Poème-France.com

Poeme : Que -Suis-Je ?Que -Suis-Je ?

Que suis-je ?
Qui suis-je ?
Telle est la question
Un être à qui l’on ne porte aucune attention…
Petite fleur à la fois douce et fragile
Petit chaton craintif, surement trop docile
Gentillesse et sensibilité, caractére oublier
De nos jours cela semble dépassé
Et, comme un fantome, je reste là
Sans faire de bruit, seule avec moi
Je suis devenu une timide ombre
Prête à se cacher dans une tombe
Une conclusion, y en a-t-il une à faire… ?
Oui, je ne suis rien, une poussiére…
Ptite Puce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kə sɥi ʒə ?
ki sɥi ʒə ?
tεllə ε la kεstjɔ̃
œ̃n- εtʁə a ki lɔ̃ nə pɔʁtə okynə atɑ̃sjɔ̃…
pətitə flœʁ a la fwa dusə e fʁaʒilə
pəti ʃatɔ̃ kʁɛ̃tif, syʁəmɑ̃ tʁo dɔsilə
ʒɑ̃tijεsə e sɑ̃sibilite, kaʁakteʁə ublje
də no ʒuʁ səla sɑ̃blə depase
e, kɔmə œ̃ fɑ̃tɔmə, ʒə ʁεstə la
sɑ̃ fεʁə də bʁɥi, sələ avεk mwa
ʒə sɥi dəvəny ynə timidə ɔ̃bʁə
pʁεtə a sə kaʃe dɑ̃z- ynə tɔ̃bə
ynə kɔ̃klyzjɔ̃, i ɑ̃n- a til ynə a fεʁə… ?
ui, ʒə nə sɥi ʁjɛ̃, ynə pusjeʁə…