Poeme : Fille Que Je Chérie…

Fille Que Je Chérie…

Je ne veux pas changer de vie
Et si tu ne me crois pas
Ce n’est pas un souci
Le sens de ma vie je ne le connaît pas

Les mots que j’emploie
Ne représentent rien
Puisque c’étais toi
Qui me rendait si bien

Que l’on m’appelle
Que l’on me côtoie
Ma vie la plus belle
Était avec toi

Je t’ai perdu
J’ai tout perdu
Tu me manque depuis le temps
Depuis le temps où je fais semblant

Rien ne t’efface
Mais tu n’es plus là
J’ai toujours cette place
En moi pour toi

Mon petit cœur
Si seulement tu pouvais
Sur mon erreur
Tirer un trait

Toi ma petite sœur
Petite sœur de cœur
Fille que je chérie
Et qui représente ma vie
Pardonne moi
Ne me laisse pas
Pardonne moi
Une dernière fois

Je suis désolée
Je ne citerai pas ton prénom
De peur de te gêner
Les mots s’en déformeront

Il me tarde tellement
De perdre cette envie
Cette envie de retrouver l’ « avant »
Et de te dire ce que je ne t’ai pas dis…

J’écrirai bien un romant
Pour te dire à quel point tu es tout
Pour moi depuis longtemps
Et combien je t’adore surtout

Mais je sais
Que je ne peux plus
Te parler
Comme je l’ai tant voulu

Alors simplement je voudrais
Te dire que je suis désolée
Et que j’aimerai bien te retrouver
Si seulement tu peux me pardonner…

Je t’adore. .
Et j’attend avec impatience
Qu’une fois encore
Tu me pardonne cette souffrance…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Fille Que Je Chérie…

  je=ne=veux=pas=chan=ger=de=vie 8
  et=si=tu=ne=me=crois=pas 7
  ce=nest=pas=un=sou=ci 6
  le=sens=de=ma=vie=je=ne=le=con=naît=pas 11

  les=mots=que=jem=ploie 5
  ne=re=présen=tent=rien 5
  puis=que=cé=tais=toi 5
  qui=me=ren=dait=si=bien 6

  que=lon=map=pelle 4
  que=lon=me=cô=toie 5
  ma=vie=la=plus=belle 5
  était=a=vec=toi 4

  je=tai=per=du 4
  jai=tout=per=du 4
  tu=me=man=que=de=puis=le=temps 8
  de=puis=le=temps=où=je=fais=sem=blant 9

  rien=ne=tef=face 4
  mais=tu=nes=plus=là 5
  jai=tou=jours=cette=place 5
  en=moi=pour=toi 4

  mon=pe=tit=cœur 4
  si=seule=ment=tu=pou=vais 6
  sur=mon=er=reur 4
  ti=rer=un=trait 4

  toi=ma=pe=tite=sœur 5
  pe=tite=sœur=de=cœur 5
  fille=que=je=ché=rie 5
  et=qui=re=présen=te=ma=vie 7
  par=don=ne=moi 4
  ne=me=laisse=pas 4
  par=don=ne=moi 4
  une=der=niè=re=fois 5

  je=suis=dé=so=lée 5
  je=ne=cite=rai=pas=ton=pré=nom 8
  de=peur=de=te=gê=ner 6
  les=mots=sen=dé=forme=ront 6

  il=me=tar=de=tel=le=ment 7
  de=perdre=cet=teen=vie 5
  cetteen=vie=de=re=trou=ver=l=a=vant 9
  et=de=te=dire=ce=que=je=ne=tai=pas=dis 11

  jé=cri=rai=bien=un=ro=mant 7
  pour=te=direà=quel=point=tu=es=tout 8
  pour=moi=de=puis=long=temps 6
  et=com=bien=je=ta=dore=sur=tout 8

  mais=je=sais 3
  que=je=ne=peux=plus 5
  te=par=ler 3
  comme=je=lai=tant=vou=lu 6

  a=lors=simple=ment=je=vou=drais 7
  te=dire=que=je=suis=dé=so=lée 8
  et=que=jaime=rai=bien=te=re=trou=ver 9
  si=seule=ment=tu=peux=me=par=don=ner 9

  je=ta=do=re 4
  et=jat=tend=a=vec=im=pa=tience 8
  quune=fois=en=core 4
  tu=me=par=donne=cette=souf=france 7
 • Phonétique : Fille Que Je Chérie…

  ʒə nə vø pa ʃɑ̃ʒe də vi
  e si ty nə mə kʁwa pa
  sə nε pa œ̃ susi
  lə sɑ̃s də ma vi ʒə nə lə kɔnε pa

  lε mo kə ʒɑ̃plwa
  nə ʁəpʁezɑ̃te ʁjɛ̃
  pɥiskə setε twa
  ki mə ʁɑ̃dε si bjɛ̃

  kə lɔ̃ mapεllə
  kə lɔ̃ mə kotwa
  ma vi la plys bεllə
  etε avεk twa

  ʒə tε pεʁdy
  ʒε tu pεʁdy
  ty mə mɑ̃kə dəpɥi lə tɑ̃
  dəpɥi lə tɑ̃z- u ʒə fε sɑ̃blɑ̃

  ʁjɛ̃ nə tefasə
  mε ty nε plys la
  ʒε tuʒuʁ sεtə plasə
  ɑ̃ mwa puʁ twa

  mɔ̃ pəti kœʁ
  si sələmɑ̃ ty puvε
  syʁ mɔ̃n- eʁœʁ
  tiʁe œ̃ tʁε

  twa ma pətitə sœʁ
  pətitə sœʁ də kœʁ
  fijə kə ʒə ʃeʁi
  e ki ʁəpʁezɑ̃tə ma vi
  paʁdɔnə mwa
  nə mə lεsə pa
  paʁdɔnə mwa
  ynə dεʁnjεʁə fwa

  ʒə sɥi dezɔle
  ʒə nə sitəʁε pa tɔ̃ pʁenɔ̃
  də pœʁ də tə ʒεne
  lε mo sɑ̃ defɔʁməʁɔ̃

  il mə taʁdə tεllmɑ̃
  də pεʁdʁə sεtə ɑ̃vi
  sεtə ɑ̃vi də ʁətʁuve l « avɑ̃t »
  e də tə diʁə sə kə ʒə nə tε pa di…

  ʒekʁiʁε bjɛ̃ œ̃ ʁɔmɑ̃
  puʁ tə diʁə a kεl pwɛ̃ ty ε tu
  puʁ mwa dəpɥi lɔ̃tɑ̃
  e kɔ̃bjɛ̃ ʒə tadɔʁə syʁtu

  mε ʒə sε
  kə ʒə nə pø plys
  tə paʁle
  kɔmə ʒə lε tɑ̃ vuly

  alɔʁ sɛ̃pləmɑ̃ ʒə vudʁε
  tə diʁə kə ʒə sɥi dezɔle
  e kə ʒεməʁε bjɛ̃ tə ʁətʁuve
  si sələmɑ̃ ty pø mə paʁdɔne…

  ʒə tadɔʁə.
  e ʒatɑ̃t- avεk ɛ̃pasjɑ̃sə
  kynə fwaz- ɑ̃kɔʁə
  ty mə paʁdɔnə sεtə sufʁɑ̃sə…
 • Syllabes Phonétique : Fille Que Je Chérie…

  ʒə=nə=vø=pa=ʃɑ̃=ʒe=də=vi 8
  e=si=tynə=mə=kʁwa=pa 6
  sə=nε=pa=œ̃=su=si 6
  lə=sɑ̃s=də=maviʒə=nə=lə=kɔ=nε=pa 9

  lε=mo=kə=ʒɑ̃=plwa 5
  nə=ʁə=pʁe=zɑ̃=te=ʁjɛ̃ 6
  pɥis=kə=se=tε=twa 5
  ki=mə=ʁɑ̃=dε=si=bjɛ̃ 6

  kə=lɔ̃=ma=pεl=lə 5
  kə=lɔ̃=mə=ko=twa 5
  ma=vi=la=plys=bεl=lə 6
  e=tε=a=vεk=twa 5

  ʒə=tε=pεʁ=dy 4
  ʒε=tu=pεʁ=dy 4
  tymə=mɑ̃=kə=dəp=ɥi=lə=tɑ̃ 7
  dəp=ɥilə=tɑ̃=zu=ʒə=fε=sɑ̃=blɑ̃ 8

  ʁj=ɛ̃=nə=te=fa=sə 6
  mε=ty=nε=plys=la 5
  ʒε=tu=ʒuʁ=sε=tə=plasə 6
  ɑ̃=mwa=puʁ=twa 4

  mɔ̃=pə=ti=kœ=ʁə 5
  sisə=lə=mɑ̃=ty=pu=vε 6
  syʁ=mɔ̃=ne=ʁœ=ʁə 5
  ti=ʁe=œ̃=tʁε 4

  twa=ma=pə=ti=tə=sœʁ 6
  pə=ti=tə=sœʁ=də=kœʁ 6
  fi=jə=kə=ʒə=ʃe=ʁi 6
  e=kiʁə=pʁe=zɑ̃=tə=ma=vi 7
  paʁ=dɔ=nə=mwa 4
  nə=mə=lε=sə=pa 5
  paʁ=dɔ=nə=mwa 4
  y=nə=dεʁ=njε=ʁə=fwa 6

  ʒə=sɥi=de=zɔ=le 5
  ʒə=nə=sitə=ʁε=pa=tɔ̃=pʁe=nɔ̃ 8
  də=pœʁ=də=tə=ʒε=ne 6
  lε=mo=sɑ̃=de=fɔʁmə=ʁɔ̃ 6

  il=mə=taʁ=də=tεl=lmɑ̃ 6
  də=pεʁdʁə=sε=tə=ɑ̃=vi 6
  sεtəɑ̃=vidə=ʁə=tʁu=ve=l=a=vɑ̃t 8
  e=də=tə=diʁə=sə=kə=ʒə=nə=tε=pa=di 11

  ʒe=kʁi=ʁε=bjɛ̃=œ̃=ʁɔ=mɑ̃ 7
  puʁtə=di=ʁəa=kεl=pwɛ̃=ty=ε=tu 8
  puʁ=mwa=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃ 6
  e=kɔ̃=bjɛ̃ʒə=ta=dɔ=ʁə=syʁ=tu 8

  mε=ʒə=sε 3
  kə=ʒə=nə=pø=plys 5
  tə=paʁ=le 3
  kɔmə=ʒə=lε=tɑ̃=vu=ly 6

  a=lɔʁ=sɛ̃plə=mɑ̃=ʒə=vu=dʁε 7
  tə=diʁə=kə=ʒə=sɥi=de=zɔ=le 8
  e=kə=ʒεmə=ʁε=bjɛ̃=tə=ʁə=tʁu=ve 9
  sisə=lə=mɑ̃=ty=pø=mə=paʁ=dɔ=ne 9

  ʒə=ta=dɔ=ʁə 4
  e=ʒa=tɑ̃=ta=vεk=ɛ̃=pa=sjɑ̃sə 8
  ky=nə=fwa=zɑ̃=kɔ=ʁə 6
  tymə=paʁ=dɔnə=sε=tə=sufʁɑ̃sə 6

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amitié
Publié le 28/08/2005 21:34

L'écrit contient 271 mots qui sont répartis dans 13 strophes.

Poete : Pti Bout

Récompense

0
0
0