Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Qu’Est-Ce Qu’Un Amis ?

Poème Amour
Publié le 19/04/2004 00:00

L'écrit contient 407 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ptite Puce

Qu’Est-Ce Qu’Un Amis ?

C’est une personne avec sui tu peux ouvrir ton cœur
C’est une personne avec qui tu te sens à l’aise dans toutes circonstances
C’est une personne à qui tu peux te confier tes joies comme tes peines
C’est une personnes en qui tu as confiance, sans même le connaître vraiment
C’est une personne qui te comprends et partage tes ambitions et tes r^ves les plus fou
C’est une personne qui au plus profond de son âme te resemble un peu
Il ne demande de toi, aucune subtance ni artifice
Il ne demande de toi, aucun sacrifice
Il ne te demande pas d’être meilleur ou pire
Il te demande juste d’être ce que tu es, d’être telle que dans ta vie de tous les jours
Il te demande juste d’être toi tout simplement
Quand tu es avec lui, tu n’as pas besoin d’être sur tes gardes
Quand tu es avec lui, tu n’as pas besoin de te cacher sous un masque imaginaire
Quand tu es avec lui, tu peux lui dire ce que tu pense ou te passe par la tête
Quand tu es avec lui, tu peux lui avoué toute tes peties envies, haine et absurdité
Quand tu es avec lui, tu te sens en sécurité
Quand tu es avec lui, tu te sens protégé
En sa compagnie, tu peux pleurer avec lui
En sa compagnie, tu peux pécher avec lui
En sa compagnie, tu peux rire avec lui
En sa compagnie, tu peux prier avec lui
En sa compagnie, tu peux chanter avec lui
An sa compagnie, tu peux respirer librement
En sa compagnie, tu sais que tu peux sans crainte donner libre cour à ton imagination
En sa compagnie, tu sais que tu peux sans crainte donner libre cours à tes fantasmes
En sa compagnie, tu sais que tu peux sans crainte donner libre cours à tes petis secrets
En les lui dévoilant, tu sais sans crainte que tu vas les noyer dans l’océan de la loyauté
À travers tout ceci, un ami te connais
À travers tout ceci, un ami t’admire
À travers tout ceci, un ami t’aime
À travers tout ceci, un ami te comprend
À travers tout ceci, un ami te comprend vraiment
Un ami ?
Qu’est-ce qu’un ami ?
C’est tout simplement une personne avec qui tu oses être toi même… !
 • Pieds Hyphénique: Qu’Est-Ce Qu’Un Amis ?

  cest=une=per=son=nea=vec=sui=tu=peux=ou=vrir=ton=cœur 13
  cest=une=per=son=nea=vec=qui=tu=te=sens=à=lai=se=dans=tou=tes=cir=cons=tances 19
  cest=une=per=son=neà=qui=tu=peux=te=con=fier=tes=joies=com=me=tes=peines 17
  cest=une=per=son=nes=en=qui=tu=as=con=fian=ce=sans=mê=me=le=con=naî=tre=vraiment 20
  cest=une=per=son=ne=qui=te=com=prends=et=par=ta=ge=tes=am=bi=tions=et=tes=r=cir=con=flexe=ves=les=plus=fou 27
  cest=une=per=son=ne=qui=au=plus=pro=fond=de=son=â=me=te=re=sem=bleun=peu 19
  il=ne=de=mande=de=toi=au=cu=ne=sub=tan=ce=ni=ar=ti=fice 16
  il=ne=de=man=de=de=toi=au=cun=sa=cri=fice 12
  il=ne=te=de=man=de=pas=dê=tre=meilleur=ou=pire 12
  il=te=de=mande=jus=te=dê=tre=ce=que=tu=es=dê=tre=tel=le=que=dans=ta=vie=de=tous=les=jours 24
  il=te=de=mande=jus=te=dê=tre=toi=tout=sim=ple=ment 13
  quand=tu=es=a=vec=lui=tu=nas=pas=be=soin=dêtre=sur=tes=gardes 15
  quand=tu=es=a=vec=lui=tu=nas=pas=be=soin=de=te=ca=cher=sous=un=mas=que=i=ma=gi=naire 23
  quand=tu=es=a=vec=lui=tu=peux=lui=dire=ce=que=tu=pen=seou=te=pas=se=par=la=tête 21
  quand=tu=es=a=vec=lui=tu=peux=lui=a=voué=toute=tes=pe=ties=en=vies=hai=neet=ab=sur=di=té 23
  quand=tu=es=a=vec=lui=tu=te=sens=en=sé=cu=ri=té 14
  quand=tu=es=a=vec=lui=tu=te=sens=pro=té=gé 12
  en=sa=com=pa=gnie=tu=peux=pleu=rer=a=vec=lui 12
  en=sa=com=pa=gnie=tu=peux=pé=cher=a=vec=lui 12
  en=sa=com=pa=gnie=tu=peux=ri=re=a=vec=lui 12
  en=sa=com=pa=gnie=tu=peux=pri=er=a=vec=lui 12
  en=sa=com=pa=gnie=tu=peux=chan=ter=a=vec=lui 12
  an=sa=com=pa=gnie=tu=peux=res=pi=rer=libre=ment 12
  en=sa=com=pa=gnie=tu=sais=que=tu=peux=sans=crainte=don=ner=li=bre=cour=à=ton=i=ma=gi=na=tion 24
  en=sa=com=pa=gnie=tu=sais=que=tu=peux=sans=crainte=don=ner=li=bre=cours=à=tes=fan=tasmes 21
  en=sa=com=pa=gnie=tu=sais=que=tu=peux=sans=crainte=don=ner=li=bre=cours=à=tes=pe=tis=se=crets 23
  en=les=lui=dé=voi=lant=tu=sais=sans=crainte=que=tu=vas=les=noyer=dans=lo=cé=an=de=la=loyau=té 23
  à=tra=vers=tout=ce=ci=un=a=mi=te=con=nais 12
  à=tra=vers=tout=ce=ci=un=a=mi=tad=mi=re 12
  à=tra=vers=tout=ce=ci=un=a=mi=tai=me 11
  à=tra=vers=tout=ce=ci=un=a=mi=te=com=prend 12
  à=tra=vers=tout=ce=ci=un=a=mi=te=com=prend=vraiment 13
  un=a=mi 3
  quest=ce=quun=a=mi 5
  cest=tout=simple=ment=u=ne=per=son=nea=vec=qui=tu=o=ses=ê=tre=toi=mê=me 19
 • Phonétique : Qu’Est-Ce Qu’Un Amis ?

  sεt- ynə pεʁsɔnə avεk sɥi ty pøz- uvʁiʁ tɔ̃ kœʁ
  sεt- ynə pεʁsɔnə avεk ki ty tə sɑ̃sz- a lεzə dɑ̃ tutə siʁkɔ̃stɑ̃sə
  sεt- ynə pεʁsɔnə a ki ty pø tə kɔ̃fje tε ʒwa kɔmə tε pεnə
  sεt- ynə pεʁsɔnəz- ɑ̃ ki ty a kɔ̃fjɑ̃sə, sɑ̃ mεmə lə kɔnεtʁə vʁεmɑ̃
  sεt- ynə pεʁsɔnə ki tə kɔ̃pʁɑ̃z- e paʁtaʒə tεz- ɑ̃bisjɔ̃z- e tε εʁ siʁkɔ̃flεksə vəs lε plys fu
  sεt- ynə pεʁsɔnə ki o plys pʁɔfɔ̃ də sɔ̃n- amə tə ʁəsɑ̃blə œ̃ pø
  il nə dəmɑ̃də də twa, okynə sybtɑ̃sə ni aʁtifisə
  il nə dəmɑ̃də də twa, okœ̃ sakʁifisə
  il nə tə dəmɑ̃də pa dεtʁə mεjœʁ u piʁə
  il tə dəmɑ̃də ʒystə dεtʁə sə kə ty ε, dεtʁə tεllə kə dɑ̃ ta vi də tus lε ʒuʁ
  il tə dəmɑ̃də ʒystə dεtʁə twa tu sɛ̃pləmɑ̃
  kɑ̃ ty ε avεk lɥi, ty na pa bəzwɛ̃ dεtʁə syʁ tε ɡaʁdə
  kɑ̃ ty ε avεk lɥi, ty na pa bəzwɛ̃ də tə kaʃe suz- œ̃ maskə imaʒinεʁə
  kɑ̃ ty ε avεk lɥi, ty pø lɥi diʁə sə kə ty pɑ̃sə u tə pasə paʁ la tεtə
  kɑ̃ ty ε avεk lɥi, ty pø lɥi avue tutə tε pətiz- ɑ̃vi, εnə e absyʁdite
  kɑ̃ ty ε avεk lɥi, ty tə sɑ̃sz- ɑ̃ sekyʁite
  kɑ̃ ty ε avεk lɥi, ty tə sɑ̃s pʁɔteʒe
  ɑ̃ sa kɔ̃paɲi, ty pø pləʁe avεk lɥi
  ɑ̃ sa kɔ̃paɲi, ty pø peʃe avεk lɥi
  ɑ̃ sa kɔ̃paɲi, ty pø ʁiʁə avεk lɥi
  ɑ̃ sa kɔ̃paɲi, ty pø pʁje avεk lɥi
  ɑ̃ sa kɔ̃paɲi, ty pø ʃɑ̃te avεk lɥi
  ɑ̃ sa kɔ̃paɲi, ty pø ʁεspiʁe libʁəmɑ̃
  ɑ̃ sa kɔ̃paɲi, ty sε kə ty pø sɑ̃ kʁɛ̃tə dɔne libʁə kuʁ a tɔ̃n- imaʒinasjɔ̃
  ɑ̃ sa kɔ̃paɲi, ty sε kə ty pø sɑ̃ kʁɛ̃tə dɔne libʁə kuʁz- a tε fɑ̃tasmə
  ɑ̃ sa kɔ̃paɲi, ty sε kə ty pø sɑ̃ kʁɛ̃tə dɔne libʁə kuʁz- a tε pəti sεkʁε
  ɑ̃ lε lɥi devwalɑ̃, ty sε sɑ̃ kʁɛ̃tə kə ty va lε nwaje dɑ̃ lɔseɑ̃ də la lwajote
  a tʁavεʁ tu səsi, œ̃n- ami tə kɔnε
  a tʁavεʁ tu səsi, œ̃n- ami tadmiʁə
  a tʁavεʁ tu səsi, œ̃n- ami tεmə
  a tʁavεʁ tu səsi, œ̃n- ami tə kɔ̃pʁɑ̃
  a tʁavεʁ tu səsi, œ̃n- ami tə kɔ̃pʁɑ̃ vʁεmɑ̃
  œ̃n- ami ?
  kε sə kœ̃n- ami ?
  sε tu sɛ̃pləmɑ̃ ynə pεʁsɔnə avεk ki ty ozəz- εtʁə twa mεmə… !
 • Pieds Phonétique : Qu’Est-Ce Qu’Un Amis ?

  sε=tynə=pεʁ=sɔ=nəa=vεk=sɥi=ty=pø=zu=vʁiʁ=tɔ̃=kœʁ 13
  sε=tynə=pεʁ=sɔ=nəa=vεk=ki=ty=tə=sɑ̃s=za=lε=zə=dɑ̃=tu=tə=siʁ=kɔ̃s=tɑ̃sə 19
  sε=tynə=pεʁ=sɔ=nəa=ki=ty=pø=tə=kɔ̃=fje=tε=ʒwa=kɔ=mə=tε=pεnə 17
  sε=tynə=pεʁ=sɔ=nə=zɑ̃=ki=ty=a=kɔ̃=fjɑ̃=sə=sɑ̃=mε=mə=lə=kɔ=nε=tʁə=vʁε=mɑ̃ 21
  sε=tynə=pεʁ=sɔ=nə=ki=tə=kɔ̃=pʁɑ̃=ze=paʁ=ta=ʒə=tε=zɑ̃=bi=sjɔ̃=ze=tε=εʁ=siʁ=kɔ̃=flεk=sə=vəs=lε=plys=fu 28
  sε=tynə=pεʁ=sɔ=nə=ki=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=sɔ̃=na=mə=tə=ʁə=sɑ̃=bləœ̃=pø 19
  il=nə=də=mɑ̃də=də=twa=o=ky=nə=syb=tɑ̃=sə=ni=aʁ=ti=fisə 16
  il=nə=də=mɑ̃=də=də=twa=o=kœ̃=sa=kʁi=fisə 12
  il=nə=tə=də=mɑ̃də=pa=dε=tʁə=mε=jœʁ=u=piʁə 12
  il=tə=də=mɑ̃də=ʒys=tə=dε=tʁə=sə=kə=ty=ε=dε=tʁə=tεllə=kə=dɑ̃=ta=vi=də=tus=lε=ʒuʁ 23
  il=tə=də=mɑ̃də=ʒys=tə=dε=tʁə=twa=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 13
  kɑ̃=ty=ε=a=vεk=lɥi=ty=na=pabə=zwɛ̃=dε=tʁə=syʁ=tε=ɡaʁdə 15
  kɑ̃=ty=ε=a=vεk=lɥi=ty=na=pabə=zwɛ̃=də=tə=ka=ʃe=su=zœ̃=mas=kə=i=ma=ʒi=nεʁə 22
  kɑ̃=ty=ε=a=vεk=lɥi=ty=pø=lɥi=diʁə=sə=kə=ty=pɑ̃=səu=tə=pa=sə=paʁ=la=tεtə 21
  kɑ̃=ty=ε=a=vεk=lɥi=ty=pø=lɥi=a=vu=e=tutə=tε=pə=ti=zɑ̃=vi=ε=nəe=ab=syʁ=di=te 24
  kɑ̃=ty=ε=a=vεk=lɥi=tytə=sɑ̃s=zɑ̃=se=ky=ʁi=te 13
  kɑ̃=ty=ε=a=vεk=lɥi=ty=tə=sɑ̃s=pʁɔ=te=ʒe 12
  ɑ̃=sa=kɔ̃=pa=ɲi=ty=pø=plə=ʁe=a=vεk=lɥi 12
  ɑ̃=sa=kɔ̃=pa=ɲi=ty=pø=pe=ʃe=a=vεk=lɥi 12
  ɑ̃=sa=kɔ̃=pa=ɲi=ty=pø=ʁi=ʁə=a=vεk=lɥi 12
  ɑ̃=sa=kɔ̃=pa=ɲi=ty=pø=pʁj=e=a=vεk=lɥi 12
  ɑ̃=sa=kɔ̃=pa=ɲi=ty=pø=ʃɑ̃=te=a=vεk=lɥi 12
  ɑ̃=sa=kɔ̃=pa=ɲi=ty=pø=ʁεs=pi=ʁe=libʁə=mɑ̃ 12
  ɑ̃=sa=kɔ̃=pa=ɲi=ty=sεkə=ty=pø=sɑ̃=kʁɛ̃=tə=dɔ=ne=li=bʁə=kuʁ=a=tɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sjɔ̃ 24
  ɑ̃=sa=kɔ̃=pa=ɲi=ty=sεkə=ty=pø=sɑ̃=kʁɛ̃=tə=dɔ=ne=li=bʁə=kuʁ=za=tε=fɑ̃=tas=mə 22
  ɑ̃=sa=kɔ̃=pa=ɲi=ty=sεkə=ty=pø=sɑ̃=kʁɛ̃=tə=dɔ=ne=li=bʁə=kuʁ=za=tε=pə=ti=sε=kʁε 23
  ɑ̃=lε=lɥi=de=vwa=lɑ̃=ty=sε=sɑ̃=kʁɛ̃tə=kə=ty=va=lε=nwa=je=dɑ̃=lɔ=se=ɑ̃=də=la=lwa=jo=te 25
  a=tʁa=vεʁ=tu=sə=si=œ̃=na=mi=tə=kɔ=nε 12
  a=tʁa=vεʁ=tu=sə=si=œ̃=na=mi=tad=mi=ʁə 12
  a=tʁa=vεʁ=tu=sə=si=œ̃=na=mi=tε=mə 11
  a=tʁa=vεʁ=tu=sə=si=œ̃=na=mi=tə=kɔ̃=pʁɑ̃ 12
  a=tʁa=vεʁ=tusə=si=œ̃=na=mi=tə=kɔ̃=pʁɑ̃=vʁε=mɑ̃ 13
  œ̃=na=mi 3
  kε=sə=kœ̃=na=mi 5
  sε=tu=sɛ̃plə=mɑ̃=y=nə=pεʁ=sɔ=nəa=vεk=ki=ty=o=zə=zε=tʁə=twa=mε=mə 19

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
14/07/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.