Poème-France.com

Poeme : Tu Me Manques…Tu Me Manques…

Quand la Lune monte dans le ciel
Quand le Soleil descend sur la Terre
Quand la rivière s’assèche
Ou quand le fleuve déborde
Qu’importe, tu es toujours là…
Depuis que tu es là
Tout a changé
Complétement changé
Tu as tout chamboulé en moi
Sans que je saches ni comment ni pourquoi
Quand le Soleil se lève et que tu n’es pas là
Au souvenir de ces nuits passées avec toi
Je sais que tu me manques
Je ne sais pas ce que tu m’as fait
Mais tu ne l’as pas fait à moitié
Je ne me vois plus vivre sans toi
J’ai vu la vie sous un jour nouveau
A présent je te cherche
Tu as réveillé en moi tellement de choses
Tu as réveillé en moi l’envie d’écrire
Et surtout, je ne sais comment, celle de dessiner
Tu es très fort
Tu es tellement…
Je ne sais pas
« Mein bruder »
En toi je crois avoir trouver ma moitié
Et j’espère ne jamais avoir à m’en séparer
Avec toi je ne sais plus où j’en suis
Ou plutôt où tu en es.
Que penses-tu ?
Que ressens-tu ?
Dis moi quelque chose
Je ne sais plus quoi penser…
Pour toi…
Pour moi…
Tu me manques
Ptit.ange

PostScriptum

c pr toi Gautier. . . en espérant qu’un jour tu le liras. aujourd’hui, j’ai peur de t’aimer. . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ la lynə mɔ̃tə dɑ̃ lə sjεl
kɑ̃ lə sɔlεj desɑ̃ syʁ la teʁə
kɑ̃ la ʁivjεʁə sasεʃə
u kɑ̃ lə fləvə debɔʁdə
kɛ̃pɔʁtə, ty ε tuʒuʁ la…
dəpɥi kə ty ε la
tut- a ʃɑ̃ʒe
kɔ̃pletəmɑ̃ ʃɑ̃ʒe
ty a tu ʃɑ̃bule ɑ̃ mwa
sɑ̃ kə ʒə saʃə ni kɔmɑ̃ ni puʁkwa
kɑ̃ lə sɔlεj sə lεvə e kə ty nε pa la
o suvəniʁ də sε nɥi pasez- avεk twa
ʒə sε kə ty mə mɑ̃k
ʒə nə sε pa sə kə ty ma fε
mε ty nə la pa fε a mwatje
ʒə nə mə vwa plys vivʁə sɑ̃ twa
ʒε vy la vi suz- œ̃ ʒuʁ nuvo
a pʁezɑ̃ ʒə tə ʃεʁʃə
ty a ʁevεje ɑ̃ mwa tεllmɑ̃ də ʃozə
ty a ʁevεje ɑ̃ mwa lɑ̃vi dekʁiʁə
e syʁtu, ʒə nə sε kɔmɑ̃, sεllə də desine
ty ε tʁε fɔʁ
ty ε tεllmɑ̃…
ʒə nə sε pa
« mɛ̃ bʁydəʁ »
ɑ̃ twa ʒə kʁwaz- avwaʁ tʁuve ma mwatje
e ʒεspεʁə nə ʒamεz- avwaʁ a mɑ̃ sepaʁe
avεk twa ʒə nə sε plysz- u ʒɑ̃ sɥi
u plyto u ty ɑ̃n- ε.
kə pɑ̃sə ty ?
kə ʁəsɛ̃ ty ?
di mwa kεlkə ʃozə
ʒə nə sε plys kwa pɑ̃se…
puʁ twa…
puʁ mwa…
ty mə mɑ̃k