Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Mon Ami (E)

Poème Amitié
Publié le 13/06/2004 00:00

L'écrit contient 211 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Rémy

Mon Ami (E)

Avant nous étions ami,
Maintenant tu me traite en ennemi.
Pourquoi en somme nous arrivé là ?
Faut-il que l’un de nous aille dans l’au-delà ?
Pour mettre fin à cette douleur
Qui lacère mon cœur.
Quel faute ai-je commis ?
Pour mériter la perte d’un ami…
Un ange m’avait fait tomber
Mais je ne l’ai jamais touché
Au nom de l’amitié qui nous liait.
Comment regagner, se que aucun billet
Ne pourra jamais m’offrir.
Depuis ces jours, je me sens périr.
Puis j’ai rencontrer une fleur
Désirant sortir de mes peurs,
Je décidais de marcher
Un bout de chemin avec elle.
Et vous m’avez encore repproché
De chercher dans mes ténèbres, ma belle.
Brève fut la route, brève fut la joie.
La nuit repris possession de moi.
Ami, pardonne les tords que je t’ai fait,
Retrouvons cette amitié qui nous unissait.

Mais même dans les ténèbres, subsiste la lumière.
Car mes malheurs m’ont permis de trouver une amie sincère.
Qui m’a en tout moment aidé,
M’empèchant de désespérer.
Si d’aide tu as besoin,
Ne cherche pas dans tous les coins.
Viens juste me trouver.
Je me ferai une joie de t’aider.

Merci mon amie.

Rémy.
 • Pieds Hyphénique: Mon Ami (E)

  avant=nous=é=ti=ons=a=mi 7
  main=te=nant=tu=me=traite=en=en=ne=mi 10
  pour=quoi=en=som=me=nous=ar=ri=vé=là 10
  faut=til=que=lun=de=nous=aille=dans=lau=de=là 11
  pour=met=tre=fin=à=cet=te=dou=leur 9
  qui=la=cè=re=mon=cœur 6
  quel=fau=te=ai=je=com=mis 7
  pour=mé=ri=ter=la=per=te=dun=a=mi 10
  un=an=ge=ma=vait=fait=tom=ber 8
  mais=je=ne=lai=ja=mais=tou=ché 8
  au=nom=de=la=mi=ti=é=qui=nous=liait 10
  com=ment=re=ga=gner=se=que=au=cun=billet 10
  ne=pour=ra=ja=mais=mof=frir 7
  de=puis=ces=jours=je=me=sens=pé=rir 9
  puis=jai=ren=con=trer=u=ne=fleur 8
  dé=si=rant=sor=tir=de=mes=peurs 8
  je=dé=ci=dais=de=mar=cher 7
  un=bout=de=che=min=a=vec=elle 8
  et=vous=ma=vez=en=co=re=rep=pro=ché 10
  de=cher=cher=dans=mes=té=nè=bres=ma=belle 10
  brè=ve=fut=la=route=brè=ve=fut=la=joie 10
  la=nuit=re=pris=pos=ses=si=on=de=moi 10
  a=mi=par=donne=les=tords=que=je=tai=fait 10
  re=trou=vons=cettea=mi=tié=qui=nous=u=nis=sait 11

  mais=même=dans=les=té=nè=bres=sub=sis=te=la=lu=mière 13
  car=mes=malheurs=mont=per=mis=de=trou=ver=unea=mie=sin=cère 13
  qui=ma=en=tout=mo=ment=ai=dé 8
  mem=pè=chant=de=dé=ses=pé=rer 8
  si=dai=de=tu=as=be=soin 7
  ne=cher=che=pas=dans=tous=les=coins 8
  viens=jus=te=me=trou=ver 6
  je=me=fe=rai=u=ne=joie=de=tai=der 10

  mer=ci=mon=a=mie 5

  ré=my 2
 • Phonétique : Mon Ami (E)

  avɑ̃ nuz- esjɔ̃z- ami,
  mɛ̃tənɑ̃ ty mə tʁεtə ɑ̃n- εnəmi.
  puʁkwa ɑ̃ sɔmə nuz- aʁive la ?
  fo til kə lœ̃ də nuz- ajə dɑ̃ lo dəla ?
  puʁ mεtʁə fɛ̃ a sεtə dulœʁ
  ki lasεʁə mɔ̃ kœʁ.
  kεl fotə ε ʒə kɔmi ?
  puʁ meʁite la pεʁtə dœ̃n- ami…
  œ̃n- ɑ̃ʒə mavε fε tɔ̃be
  mε ʒə nə lε ʒamε tuʃe
  o nɔ̃ də lamitje ki nu ljε.
  kɔmɑ̃ ʁəɡaɲe, sə kə okœ̃ bijε
  nə puʁʁa ʒamε mɔfʁiʁ.
  dəpɥi sε ʒuʁ, ʒə mə sɑ̃s peʁiʁ.
  pɥi ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe ynə flœʁ
  deziʁɑ̃ sɔʁtiʁ də mε pœʁ,
  ʒə desidε də maʁʃe
  œ̃ bu də ʃəmɛ̃ avεk εllə.
  e vu mavez- ɑ̃kɔʁə ʁεpʁoʃe
  də ʃεʁʃe dɑ̃ mε tenεbʁə, ma bεllə.
  bʁεvə fy la ʁutə, bʁεvə fy la ʒwa.
  la nɥi ʁəpʁi pɔsesjɔ̃ də mwa.
  ami, paʁdɔnə lε tɔʁd kə ʒə tε fε,
  ʁətʁuvɔ̃ sεtə amitje ki nuz- ynisε.

  mε mεmə dɑ̃ lε tenεbʁə, sybzistə la lymjεʁə.
  kaʁ mε malœʁ mɔ̃ pεʁmi də tʁuve ynə ami sɛ̃sεʁə.
  ki ma ɑ̃ tu mɔmɑ̃ εde,
  mɑ̃pεʃɑ̃ də dezεspeʁe.
  si dεdə ty a bəzwɛ̃,
  nə ʃεʁʃə pa dɑ̃ tus lε kwɛ̃.
  vjɛ̃ ʒystə mə tʁuve.
  ʒə mə fəʁε ynə ʒwa də tεde.

  mεʁsi mɔ̃n- ami.

  ʁemi.
 • Pieds Phonétique : Mon Ami (E)

  a=vɑ̃=nu=ze=sj=ɔ̃=za=mi 8
  mɛ̃tə=nɑ̃=tymə=tʁε=təɑ̃=nε=nə=mi 8
  puʁ=kwa=ɑ̃=sɔmə=nu=za=ʁi=ve=la 9
  fo=til=kə=lœ̃=də=nu=zajə=dɑ̃=lodə=la 10
  puʁ=mεtʁə=fɛ̃=a=sε=tə=du=lœʁ 8
  ki=la=sε=ʁə=mɔ̃=kœ=ʁə 7
  kεl=fo=tə=ε=ʒə=kɔ=mi 7
  puʁ=me=ʁi=te=la=pεʁtə=dœ̃=na=mi 9
  œ̃=nɑ̃=ʒə=ma=vε=fε=tɔ̃=be 8
  mε=ʒə=nə=lε=ʒa=mε=tu=ʃe 8
  o=nɔ̃də=la=mi=tje=ki=nu=ljε 8
  kɔ=mɑ̃ʁə=ɡa=ɲe=sə=kəo=kœ̃=bi=jε 9
  nə=puʁ=ʁa=ʒa=mε=mɔ=fʁiʁ 7
  dəp=ɥi=sε=ʒuʁʒə=mə=sɑ̃s=pe=ʁiʁ 8
  pɥi=ʒε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=y=nə=flœʁ 8
  de=zi=ʁɑ̃=sɔʁ=tiʁ=də=mε=pœʁ 8
  ʒə=de=si=dε=də=maʁ=ʃe 7
  œ̃=budə=ʃə=mɛ̃=a=vεk=εl=lə 8
  e=vu=ma=ve=zɑ̃=kɔʁə=ʁε=pʁo=ʃe 9
  də=ʃεʁ=ʃe=dɑ̃=mε=te=nεbʁə=ma=bεllə 9
  bʁεvə=fy=la=ʁutə=bʁε=və=fy=la=ʒwa 9
  la=nɥiʁə=pʁi=pɔ=se=sjɔ̃=də=mwa 8
  a=mi=paʁdɔnə=lε=tɔʁd=kə=ʒə=tε=fε 9
  ʁə=tʁu=vɔ̃=sεtəa=mi=tje=ki=nu=zy=ni=sε 11

  mε=mεmə=dɑ̃=lε=te=nε=bʁə=syb=zis=tə=la=ly=mjεʁə 13
  kaʁ=mε=ma=lœʁ=mɔ̃=pεʁ=midə=tʁu=ve=y=nəa=mi=sɛ̃=sεʁə 14
  ki=ma=ɑ̃=tu=mɔ=mɑ̃=ε=de 8
  mɑ̃=pε=ʃɑ̃=də=de=zεs=pe=ʁe 8
  si=dε=də=ty=a=bə=zwɛ̃ 7
  nə=ʃεʁ=ʃə=pa=dɑ̃=tus=lε=kwɛ̃ 8
  vj=ɛ̃=ʒys=tə=mə=tʁu=ve 7
  ʒə=mə=fə=ʁε=ynə=ʒwa=də=tε=de 9

  mεʁ=si=mɔ̃=na=mi 5

  ʁe=mi 2

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/06/2004 00:00Jjp

Magnifique 😉 continue

Auteur de Poésie
16/09/2004 00:00Clemy

Trop émouvant, bravo et merci pr le bhonneur ke tu ma aporter quan mes yeux lon lue!
encore bravo continu!!!
bisous clemy!!!

Auteur de Poésie
27/09/2004 00:00La Ptite Savoyarde

Il est trop bien ton poème moi perso je l’adore! Kiss & continu comme ça c’est vraiment super.