Poème-France.com

Poeme : Mon BébéMon Bébé

Je t’aime et toi de même
Je susi heureuse et non malheureuse
Mais j’ai mal sa ’es fatal
J’espère ne pas me retrouveer à l’hopital
J’ai mal aux yeux
Sa me pique coule et devient rivière
Mes joues conaissent cette action
Mais j’essaies d’y faire attention et j’en tire des conclusions
Tu me fais souvent peur
Ceci est un malheur j’en meurs
Je me vois tenant des fleurs à la main
Omme pour des jours de lendemain
J’en tremble j’ai des frissons j’en perds la raison
Mais t’arrive a me donné des leçons
Pour me réconforté m’aidé
Je t’aime mon bébé
J’espère jamais te perdre je serai prête à tout
Je t’aime plus que tout
Pti_Coyote_Girl

PostScriptum

ce poéme été pour mon ptit copain mais il est devenu mon ex mtn snif snif
et comme c écri je suis prete a tout et g tout fé du bien o pire


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tεmə e twa də mεmə
ʒə syzi œʁøzə e nɔ̃ maləʁøzə
mε ʒε mal saε fatal
ʒεspεʁə nə pa mə ʁətʁuviʁ a lɔpital
ʒε mal oz- iø
sa mə pikə kulə e dəvjɛ̃ ʁivjεʁə
mε ʒu kɔnεse sεtə aksjɔ̃
mε ʒesε di fεʁə atɑ̃sjɔ̃ e ʒɑ̃ tiʁə dε kɔ̃klyzjɔ̃
ty mə fε suvɑ̃ pœʁ
səsi εt- œ̃ malœʁ ʒɑ̃ mœʁ
ʒə mə vwa tənɑ̃ dε flœʁz- a la mɛ̃
ɔmə puʁ dε ʒuʁ də lɑ̃dəmɛ̃
ʒɑ̃ tʁɑ̃blə ʒε dε fʁisɔ̃ ʒɑ̃ pεʁd la ʁεzɔ̃
mε taʁivə a mə dɔne dε ləsɔ̃
puʁ mə ʁekɔ̃fɔʁte mεde
ʒə tεmə mɔ̃ bebe
ʒεspεʁə ʒamε tə pεʁdʁə ʒə səʁε pʁεtə a tu
ʒə tεmə plys kə tu