Poème-France.com

Poeme : Pour Toi PapaPour Toi Papa

Pendant tellement d’années
Nous ne nous sommes pas parlés
Du bonheur, tu m’en as surement apporté
Mais malheureusement je n’ai aucun souvenirs
Tu as surment dû, je faire beaucoup rire
Maintenant, que j’ai pu te retrouver
J’erpére que l’on pourras rattrapés
Tout ce temps passé
Et ne plus revenir sur ce qui c’est produit
Car c’est du passé et c’est bien fini
Je suis heureuse de pouvoir
Enfin te voir
Te parler
Et aussi t’écouter
Du bonheur je veux t’apporter
J’espére que je vais y arrivée
Même si déjà ta vie
De bonheur est remplie
Je ne veux pas
Que l’on se perds encore une fois
Car celà est bien parti
Et j’espére que ce sera pour la vie
Et en ce jour
La fête des péres
Je souhaites dans ce poéme
Pouvoir enfin te dire :
Papa, je t’aime.
Ptite Puce

PostScriptum

écri pour mon pére qu ej n’ai pa vu depui 10an et ke je revoi depui seulemen 1 moi.
commentaire svp ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pɑ̃dɑ̃ tεllmɑ̃ dane
nu nə nu sɔmə pa paʁle
dy bɔnœʁ, ty mɑ̃n- a syʁəmɑ̃ apɔʁte
mε maləʁøzəmɑ̃ ʒə nε okœ̃ suvəniʁ
ty a syʁme dy, ʒə fεʁə boku ʁiʁə
mɛ̃tənɑ̃, kə ʒε py tə ʁətʁuve
ʒεʁpeʁə kə lɔ̃ puʁʁa ʁatʁape
tu sə tɑ̃ pase
e nə plys ʁəvəniʁ syʁ sə ki sε pʁɔdɥi
kaʁ sε dy pase e sε bjɛ̃ fini
ʒə sɥiz- œʁøzə də puvwaʁ
ɑ̃fɛ̃ tə vwaʁ
tə paʁle
e osi tekute
dy bɔnœʁ ʒə vø tapɔʁte
ʒεspeʁə kə ʒə vεz- i aʁive
mεmə si deʒa ta vi
də bɔnœʁ ε ʁɑ̃pli
ʒə nə vø pa
kə lɔ̃ sə pεʁdz- ɑ̃kɔʁə ynə fwa
kaʁ səla ε bjɛ̃ paʁti
e ʒεspeʁə kə sə səʁa puʁ la vi
e ɑ̃ sə ʒuʁ
la fεtə dε peʁə
ʒə suεtə dɑ̃ sə pɔemə
puvwaʁ ɑ̃fɛ̃ tə diʁə :
papa, ʒə tεmə.