Poeme-France : Lecture Écrit Âge

Poeme : L’Amour Impossible

Poème Âge
Publié le 14/08/2005 02:52

L'écrit contient 138 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Ptite Plume(Mimile)

L’Amour Impossible

J’étais peut-etre pas la plus belle,
J’étais peut-etre pas la plus mimi,
Je n’étais peut-etre pas celle
Que tu aurais aimée dans ton lit…

Une chose est sûre,
J’étais la plus amoureuse,
J’étais une fille pure,
Et pas une emmerdeuse…

Mais tu n’as pas voulus de moi,
Tu reculais devant chacun de mes pas.
Tu détournais le regard,
Je me croyais dans un cauchemar.

Je n’ai pas réussie à te séduire,
J’avais l’impression de te faire fuir.
J’ai donc préféré partir,
Tu n’as pas essayé de me retenir. .

Dans ma tête je ne comprenais pas
Pourquoi tu ne voulais pas de moi. .
Aujourd’hui c’est très clair…
Je n’avais que douze ans,
Tu aurais pu être mon père,
Et moi ton enfant…
 • Pieds Hyphénique: L’Amour Impossible

  jé=tais=peut=te=tre=pas=la=plus=bel=le 10
  jé=tais=peut=te=tre=pas=la=plus=mi=mi 10
  je=né=tais=peut=te=tre=pas=celle 8
  que=tu=au=rais=ai=mée=dans=ton=lit 9

  u=ne=cho=se=est=sû=re 7
  jé=tais=la=plus=a=mou=reu=se 8
  jé=tais=u=ne=fi=lle=pu=re 8
  et=pas=u=ne=em=mer=deu=se 8

  mais=tu=nas=pas=vou=lus=de=moi 8
  tu=re=cu=lais=de=vant=cha=cun=de=mes=pas 11
  tu=dé=tour=nais=le=re=gard 7
  je=me=cro=yais=dans=un=cau=che=mar 9

  je=nai=pas=réus=sie=à=te=sé=dui=re 10
  ja=vais=limpres=sion=de=te=fai=re=fu=ir 10
  jai=donc=pré=fé=ré=par=tir 7
  tu=nas=pas=es=sayé=de=me=re=te=nir 10

  dans=ma=tê=te=je=ne=com=pre=nais=pas 10
  pour=quoi=tu=ne=vou=lais=pas=de=moi 9
  au=jourd=hui=cest=très=clair 6
  je=na=vais=que=dou=ze=ans 7
  tu=au=rais=pu=ê=tre=mon=père 8
  et=moi=ton=en=fant 5
 • Phonétique : L’Amour Impossible

  ʒetε pø tεtʁə pa la plys bεllə,
  ʒetε pø tεtʁə pa la plys mimi,
  ʒə netε pø tεtʁə pa sεllə
  kə ty oʁεz- εme dɑ̃ tɔ̃ li…

  ynə ʃozə ε syʁə,
  ʒetε la plysz- amuʁøzə,
  ʒetεz- ynə fijə pyʁə,
  e pa ynə amεʁdøzə…

  mε ty na pa vulys də mwa,
  ty ʁəkylε dəvɑ̃ ʃakœ̃ də mε pa.
  ty detuʁnε lə ʁəɡaʁ,
  ʒə mə kʁwajε dɑ̃z- œ̃ koʃəmaʁ.

  ʒə nε pa ʁeysi a tə sedɥiʁə,
  ʒavε lɛ̃pʁesjɔ̃ də tə fεʁə fɥiʁ.
  ʒε dɔ̃k pʁefeʁe paʁtiʁ,
  ty na pa esεje də mə ʁətəniʁ.

  dɑ̃ ma tεtə ʒə nə kɔ̃pʁənε pa
  puʁkwa ty nə vulε pa də mwa.
  oʒuʁdɥi sε tʁε klεʁ…
  ʒə navε kə duzə ɑ̃,
  ty oʁε py εtʁə mɔ̃ pεʁə,
  e mwa tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃…
 • Pieds Phonétique : L’Amour Impossible

  ʒe=tε=pø=tεtʁə=pa=la=plys=bεllə 8
  ʒe=tε=pø=tεtʁə=pa=la=plys=mi=mi 9
  ʒə=ne=tε=pø=tεtʁə=pa=sεl=lə 8
  kə=ty=o=ʁε=zε=me=dɑ̃=tɔ̃=li 9

  y=nə=ʃo=zə=ε=sy=ʁə 7
  ʒe=tε=la=plys=za=mu=ʁø=zə 8
  ʒe=tε=zy=nə=fi=jə=py=ʁə 8
  e=pa=y=nə=a=mεʁ=dø=zə 8

  mε=ty=na=pa=vu=lys=də=mwa 8
  tyʁə=ky=lεdə=vɑ̃=ʃa=kœ̃=də=mε=pa 9
  ty=de=tuʁ=nε=lə=ʁə=ɡaʁ 7
  ʒə=mə=kʁwa=jε=dɑ̃=zœ̃=koʃə=maʁ 8

  ʒə=nε=pa=ʁe=y=si=atə=sed=ɥiʁə 9
  ʒa=vε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃də=tə=fεʁə=fɥ=iʁ 9
  ʒε=dɔ̃k=pʁe=fe=ʁe=paʁ=tiʁ 7
  ty=na=pa=e=sε=je=də=mə=ʁə=tə=niʁ 11

  dɑ̃=ma=tεtə=ʒə=nə=kɔ̃=pʁə=nε=pa 9
  puʁ=kwa=tynə=vu=lε=pa=də=mwa 8
  o=ʒuʁ=dɥi=sε=tʁε=klεʁ 6
  ʒə=na=vε=kə=du=zə=ɑ̃ 7
  ty=o=ʁε=py=ε=tʁə=mɔ̃=pεʁə 8
  e=mwa=tɔ̃=nɑ̃=fɑ̃ 5

PostScriptum

c’ est dur quand on est encore enfant d’aimer quelqu’un qui a l’age de ses parents ! !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/08/2005 17:23Mya..

triste histoire... beau poeme..

Auteur de Poésie
01/11/2005 21:29Sadangel (F)

Très beau poème . Moi aussi l’homme que j’aime pourrait être mon père .
Je l’aime avant je ne savais pas si j’avais déjà réélement aimé mais voilà 2 ans que je torture mon esprit en pensant à lui il m’a au moins apris ce que vouler dire aimer . Si tu veux on pourrait en parler sur les commentaires de nos poèmes.
Salut mes amitiées

Auteur de Poésie
01/01/2006 22:17(K)Ptite-Danseuze(K)

tres bo poeme...
amicalement
erika