Poème-France.com

Poeme : Âme NoirÂme Noir

Sombre est mon cœur
Sombre est mon âme
Sentir sur mes lèvres
Le gout de ton sang.
Te voir te tordre de douleur
Te donner cette douleur
Je vais et je viens tel ombre
Entre la vie et la mort
Avec pour seule désir
Celui de me vanger.

Je continuerai à torturer ton âme
Même après que la mort te sera donner.

Sauver moi,
Sauver moi de ses ténèbres
Qui saigne mon cœur.
Rémy

PostScriptum

Fuiez les ténèbres comme les ombres fuient la lumière.
De peur que à jamais vous deviez y demeurer.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sɔ̃bʁə ε mɔ̃ kœʁ
sɔ̃bʁə ε mɔ̃n- amə
sɑ̃tiʁ syʁ mε lεvʁə
lə ɡu də tɔ̃ sɑ̃.
tə vwaʁ tə tɔʁdʁə də dulœʁ
tə dɔne sεtə dulœʁ
ʒə vεz- e ʒə vjɛ̃ tεl ɔ̃bʁə
ɑ̃tʁə la vi e la mɔʁ
avεk puʁ sələ deziʁ
səlɥi də mə vɑ̃ʒe.

ʒə kɔ̃tinɥəʁε a tɔʁtyʁe tɔ̃n- amə
mεmə apʁε kə la mɔʁ tə səʁa dɔne.

sove mwa,
sove mwa də sε tenεbʁə
ki sεɲə mɔ̃ kœʁ.