Poème-France.com

Poeme : Mon Cimetière…Mon Cimetière…

J’ai vu sur des tombeaux, chaque jour se levant
Des femmes de grande foi qui s’inclinent au devant
Des marbres bien glacés vers qui va leurs prières
Qui recèlent en leur sein des restes de carrière.

Chaque jour qui se lève ou quand le jour se meurt
Elles sont devant ces stèles comme devant leur demeure
Lavant et récurant, pour que toujours elle brille
Que leur amour se voit au marbre qu’elles étrillent.

Elles parlent en confidences, des choses de leur vie
Elles leur racontent tout à ces morts qu’elles envient
Elles disent leurs espoirs, les enfants qui s’en vont,
Elles murmurent leur amour, en un langage abscond.

Que le soleil claironne, l’allégresse du beau temps,
Que la pluie soit déluge, que le flot soit battant
Que le vent de l’hiver, ou la neige soyeuse,
Que rien ne les empêche, d’être là et joyeuses.

Je suis à leur image, avec la joie en moins
Devant ma boîte e-mail, envahit du besoin
De trouver venant d’elle ce dont je suis avide
Un mot plein de tendresse, mais elle reste vide.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε vy syʁ dε tɔ̃bo, ʃakə ʒuʁ sə ləvɑ̃
dε famə də ɡʁɑ̃də fwa ki sɛ̃kline o dəvɑ̃
dε maʁbʁə- bjɛ̃ ɡlase vεʁ ki va lœʁ pʁjεʁə
ki ʁəsεle ɑ̃ lœʁ sɛ̃ dε ʁεstə də kaʁjεʁə.

ʃakə ʒuʁ ki sə lεvə u kɑ̃ lə ʒuʁ sə məʁ
εllə sɔ̃ dəvɑ̃ sε stεlə kɔmə dəvɑ̃ lœʁ dəməʁə
lavɑ̃ e ʁekyʁɑ̃, puʁ kə tuʒuʁz- εllə bʁijə
kə lœʁ amuʁ sə vwa o maʁbʁə kεlləz- etʁije.

εllə paʁle ɑ̃ kɔ̃fidɑ̃sə, dε ʃozə də lœʁ vi
εllə lœʁ ʁakɔ̃te tut- a sε mɔʁ kεlləz- ɑ̃vjɛ̃
εllə dize lœʁz- εspwaʁ, lεz- ɑ̃fɑ̃ ki sɑ̃ vɔ̃,
εllə myʁmyʁe lœʁ amuʁ, ɑ̃n- œ̃ lɑ̃ɡaʒə abskɔ̃.

kə lə sɔlεj klεʁɔnə, laleɡʁεsə dy bo tɑ̃,
kə la plɥi swa delyʒə, kə lə flo swa batɑ̃
kə lə vɑ̃ də livεʁ, u la nεʒə swajøzə,
kə ʁjɛ̃ nə lεz- ɑ̃pεʃə, dεtʁə la e ʒwajøzə.

ʒə sɥiz- a lœʁ imaʒə, avεk la ʒwa ɑ̃ mwɛ̃
dəvɑ̃ ma bwatə ə maj, ɑ̃vai dy bəzwɛ̃
də tʁuve vənɑ̃ dεllə sə dɔ̃ ʒə sɥiz- avidə
œ̃ mo plɛ̃ də tɑ̃dʁεsə, mεz- εllə ʁεstə vidə.