Poeme : Toi Mon Ti Kentin

Toi Mon Ti Kentin

Depuis que nous sommes réuni
Je suis happy
Et ma vie est fleuri par ce que tu me dis
Comment je suis raide dingue de toi
Je sais pas pour toi mais moi c’est comme sa
Je ne pourais te dire autant de moi aussi
Quand tu m’offres plusieurs de tes je t’aime
Cela et de même pareil mais kimi o c’est plus beau
Et oui mon chéri
Tu me fais rougir même courir
Sache que je ferais tout pour toi
Crois moi quand je te dis sa
Mais ne me demande jamais de renoncé à toi
En plus tu es gémeau tu es le plus beau
Tu es mon égau
Je suis sur que personne ne tient beaucoup as toi apart moi
Qui fais même très attention
Aurais-je la permission sans avoir de punition de te dire

JE T AIME

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Toi Mon Ti Kentin

  de=puis=que=nous=som=mes=ré=u=ni 9
  je=suis=hap=py 4
  et=ma=vieest=fleu=ri=par=ce=que=tu=me=dis 11
  com=ment=je=suis=rai=de=din=gue=de=toi 10
  je=sais=pas=pour=toi=mais=moi=cest=comme=sa 10
  je=ne=pou=rais=te=direau=tant=de=moi=aus=si 11
  quand=tu=mof=fres=plu=sieurs=de=tes=je=taime 10
  ce=la=et=de=même=pa=reil=mais=ki=mi=o=cest=plus=beau 14
  et=oui=mon=ché=ri 5
  tu=me=fais=rou=gir=mê=me=cou=rir 9
  sa=che=que=je=fe=rais=tout=pour=toi 9
  crois=moi=quand=je=te=dis=sa 7
  mais=ne=me=de=mande=ja=mais=de=re=non=cé=à=toi 13
  en=plus=tu=es=gé=meau=tu=es=le=plus=beau 11
  tu=es=mon=é=gau 5
  je=suis=sur=que=per=sonne=ne=tient=beau=coup=as=toi=a=part=moi 15
  qui=fais=mê=me=très=at=ten=ti=on 9
  au=rais=je=la=per=mis=sion=sans=a=voir=de=pu=ni=tion=de=te=dire 17

  je=t=ai=me 4
 • Phonétique : Toi Mon Ti Kentin

  dəpɥi kə nu sɔmə ʁeyni
  ʒə sɥi-api
  e ma vi ε fləʁi paʁ sə kə ty mə di
  kɔmɑ̃ ʒə sɥi ʁεdə dɛ̃ɡ də twa
  ʒə sε pa puʁ twa mε mwa sε kɔmə sa
  ʒə nə puʁε tə diʁə otɑ̃ də mwa osi
  kɑ̃ ty mɔfʁə- plyzjœʁ də tε ʒə tεmə
  səla e də mεmə paʁεj mε kimi o sε plys bo
  e ui mɔ̃ ʃeʁi
  ty mə fε ʁuʒiʁ mεmə kuʁiʁ
  saʃə kə ʒə fəʁε tu puʁ twa
  kʁwa mwa kɑ̃ ʒə tə di sa
  mε nə mə dəmɑ̃də ʒamε də ʁənɔ̃se a twa
  ɑ̃ plys ty ε ʒemo ty ε lə plys bo
  ty ε mɔ̃n- eɡo
  ʒə sɥi syʁ kə pεʁsɔnə nə tjɛ̃ boku a twa apaʁ mwa
  ki fε mεmə tʁεz- atɑ̃sjɔ̃
  oʁε ʒə la pεʁmisjɔ̃ sɑ̃z- avwaʁ də pynisjɔ̃ də tə diʁə

  ʒə te εmə
 • Syllabes Phonétique : Toi Mon Ti Kentin

  dəp=ɥikə=nu=sɔ=mə=ʁe=y=ni 8
  ʒə=sɥi-a=pi 4
  e=ma=vi=εflə=ʁi=paʁ=sə=kə=ty=mə=di 11
  kɔ=mɑ̃ʒə=sɥi=ʁε=də=dɛ̃ɡ=də=twa 8
  ʒə=sε=pa=puʁ=twa=mε=mwa=sε=kɔmə=sa 10
  ʒə=nə=pu=ʁεtə=diʁəo=tɑ̃=də=mwa=o=si 10
  kɑ̃=ty=mɔ=fʁə=ply=zjœʁ=də=tε=ʒə=tεmə 10
  sə=la=e=də=mεmə=pa=ʁεj=mε=ki=mi=o=sε=plys=bo 14
  e=u=i=mɔ̃=ʃe=ʁi 6
  ty=mə=fε=ʁu=ʒiʁ=mε=mə=ku=ʁiʁ 9
  sa=ʃə=kə=ʒə=fə=ʁε=tu=puʁ=twa 9
  kʁwa=mwa=kɑ̃=ʒə=tə=di=sa 7
  mεnə=mə=də=mɑ̃=də=ʒa=mε=də=ʁə=nɔ̃=se=a=twa 13
  ɑ̃=plys=ty=ε=ʒe=mo=ty=εlə=plys=bo 10
  ty=ε=mɔ̃=ne=ɡo 5
  ʒə=sɥi=syʁ=kə=pεʁ=sɔnə=nə=tjɛ̃=bo=ku=a=twa=a=paʁ=mwa 15
  ki=fε=mε=mə=tʁε=za=tɑ̃=sj=ɔ̃ 9
  o=ʁεʒə=la=pεʁ=mi=sjɔ̃=sɑ̃=za=vwaʁ=də=py=ni=sjɔ̃=də=tə=diʁə 16

  ʒə=te=ε=mə 4

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/08/2005 02:30Deadlife

super 🙂 deadlife

Poème Amour-Amitié
Publié le 12/08/2005 00:00

L'écrit contient 146 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Pti_Coyote_Girl

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs