Poème-France.com

Poeme : PapaPapa

Tu n’es pas rentré ce soir
Mais on en avait pas l’espoir
Ta chaise vide j’ai observé
Toute la durée du dîner
J’aurais voulu te parler ce soir
De ce qui fait mon désespoir
Ou simplement te regarder
Et te raconter ma journée
Te dire ce que j’ai détesté
Ou ce que j’ai simplement adoré
Tu devrais construire ma vie
Etre celui qui m’apprend, qui m’instruit
Me dire ces choses qu’on apprend pas
Qu’on ne voit pas, qu’on ne lit pas
Les autres disent on a fait ci ou encore ça
Moi j’répond juste que t’étais pas là
Pour faire toutes ces choses avec moi
On a pas fait ci ou encore ça
Toujours cette chaise vide face à moi
Envie d’la casser, d’la détruire mais j’suis plus forte que ça !
Di moi pourquoi tu n’es pas là ?
Je t’aime quand même, papa…
Ptit_Bout_De_Femme

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty nε pa ʁɑ̃tʁe sə swaʁ
mεz- ɔ̃n- ɑ̃n- avε pa lεspwaʁ
ta ʃεzə vidə ʒε ɔpsεʁve
tutə la dyʁe dy dine
ʒoʁε vuly tə paʁle sə swaʁ
də sə ki fε mɔ̃ dezεspwaʁ
u sɛ̃pləmɑ̃ tə ʁəɡaʁde
e tə ʁakɔ̃te ma ʒuʁne
tə diʁə sə kə ʒε detεste
u sə kə ʒε sɛ̃pləmɑ̃ adɔʁe
ty dəvʁε kɔ̃stʁɥiʁə ma vi
εtʁə səlɥi ki mapʁɑ̃, ki mɛ̃stʁɥi
mə diʁə sε ʃozə kɔ̃n- apʁɑ̃ pa
kɔ̃ nə vwa pa, kɔ̃ nə li pa
lεz- otʁə- dize ɔ̃n- a fε si u ɑ̃kɔʁə sa
mwa ʒʁepɔ̃ ʒystə kə tetε pa la
puʁ fεʁə tutə sε ʃozəz- avεk mwa
ɔ̃n- a pa fε si u ɑ̃kɔʁə sa
tuʒuʁ sεtə ʃεzə vidə fasə a mwa
ɑ̃vi dla kase, dla detʁɥiʁə mε ʒsɥi plys fɔʁtə kə sa !
di mwa puʁkwa ty nε pa la ?
ʒə tεmə kɑ̃ mεmə, papa…