Poeme : Message Aux Dieux…

Message Aux Dieux…

J’ai demandé à mes amis les dieux d’ici
Ceux des eaux claires, des lacs, du bois des sans souci
Les dieux passés, les dieux présents, les dieux futurs
Les inconnus, passés de mode, les impostures
De se réunir en leur assemblée pour moi
Afin que je leur conte et leur dise mon émoi.

Toi le vent, toi le nuage, toi l’oiseau volage
Vous allez revêtir pour faire un long voyage
Vos parures avenantes, épurer vos paroles
Pour dire à Noëlle, dire au terme de votre envole
Ce message important que mon cœur lui envoie
Que j’ai tissé pour elle, elle que mes yeux revoient
Couronnée d’or, nimbée par un soleil ardent.
Noëlle qui marche d’un pas léger, d’un pas dansant.

Vous mes coursiers d’amour, vous mes coursiers d’un jour
Portez lui ce message, ces mots que j’ai fait pour
Qu’elle sache à tout jamais, qu’elle me fera mourir
Du plaisir que j’éprouve de me fondre en son rire.
De la douleur, du déplaisir de cette absence
Du vide que je ressents de son moindre silence.
Vous lui direz l’ardente prière, le vœu pieux
Que son absence enfonce en mon cœur comme un pieu.

Vous lui direz ces fleurs que pour elle j’ai tressé,
En un décor d’amour sur une couche entassée
Vous lui direz combien je me suis fait violence
Pour ne pas pleurer tant ce fol amour me lance.

Je t’aime, je t’aime, je t’aime, je t’aime, je t’aime, je t’aime
Je crie à travers la montagne, au long des plaines
Ces mots qui me ravissent et qui te disent je t’aime.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Message Aux Dieux…

  jai=de=man=dé=à=mes=a=mis=les=dieux=di=ci 12
  ceux=des=eaux=claires=des=lacs=du=bois=des=sans=sou=ci 12
  les=dieux=pas=sés=les=dieux=pré=sents=les=dieux=fu=turs 12
  les=in=con=nus=pas=sés=de=mode=les=im=pos=tures 12
  de=se=réu=nir=en=leur=as=sem=blée=pour=moi 11
  a=fin=que=je=leur=conteet=leur=di=se=mon=é=moi 12

  toi=le=vent=toi=le=nu=age=toi=loi=seau=vo=lage 12
  vous=al=lez=re=vê=tir=pour=fai=re=un=long=voyage 12
  vos=pa=rures=a=ve=nan=tes=é=pu=rer=vos=pa=roles 13
  pour=direà=noël=le=di=re=au=ter=me=de=vo=tre=en=vole 14
  ce=mes=sage=im=por=tant=que=mon=cœur=lui=en=voie 12
  que=jai=tis=sé=pour=elle=el=le=que=mes=yeux=re=voient 13
  cou=ron=née=dor=nim=bée=par=un=so=leil=ardent 11
  noël=le=qui=mar=che=dun=pas=lé=ger=dun=pas=dan=sant 13

  vous=mes=cour=siers=da=mour=vous=mes=cour=siers=dun=jour 12
  por=tez=lui=ce=mes=sage=ces=mots=que=jai=fait=pour 12
  quel=le=sacheà=tout=ja=mais=quel=le=me=fe=ra=mou=rir 13
  du=plai=sir=que=jé=prouve=de=me=fon=dreen=son=rire 12
  de=la=dou=leur=du=dé=plai=sir=de=cette=ab=sence 12
  du=vide=que=je=res=sents=de=son=moin=dre=si=lence 12
  vous=lui=di=rez=lar=den=te=priè=re=le=vœu=pieux 12
  que=son=ab=senceen=fon=ce=en=mon=cœur=com=me=un=pieu 13

  vous=lui=di=rez=ces=fleurs=que=pour=elle=jai=tres=sé 12
  en=un=dé=cor=da=mour=sur=une=cou=cheen=tas=sée 12
  vous=lui=di=rez=com=bien=je=me=suis=fait=vio=lence 12
  pour=ne=pas=pleu=rer=tant=ce=fol=a=mour=me=lance 12

  je=taime=je=tai=me=je=tai=me=je=tai=me=je=tai=me=je=taime 16
  je=crie=à=tra=vers=la=mon=tagne=au=long=des=plaines 12
  ces=mots=qui=me=ra=vissent=et=qui=te=di=sent=je=taime 13
 • Phonétique : Message Aux Dieux…

  ʒε dəmɑ̃de a mεz- ami lε djø disi
  sø dεz- o klεʁə, dε lak, dy bwa dε sɑ̃ susi
  lε djø pase, lε djø pʁezɑ̃, lε djø fytyʁ
  lεz- ɛ̃kɔnys, pase də mɔdə, lεz- ɛ̃pɔstyʁə
  də sə ʁeyniʁ ɑ̃ lœʁ asɑ̃ble puʁ mwa
  afɛ̃ kə ʒə lœʁ kɔ̃tə e lœʁ dizə mɔ̃n- emwa.

  twa lə vɑ̃, twa lə nɥaʒə, twa lwazo vɔlaʒə
  vuz- ale ʁəvεtiʁ puʁ fεʁə œ̃ lɔ̃ vwajaʒə
  vo paʁyʁəz- avənɑ̃tə, epyʁe vo paʁɔlə
  puʁ diʁə a nɔεlə, diʁə o tεʁmə də vɔtʁə ɑ̃vɔlə
  sə mesaʒə ɛ̃pɔʁtɑ̃ kə mɔ̃ kœʁ lɥi ɑ̃vwa
  kə ʒε tise puʁ εllə, εllə kə mεz- iø ʁəvwae
  kuʁɔne dɔʁ, nɛ̃be paʁ œ̃ sɔlεj aʁde.
  nɔεlə ki maʁʃə dœ̃ pa leʒe, dœ̃ pa dɑ̃sɑ̃.

  vu mε kuʁsje damuʁ, vu mε kuʁsje dœ̃ ʒuʁ
  pɔʁte lɥi sə mesaʒə, sε mo kə ʒε fε puʁ
  kεllə saʃə a tu ʒamε, kεllə mə fəʁa muʁiʁ
  dy plεziʁ kə ʒepʁuvə də mə fɔ̃dʁə ɑ̃ sɔ̃ ʁiʁə.
  də la dulœʁ, dy deplεziʁ də sεtə absɑ̃sə
  dy vidə kə ʒə ʁəsɑ̃ də sɔ̃ mwɛ̃dʁə silɑ̃sə.
  vu lɥi diʁe laʁdɑ̃tə pʁjεʁə, lə vey pjø
  kə sɔ̃n- absɑ̃sə ɑ̃fɔ̃sə ɑ̃ mɔ̃ kœʁ kɔmə œ̃ pjø.

  vu lɥi diʁe sε flœʁ kə puʁ εllə ʒε tʁese,
  ɑ̃n- œ̃ dekɔʁ damuʁ syʁ ynə kuʃə ɑ̃tase
  vu lɥi diʁe kɔ̃bjɛ̃ ʒə mə sɥi fε vjɔlɑ̃sə
  puʁ nə pa pləʁe tɑ̃ sə fɔl amuʁ mə lɑ̃sə.

  ʒə tεmə, ʒə tεmə, ʒə tεmə, ʒə tεmə, ʒə tεmə, ʒə tεmə
  ʒə kʁi a tʁavεʁ la mɔ̃taɲə, o lɔ̃ dε plεnə
  sε mo ki mə ʁavise e ki tə dize ʒə tεmə.
 • Syllabes Phonétique : Message Aux Dieux…

  ʒε=də=mɑ̃=de=a=mε=za=mi=lε=dj=ø=di=si 13
  sø=dε=zo=klε=ʁə=dε=lak=dy=bwa=dε=sɑ̃=su=si 13
  lε=dj=ø=pa=se=lε=djø=pʁe=zɑ̃=lε=djø=fy=tyʁ 13
  lε=zɛ̃=kɔ=nys=pa=se=də=mɔ=də=lε=zɛ̃=pɔs=ty=ʁə 14
  də=sə=ʁe=y=niʁ=ɑ̃=lœ=ʁə=a=sɑ̃=ble=puʁ=mwa 13
  a=fɛ̃=kə=ʒə=lœʁ=kɔ̃=tə=e=lœʁ=di=zə=mɔ̃=ne=mwa 14

  twa=lə=vɑ̃=twa=lə=nɥ=a=ʒə=twa=lwa=zo=vɔ=la=ʒə 14
  vu=za=le=ʁə=vε=tiʁ=puʁ=fε=ʁə=œ̃=lɔ̃=vwa=ja=ʒə 14
  vo=pa=ʁy=ʁə=za=və=nɑ̃=tə=e=py=ʁe=vo=pa=ʁɔlə 14
  puʁ=diʁəa=nɔ=ε=lə=di=ʁə=o=tεʁ=mə=də=vɔ=tʁə=ɑ̃=vɔlə 15
  sə=me=sa=ʒə=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=kə=mɔ̃=kœ=ʁə=lɥi=ɑ̃=vwa 14
  kə=ʒε=tisə=puʁ=εl=lə=εl=lə=kə=mε=zi=ø=ʁə=vwa 14
  ku=ʁɔ=ne=dɔʁ=nɛ̃=be=paʁ=œ̃=sɔ=lεj=aʁ=de 12
  nɔ=ε=lə=ki=maʁ=ʃə=dœ̃=pa=le=ʒe=dœ̃=pa=dɑ̃=sɑ̃ 14

  vu=mε=kuʁ=sj=e=da=muʁ=vu=mε=kuʁ=sj=e=dœ̃=ʒuʁ 14
  pɔʁ=te=lɥi=sə=me=sa=ʒə=sε=mo=kə=ʒε=fε=puʁ 13
  kεl=lə=saʃə=a=tu=ʒa=mε=kεl=lə=mə=fə=ʁa=mu=ʁiʁ 14
  dy=plε=ziʁ=kə=ʒe=pʁu=və=də=mə=fɔ̃=dʁə=ɑ̃=sɔ̃=ʁiʁə 14
  də=la=du=lœʁ=dy=de=plε=ziʁ=də=sε=tə=ab=sɑ̃=sə 14
  dy=vi=də=kə=ʒə=ʁə=sɑ̃=də=sɔ̃=mwɛ̃=dʁə=si=lɑ̃=sə 14
  vu=lɥi=di=ʁe=laʁ=dɑ̃=tə=pʁi=jεʁ=lə=ve=y=pj=ø 14
  kə=sɔ̃=nab=sɑ̃=sə=ɑ̃=fɔ̃sə=ɑ̃=mɔ̃=kœʁ=kɔ=mə=œ̃=pjø 14

  vu=lɥi=di=ʁe=sε=flœ=ʁə=kə=puʁ=εl=lə=ʒε=tʁe=se 14
  ɑ̃=nœ̃=de=kɔʁ=da=muʁ=syʁ=y=nə=ku=ʃə=ɑ̃=ta=se 14
  vu=lɥi=di=ʁe=kɔ̃=bj=ɛ̃=ʒə=mə=sɥi=fε=vjɔ=lɑ̃=sə 14
  puʁ=nə=pa=plə=ʁe=tɑ̃=sə=fɔl=a=muʁ=mə=lɑ̃=sə 13

  ʒə=tεmə=ʒə=tε=mə=ʒə=tε=mə=ʒə=tε=mə=ʒə=tε=mə=ʒə=tεmə 16
  ʒə=kʁi=a=tʁa=vεʁ=la=mɔ̃=ta=ɲə=o=lɔ̃=dε=plε=nə 14
  sε=mo=ki=mə=ʁa=vi=se=e=ki=tə=di=ze=ʒə=tεmə 14

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 17/05/2011 11:54

L'écrit contient 286 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
0
0