Poème-France.com

Poeme : PardonPardon

Impossible de t’oublier
Aprés avoir partagé
De si bon moments avec toi.
Je n’avais pas conscience
Que ce geste te ferait si mal
Et que tant de larmes seraient versées.
Maintenant j’ai compris
Qu’il faut toujours réfléchir avant d’agir.
À cette période, je ne croyais pas en nous.
Notre histoire me paraissait bien floue.
Si tu crois que je t’ai oublié
Tu te fais de fausses idées.
J’ai conclu que personne
Ne pouvait te remplacer.
C’est peut-être trop tard, mais pardonne-moi.
Ne me laisse pas tomber
Ne me laisse pas regretter. .
Je t’aime…
Ptite Puce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɛ̃pɔsiblə də tublje
apʁez- avwaʁ paʁtaʒe
də si bɔ̃ mɔmɑ̃z- avεk twa.
ʒə navε pa kɔ̃sjɑ̃sə
kə sə ʒεstə tə fəʁε si mal
e kə tɑ̃ də laʁmə- səʁε vεʁse.
mɛ̃tənɑ̃ ʒε kɔ̃pʁi
kil fo tuʒuʁ ʁefleʃiʁ avɑ̃ daʒiʁ.
a sεtə peʁjɔdə, ʒə nə kʁwajε pa ɑ̃ nu.
nɔtʁə istwaʁə mə paʁεsε bjɛ̃ flu.
si ty kʁwa kə ʒə tε ublje
ty tə fε də fosəz- ide.
ʒε kɔ̃kly kə pεʁsɔnə
nə puvε tə ʁɑ̃plase.
sε pø tεtʁə tʁo taʁ, mε paʁdɔnə mwa.
nə mə lεsə pa tɔ̃be
nə mə lεsə pa ʁəɡʁεte.
ʒə tεmə…