Poème-France.com

Poeme : MaladieMaladie

Avec ceete maladie,
Tu ne profites plus de la vie.
Tu n’oses même plus sortir,
Pourtant je suis là pour te soutenir.

Avec cette maladie,
Tu n’as plus qu’une envie :
Rejoindre le paradis,
Et oublier tous tes soucis.

Avec cette maladie,
Tu ne me parles plus beaucoup,
Et ce qui me manque, ce sont tes mots doux,
Tes petits sourires, tes calinoux.

Avec cette maladie,
Tu ne vois même plus le soleil qui rougit
Te souviens-tu au moins de sa couleure ?
De sa forme, de sa splendeur ?

Entends-tu cet oiseau dehors ?
Qui t’appelle mais tu l’ignore,
Tu fais semblant de ne pas comprendre,
Ça t’aide peut-être à te défendre…

Avec cette maladie,
Que l’on nomme Leucémie,
On ne connait pa ta suffrance,
Et toi, tu te balances :
La mort, la vie ? ?
Ce n’ai pas finit,
Surtout accroches-toi,
Et n’oublis pas : TOUS LE MONDE Y CROIT…
Ptite Plume(Mimile)

PostScriptum

érite un triste soir… Je pense que j’aurais pu mieux faire, mais bon !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

avεk sitə maladi,
ty nə pʁɔfitə plys də la vi.
ty nozə mεmə plys sɔʁtiʁ,
puʁtɑ̃ ʒə sɥi la puʁ tə sutəniʁ.

avεk sεtə maladi,
ty na plys kynə ɑ̃vi :
ʁəʒwɛ̃dʁə lə paʁadi,
e ublje tus tε susi.

avεk sεtə maladi,
ty nə mə paʁlə- plys boku,
e sə ki mə mɑ̃kə, sə sɔ̃ tε mo du,
tε pəti suʁiʁə, tε kalinu.

avεk sεtə maladi,
ty nə vwa mεmə plys lə sɔlεj ki ʁuʒi
tə suvjɛ̃ ty o mwɛ̃ də sa kulœʁə ?
də sa fɔʁmə, də sa splɑ̃dœʁ ?

ɑ̃tɑ̃ ty sεt wazo dəɔʁ ?
ki tapεllə mε ty liɲɔʁə,
ty fε sɑ̃blɑ̃ də nə pa kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
sa tεdə pø tεtʁə a tə defɑ̃dʁə…

avεk sεtə maladi,
kə lɔ̃ nɔmə løsemi,
ɔ̃ nə kɔnε pa ta syfʁɑ̃sə,
e twa, ty tə balɑ̃sə :
la mɔʁ, la vi ? ?
sə nε pa fini,
syʁtu akʁoʃə twa,
e nubli pa : tus lə mɔ̃də i kʁwa…