Poème-France.com

Poeme : L’Amour ImpossibleL’Amour Impossible

J’étais peut-etre pas la plus belle,
J’étais peut-etre pas la plus mimi,
Je n’étais peut-etre pas celle
Que tu aurais aimée dans ton lit…

Une chose est sûre,
J’étais la plus amoureuse,
J’étais une fille pure,
Et pas une emmerdeuse…

Mais tu n’as pas voulus de moi,
Tu reculais devant chacun de mes pas.
Tu détournais le regard,
Je me croyais dans un cauchemar.

Je n’ai pas réussie à te séduire,
J’avais l’impression de te faire fuir.
J’ai donc préféré partir,
Tu n’as pas essayé de me retenir. .

Dans ma tête je ne comprenais pas
Pourquoi tu ne voulais pas de moi. .
Aujourd’hui c’est très clair…
Je n’avais que douze ans,
Tu aurais pu être mon père,
Et moi ton enfant…
Ptite Plume(Mimile)

PostScriptum

c’ est dur quand on est encore enfant d’aimer quelqu’un qui a l’age de ses parents ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒetε pø tεtʁə pa la plys bεllə,
ʒetε pø tεtʁə pa la plys mimi,
ʒə netε pø tεtʁə pa sεllə
kə ty oʁεz- εme dɑ̃ tɔ̃ li…

ynə ʃozə ε syʁə,
ʒetε la plysz- amuʁøzə,
ʒetεz- ynə fijə pyʁə,
e pa ynə amεʁdøzə…

mε ty na pa vulys də mwa,
ty ʁəkylε dəvɑ̃ ʃakœ̃ də mε pa.
ty detuʁnε lə ʁəɡaʁ,
ʒə mə kʁwajε dɑ̃z- œ̃ koʃəmaʁ.

ʒə nε pa ʁeysi a tə sedɥiʁə,
ʒavε lɛ̃pʁesjɔ̃ də tə fεʁə fɥiʁ.
ʒε dɔ̃k pʁefeʁe paʁtiʁ,
ty na pa esεje də mə ʁətəniʁ.

dɑ̃ ma tεtə ʒə nə kɔ̃pʁənε pa
puʁkwa ty nə vulε pa də mwa.
oʒuʁdɥi sε tʁε klεʁ…
ʒə navε kə duzə ɑ̃,
ty oʁε py εtʁə mɔ̃ pεʁə,
e mwa tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃…