Poème-France.com

Poeme : Fille Que Je Chérie…Fille Que Je Chérie…

Je ne veux pas changer de vie
Et si tu ne me crois pas
Ce n’est pas un souci
Le sens de ma vie je ne le connaît pas

Les mots que j’emploie
Ne représentent rien
Puisque c’étais toi
Qui me rendait si bien

Que l’on m’appelle
Que l’on me côtoie
Ma vie la plus belle
Était avec toi

Je t’ai perdu
J’ai tout perdu
Tu me manque depuis le temps
Depuis le temps où je fais semblant

Rien ne t’efface
Mais tu n’es plus là
J’ai toujours cette place
En moi pour toi

Mon petit cœur
Si seulement tu pouvais
Sur mon erreur
Tirer un trait

Toi ma petite sœur
Petite sœur de cœur
Fille que je chérie
Et qui représente ma vie
Pardonne moi
Ne me laisse pas
Pardonne moi
Une dernière fois

Je suis désolée
Je ne citerai pas ton prénom
De peur de te gêner
Les mots s’en déformeront

Il me tarde tellement
De perdre cette envie
Cette envie de retrouver l’ « avant »
Et de te dire ce que je ne t’ai pas dis…

J’écrirai bien un romant
Pour te dire à quel point tu es tout
Pour moi depuis longtemps
Et combien je t’adore surtout

Mais je sais
Que je ne peux plus
Te parler
Comme je l’ai tant voulu

Alors simplement je voudrais
Te dire que je suis désolée
Et que j’aimerai bien te retrouver
Si seulement tu peux me pardonner…

Je t’adore. .
Et j’attend avec impatience
Qu’une fois encore
Tu me pardonne cette souffrance…
Pti Bout

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə vø pa ʃɑ̃ʒe də vi
e si ty nə mə kʁwa pa
sə nε pa œ̃ susi
lə sɑ̃s də ma vi ʒə nə lə kɔnε pa

lε mo kə ʒɑ̃plwa
nə ʁəpʁezɑ̃te ʁjɛ̃
pɥiskə setε twa
ki mə ʁɑ̃dε si bjɛ̃

kə lɔ̃ mapεllə
kə lɔ̃ mə kotwa
ma vi la plys bεllə
etε avεk twa

ʒə tε pεʁdy
ʒε tu pεʁdy
ty mə mɑ̃kə dəpɥi lə tɑ̃
dəpɥi lə tɑ̃z- u ʒə fε sɑ̃blɑ̃

ʁjɛ̃ nə tefasə
mε ty nε plys la
ʒε tuʒuʁ sεtə plasə
ɑ̃ mwa puʁ twa

mɔ̃ pəti kœʁ
si sələmɑ̃ ty puvε
syʁ mɔ̃n- eʁœʁ
tiʁe œ̃ tʁε

twa ma pətitə sœʁ
pətitə sœʁ də kœʁ
fijə kə ʒə ʃeʁi
e ki ʁəpʁezɑ̃tə ma vi
paʁdɔnə mwa
nə mə lεsə pa
paʁdɔnə mwa
ynə dεʁnjεʁə fwa

ʒə sɥi dezɔle
ʒə nə sitəʁε pa tɔ̃ pʁenɔ̃
də pœʁ də tə ʒεne
lε mo sɑ̃ defɔʁməʁɔ̃

il mə taʁdə tεllmɑ̃
də pεʁdʁə sεtə ɑ̃vi
sεtə ɑ̃vi də ʁətʁuve l « avɑ̃t »
e də tə diʁə sə kə ʒə nə tε pa di…

ʒekʁiʁε bjɛ̃ œ̃ ʁɔmɑ̃
puʁ tə diʁə a kεl pwɛ̃ ty ε tu
puʁ mwa dəpɥi lɔ̃tɑ̃
e kɔ̃bjɛ̃ ʒə tadɔʁə syʁtu

mε ʒə sε
kə ʒə nə pø plys
tə paʁle
kɔmə ʒə lε tɑ̃ vuly

alɔʁ sɛ̃pləmɑ̃ ʒə vudʁε
tə diʁə kə ʒə sɥi dezɔle
e kə ʒεməʁε bjɛ̃ tə ʁətʁuve
si sələmɑ̃ ty pø mə paʁdɔne…

ʒə tadɔʁə.
e ʒatɑ̃t- avεk ɛ̃pasjɑ̃sə
kynə fwaz- ɑ̃kɔʁə
ty mə paʁdɔnə sεtə sufʁɑ̃sə…