je cherche à comprendre
Pourquoi mon souffle s’arrête
Et mon cœur tremble

J’aimerai savoir si tu l aime vraiment
Ou si au plus profond du cœur tu te mens
Si une flamme brille encore dans tes yeux
Si on se retrouvera tout les deux

Une lame a transpercé mon cœur
De douleur c’est a ce moment là
Que j’ai su que je t’aimais…
Power-Flower

PostScriptum

au fond


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmə o fɔ̃ dœ̃n- ɔseɑ̃
ʒə sɑ̃s sə mɔ̃də si ɡʁɑ̃
ʒə sɑ̃ ma vi ki balɑ̃sə
ɑ̃tʁə amuʁ e deʃeɑ̃sə
ʒə pεʁd tu kɔ̃tʁolə də mwa
ʒə mə sɑ̃s sələ e ʒε fʁwa

ʒə maʁʃə su la plɥi
e ʒə ʃεʁʃə a kɔ̃pʁɑ̃dʁə
puʁkwa mɔ̃ suflə saʁεtə
e mε mɛ̃ tʁɑ̃ble

ʒεməʁε savwaʁ si ty εl εmə vʁεmɑ̃
u si o plys pʁɔfɔ̃ dy kœʁ ty tə mɑ̃
si ynə flamə bʁijə ɑ̃kɔʁə dɑ̃ tεz- iø
si ɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa tu lε dø

ʒə vudʁε kynə fɔʁsə meklεʁə
lɛ̃sεʁtitydə mə dezεspεʁə
kɑ̃ ʒə mefɔʁsə a tublje
twa ty vjɛ̃ tuʒuʁ mə tʁuve
e ʒə pεʁd tu kɔ̃tʁolə
kɑ̃ vo kɔʁ lɑ̃təmɑ̃ sə fʁole
paʁfwa sa mə fε mal
kɔmə dε fwa sa mεt- eɡalə

ʒə maʁʃə su la plɥi
e ʒə ʃεʁʃə a kɔ̃pʁɑ̃dʁə
puʁkwa mɔ̃ suflə saʁεtə
e mɔ̃ kœʁ tʁɑ̃blə

ʒεməʁε savwaʁ si ty εl εmə vʁεmɑ̃
u si o plys pʁɔfɔ̃ dy kœʁ ty tə mɑ̃
si ynə flamə bʁijə ɑ̃kɔʁə dɑ̃ tεz- iø
si ɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa tu lε dø

ynə lamə a tʁɑ̃spεʁse mɔ̃ kœʁ
də dulœʁ sεt- a sə mɔmɑ̃ la
kə ʒε sy kə ʒə tεmε…