Poème-France.com

Poeme : Si FortSi Fort

Notre amour est si fragile
Et parfois j’ai l’impression
De t’être inutile…
Mais quand tu me serres
Dans tes bras
Et que tu me dis tout bas :
« Je n’aime que toi, embrasse-moi »
Alors notre amour devient plus fort
J’ai peut-être tort
De t’aimer si fort
Mais je ne saurai
Me passer de toi
Que lorsque la lumiére du jour
N’existera plus pour moi
Et que j’aurai rejoint
Le paradis, qui est si loin
Alors n’oublie pas de réfléchir
Nous n’avons qu’une seule vie.
Puis-je en faire partie
Pour le meilleur et
Pour le pire ?
Ptite Puce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nɔtʁə amuʁ ε si fʁaʒilə
e paʁfwa ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃
də tεtʁə inytilə…
mε kɑ̃ ty mə seʁə
dɑ̃ tε bʁa
e kə ty mə di tu ba :
« ʒə nεmə kə twa, ɑ̃bʁasə mwa »
alɔʁ nɔtʁə amuʁ dəvjɛ̃ plys fɔʁ
ʒε pø tεtʁə tɔʁ
də tεme si fɔʁ
mε ʒə nə soʁε
mə pase də twa
kə lɔʁskə la lymjeʁə dy ʒuʁ
nεɡzistəʁa plys puʁ mwa
e kə ʒoʁε ʁəʒwɛ̃
lə paʁadi, ki ε si lwɛ̃
alɔʁ nubli pa də ʁefleʃiʁ
nu navɔ̃ kynə sələ vi.
pɥi ʒə ɑ̃ fεʁə paʁti
puʁ lə mεjœʁ e
puʁ lə piʁə ?