Poème-France.com

Poeme : La MerLa Mer

Je m’assis sur la plage
Il est 1 heure du matin j’aperçois cette image
Une image qui représente toi et moi
Je suis la dans tes bras
J’ecoute tes batements de cœur
Des batement qui represent malheur
Puis à ce moment là j’’ai les pieds mouillés
Et je comprend que c’est les vagues qui viennent m’embrasser
Pour quoi donc ? J’etait la heut dans les nuages
A regardé cette belle image
Mais je fait partit de cette Terre
Heureusement il y a cette douce mer
Qui me berce comme un bébé
Elle m’emméne loin de vous etres aimés
Loin dans les plus doux nuages
Pourtant non je suis bien la sur la plage
La mer est vraiment un endroit magique
Et non comme on peut le penser un endroit pathétique
Quand je vient la voir elle m’emméne vers les anges
Mais ce n’est que rêve et drole de melanges
Ici sur cette Terre
Je me retrouve entre paradis et enfer
Je suis quand même heureuse
Avec vous mes amis d’enfance qui m’avait apris a devenir amoureuse
Il est maintenent 2 heures du matin
Je suis là me tenant la main
Rêveuse grâce à vous mes amis
Que j’aime tant maintenent nous sommes unis !
Rebec

PostScriptum

… (F) (L)
petit poeme dedié a tt les gens que j’aime


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə masi syʁ la plaʒə
il εt- œ̃n- œʁ dy matɛ̃ ʒapεʁswa sεtə imaʒə
ynə imaʒə ki ʁəpʁezɑ̃tə twa e mwa
ʒə sɥi la dɑ̃ tε bʁa
ʒəkutə tε batəmɑ̃ də kœʁ
dε batəmɑ̃ ki ʁəpʁəze malœʁ
pɥiz- a sə mɔmɑ̃ la ʒε lε pje muje
e ʒə kɔ̃pʁɑ̃ kə sε lε vaɡ ki vjεne mɑ̃bʁase
puʁ kwa dɔ̃k ? ʒətε la œ dɑ̃ lε nɥaʒə
a ʁəɡaʁde sεtə bεllə imaʒə
mε ʒə fε paʁti də sεtə teʁə
œʁøzəmɑ̃ il i a sεtə dusə mεʁ
ki mə bεʁsə kɔmə œ̃ bebe
εllə mɑ̃menə lwɛ̃ də vuz- εtʁəz- εme
lwɛ̃ dɑ̃ lε plys du nɥaʒə
puʁtɑ̃ nɔ̃ ʒə sɥi bjɛ̃ la syʁ la plaʒə
la mεʁ ε vʁεmɑ̃ œ̃n- ɑ̃dʁwa maʒikə
e nɔ̃ kɔmə ɔ̃ pø lə pɑ̃se œ̃n- ɑ̃dʁwa patetikə
kɑ̃ ʒə vjɛ̃ la vwaʁ εllə mɑ̃menə vεʁ lεz- ɑ̃ʒə
mε sə nε kə ʁεvə e dʁɔlə də məlɑ̃ʒə
isi syʁ sεtə teʁə
ʒə mə ʁətʁuvə ɑ̃tʁə paʁadiz- e ɑ̃fe
ʒə sɥi kɑ̃ mεmə œʁøzə
avεk vu mεz- ami dɑ̃fɑ̃sə ki mavε apʁiz- a dəvəniʁ amuʁøzə
il ε mɛ̃təne dø œʁ dy matɛ̃
ʒə sɥi la mə tənɑ̃ la mɛ̃
ʁεvøzə ɡʁasə a vu mεz- ami
kə ʒεmə tɑ̃ mɛ̃təne nu sɔməz- yni !