Poème-France.com

Poeme : Pas De DélivrancePas De Délivrance

Perdue dans ses rêves bleue
Perdue dans ses rêves heureux
Elle en fait des confidences
Perdue dans les apparences

Dans son cœur comme un feu
Et la douleur au fond des yeux
Victime de ses attirances
Victimes d’une coïncidence

Il foudrait lui ouvrir les yeux
Pour qu’elle découvre tout ce feu
Jeu d’illusions et de démence
Où prisonnière est son enfance

Réalisables sont ces voeux
Enfin, elle croit exister un peu
Dans son cœur, pas de délivrance

Toi qui ne l’as pas considérée
Toi qui ne l’as pas écoutée
Toi qui n’as pas su voir dans ses yeux
Qu’il y avait quelque chose de merveilleux
Si tu n’as pas su trouver
En elle, ce qu’il y avait de mieux
Mais… Ne l’as-tu pas aimée un peu ?
Ptite Puce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pεʁdɥ dɑ̃ sε ʁεvə blø
pεʁdɥ dɑ̃ sε ʁεvəz- œʁø
εllə ɑ̃ fε dε kɔ̃fidɑ̃sə
pεʁdɥ dɑ̃ lεz- apaʁɑ̃sə

dɑ̃ sɔ̃ kœʁ kɔmə œ̃ fø
e la dulœʁ o fɔ̃ dεz- iø
viktimə də sεz- atiʁɑ̃sə
viktimə dynə kɔɛ̃sidɑ̃sə

il fudʁε lɥi uvʁiʁ lεz- iø
puʁ kεllə dekuvʁə tu sə fø
ʒø dilyzjɔ̃z- e də demɑ̃sə
u pʁizɔnjεʁə ε sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə

ʁealizablə sɔ̃ sε vø
ɑ̃fɛ̃, εllə kʁwa εɡziste œ̃ pø
dɑ̃ sɔ̃ kœʁ, pa də delivʁɑ̃sə

twa ki nə la pa kɔ̃sideʁe
twa ki nə la pa ekute
twa ki na pa sy vwaʁ dɑ̃ sεz- iø
kil i avε kεlkə ʃozə də mεʁvεjø
si ty na pa sy tʁuve
ɑ̃n- εllə, sə kil i avε də mjø
mε… nə la ty pa εme œ̃ pø ?