Poème-France.com

Poeme : Je Dors SeuleJe Dors Seule

Je dors seule
Ton absence pour seule amie
Je dors seule
A côté d’un vide infini

Je dors seule
Dans ce grand lit froid
Je dors seule
Dans ce lit qui ne t’accueille pas

Je dors seule
Recroquevillée sur moi-même
Je dors seule
Rongée par la peine

Je dors seule
Entourée de la nuit
Je dors seule
Ton absence m’affaiblit

Je dors seule
A regarder autour de moi
Je dors seule
Je ne te vois pas près de moi

Je dors seule
En compagne de l’espérance
Je dors seule
Je suis encore dans l’enfance

Je dors seule
Entourée par ce silence
Je dors seule
Elle est obsédante cette absence

Je dors seule
Attendant que tu me vienne
Je dors seule
Encerclée par la peine

Je dors seule
En espérant qu’un jour ça finisse
Je dors seule
En attendant que nos corps s’unissent…
Ptit_Bout_De_Femme

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə dɔʁ sələ
tɔ̃n- absɑ̃sə puʁ sələ ami
ʒə dɔʁ sələ
a kote dœ̃ vidə ɛ̃fini

ʒə dɔʁ sələ
dɑ̃ sə ɡʁɑ̃ li fʁwa
ʒə dɔʁ sələ
dɑ̃ sə li ki nə takœjə pa

ʒə dɔʁ sələ
ʁəkʁɔkəvile syʁ mwa mεmə
ʒə dɔʁ sələ
ʁɔ̃ʒe paʁ la pεnə

ʒə dɔʁ sələ
ɑ̃tuʁe də la nɥi
ʒə dɔʁ sələ
tɔ̃n- absɑ̃sə mafεbli

ʒə dɔʁ sələ
a ʁəɡaʁde otuʁ də mwa
ʒə dɔʁ sələ
ʒə nə tə vwa pa pʁε də mwa

ʒə dɔʁ sələ
ɑ̃ kɔ̃paɲə də lεspeʁɑ̃sə
ʒə dɔʁ sələ
ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə dɑ̃ lɑ̃fɑ̃sə

ʒə dɔʁ sələ
ɑ̃tuʁe paʁ sə silɑ̃sə
ʒə dɔʁ sələ
εllə εt- ɔpsedɑ̃tə sεtə absɑ̃sə

ʒə dɔʁ sələ
atɑ̃dɑ̃ kə ty mə vjεnə
ʒə dɔʁ sələ
ɑ̃sεʁkle paʁ la pεnə

ʒə dɔʁ sələ
ɑ̃n- εspeʁɑ̃ kœ̃ ʒuʁ sa finisə
ʒə dɔʁ sələ
ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ kə no kɔʁ synise…