Poème-France.com

Poeme : Petite Fille TristePetite Fille Triste

Ne verse pas de larmes, elles te font trop souffrir
Te rappellent chaque soir ce que vainement tu désires
Elle coulent le long de ta joue, creusant des fosses profondes
Tu te sens faible alors, tu hais ce piètre monde
Il faut te relever et reprendre le chemin
Pour mener une belle vie, on te tendra la main
Tu ne sera pas seule face à ton simple destin
Des gens pour toi sont là, et te mèneront loin…
Mais ce soir assise là tu pleures sur ton sort
Tu ne veux plus rien, tu penses même à la mort
Ce mal n’est qu’éphémère, il s’en ira bientôt
Remets toi vite et monte sur ces traîteaux
Pour reprendre ta joie et enfin être toi
Sèche tes larmes petite fille triste
Sèche les vite car tout cela m’attriste
Les pleurs font du bien mais font souffrir aussi
Et avec le temps tu verras on oublie…
Ptit_Bout_De_Femme

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nə vεʁsə pa də laʁmə, εllə tə fɔ̃ tʁo sufʁiʁ
tə ʁapεlle ʃakə swaʁ sə kə vεnəmɑ̃ ty deziʁə
εllə kule lə lɔ̃ də ta ʒu, kʁøzɑ̃ dε fɔsə pʁɔfɔ̃də
ty tə sɑ̃s fεblə alɔʁ, ty-ε sə pjεtʁə mɔ̃də
il fo tə ʁələve e ʁəpʁɑ̃dʁə lə ʃəmɛ̃
puʁ məne ynə bεllə vi, ɔ̃ tə tɑ̃dʁa la mɛ̃
ty nə səʁa pa sələ fasə a tɔ̃ sɛ̃plə dεstɛ̃
dε ʒɑ̃ puʁ twa sɔ̃ la, e tə mεnəʁɔ̃ lwɛ̃…
mε sə swaʁ asizə la ty plœʁə syʁ tɔ̃ sɔʁ
ty nə vø plys ʁjɛ̃, ty pɑ̃sə mεmə a la mɔʁ
sə mal nε kefemεʁə, il sɑ̃n- iʁa bjɛ̃to
ʁəmε twa vitə e mɔ̃tə syʁ sε tʁεto
puʁ ʁəpʁɑ̃dʁə ta ʒwa e ɑ̃fɛ̃ εtʁə twa
sεʃə tε laʁmə- pətitə fijə tʁistə
sεʃə lε vitə kaʁ tu səla matʁistə
lε plœʁ fɔ̃ dy bjɛ̃ mε fɔ̃ sufʁiʁ osi
e avεk lə tɑ̃ ty veʁaz- ɔ̃n- ubli…