Poème-France.com

Poeme : Toi Mon Ti KentinToi Mon Ti Kentin

Depuis que nous sommes réuni
Je suis happy
Et ma vie est fleuri par ce que tu me dis
Comment je suis raide dingue de toi
Je sais pas pour toi mais moi c’est comme sa
Je ne pourais te dire autant de moi aussi
Quand tu m’offres plusieurs de tes je t’aime
Cela et de même pareil mais kimi o c’est plus beau
Et oui mon chéri
Tu me fais rougir même courir
Sache que je ferais tout pour toi
Crois moi quand je te dis sa
Mais ne me demande jamais de renoncé à toi
En plus tu es gémeau tu es le plus beau
Tu es mon égau
Je suis sur que personne ne tient beaucoup as toi apart moi
Qui fais même très attention
Aurais-je la permission sans avoir de punition de te dire

JE T AIME
Pti_Coyote_Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəpɥi kə nu sɔmə ʁeyni
ʒə sɥi-api
e ma vi ε fləʁi paʁ sə kə ty mə di
kɔmɑ̃ ʒə sɥi ʁεdə dɛ̃ɡ də twa
ʒə sε pa puʁ twa mε mwa sε kɔmə sa
ʒə nə puʁε tə diʁə otɑ̃ də mwa osi
kɑ̃ ty mɔfʁə- plyzjœʁ də tε ʒə tεmə
səla e də mεmə paʁεj mε kimi o sε plys bo
e ui mɔ̃ ʃeʁi
ty mə fε ʁuʒiʁ mεmə kuʁiʁ
saʃə kə ʒə fəʁε tu puʁ twa
kʁwa mwa kɑ̃ ʒə tə di sa
mε nə mə dəmɑ̃də ʒamε də ʁənɔ̃se a twa
ɑ̃ plys ty ε ʒemo ty ε lə plys bo
ty ε mɔ̃n- eɡo
ʒə sɥi syʁ kə pεʁsɔnə nə tjɛ̃ boku a twa apaʁ mwa
ki fε mεmə tʁεz- atɑ̃sjɔ̃
oʁε ʒə la pεʁmisjɔ̃ sɑ̃z- avwaʁ də pynisjɔ̃ də tə diʁə

ʒə te εmə