Poeme : Tu Étais Mon Frére

Tu Étais Mon Frére

J’ai toujours cru en toi
Mais tu m’as laissé
Un jour sans t’en rendre compte.

Je t’aimais, tu étais mon frére
Ensemble nous nous sommes battus
Pour que notre amitié triomphe
Mais tout a raté
Puisqu’aujourd’hui
Tu ne me regardes plus
Tu fuis mon regard
Tu ne t’interesses plus à moi.

Aujourd’hui c’est ton anniversaire
Et je ne sais pas s’il faut que je vienne
Vers toi ou pas.

Sache que tu resteras toujours
Dans mon cœur, je t’adore…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu Étais Mon Frére

  jai=tou=jours=cru=en=toi 6
  mais=tu=mas=lais=sé 5
  un=jour=sans=ten=rendre=compte 6

  je=tai=mais=tu=é=tais=mon=frére 8
  en=sem=ble=nous=nous=sommes=bat=tus 8
  pour=que=notre=a=mi=ti=é=triomphe 8
  mais=tout=a=ra=té 5
  puis=quau=jourd=hui 4
  tu=ne=me=re=gar=des=plus 7
  tu=fuis=mon=re=gard 5
  tu=ne=tinte=res=ses=plus=à=moi 8

  au=jourdhui=cest=ton=an=ni=ver=saire 8
  et=je=ne=sais=pas=sil=faut=que=je=vienne 10
  vers=toi=ou=pas 4

  sache=que=tu=res=te=ras=tou=jours 8
  dans=mon=cœur=je=ta=do=re 7
 • Phonétique : Tu Étais Mon Frére

  ʒε tuʒuʁ kʁy ɑ̃ twa
  mε ty ma lεse
  œ̃ ʒuʁ sɑ̃ tɑ̃ ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə.

  ʒə tεmε, ty etε mɔ̃ fʁeʁə
  ɑ̃sɑ̃blə nu nu sɔmə batys
  puʁ kə nɔtʁə amitje tʁjɔ̃fə
  mε tut- a ʁate
  pɥiskoʒuʁdɥi
  ty nə mə ʁəɡaʁdə- plys
  ty fɥi mɔ̃ ʁəɡaʁ
  ty nə tɛ̃təʁesə plysz- a mwa.

  oʒuʁdɥi sε tɔ̃n- anivεʁsεʁə
  e ʒə nə sε pa sil fo kə ʒə vjεnə
  vεʁ twa u pa.

  saʃə kə ty ʁεstəʁa tuʒuʁ
  dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, ʒə tadɔʁə…
 • Syllabes Phonétique : Tu Étais Mon Frére

  ʒε=tu=ʒuʁ=kʁy=ɑ̃=twa 6
  mε=ty=ma=lεse 4
  œ̃=ʒuʁ=sɑ̃=tɑ̃=ʁɑ̃dʁə=kɔ̃tə 6

  ʒə=tε=mε=ty=e=tε=mɔ̃=fʁe=ʁə 9
  ɑ̃=sɑ̃blə=nu=nu=sɔ=mə=ba=tys 8
  puʁkə=nɔ=tʁəa=mi=tje=tʁjɔ̃fə 6
  mε=tu=ta=ʁa=te 5
  pɥis=ko=ʒuʁ=dɥi 4
  tynə=mə=ʁə=ɡaʁ=də=plys 6
  ty=fɥi=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ 5
  tynə=tɛ̃=tə=ʁe=sə=plys=za=mwa 8

  o=ʒuʁ=dɥi=sε=tɔ̃=na=ni=vεʁ=sεʁə 9
  e=ʒə=nə=sε=pa=sil=fokə=ʒə=vjεnə 9
  vεʁ=twa=u=pa 4

  saʃə=kə=ty=ʁεs=tə=ʁa=tu=ʒuʁ 8
  dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ʒə=ta=dɔʁə 6

PostScriptum

commentaires svp. .

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/04/2004 00:00Joiedevivre66

génial je mis retrouve merci pour ce poème. . .