Poème-France.com

Poeme : Message Aux Dieux…Message Aux Dieux…

J’ai demandé à mes amis les dieux d’ici
Ceux des eaux claires, des lacs, du bois des sans souci
Les dieux passés, les dieux présents, les dieux futurs
Les inconnus, passés de mode, les impostures
De se réunir en leur assemblée pour moi
Afin que je leur conte et leur dise mon émoi.

Toi le vent, toi le nuage, toi l’oiseau volage
Vous allez revêtir pour faire un long voyage
Vos parures avenantes, épurer vos paroles
Pour dire à Noëlle, dire au terme de votre envole
Ce message important que mon cœur lui envoie
Que j’ai tissé pour elle, elle que mes yeux revoient
Couronnée d’or, nimbée par un soleil ardent.
Noëlle qui marche d’un pas léger, d’un pas dansant.

Vous mes coursiers d’amour, vous mes coursiers d’un jour
Portez lui ce message, ces mots que j’ai fait pour
Qu’elle sache à tout jamais, qu’elle me fera mourir
Du plaisir que j’éprouve de me fondre en son rire.
De la douleur, du déplaisir de cette absence
Du vide que je ressents de son moindre silence.
Vous lui direz l’ardente prière, le vœu pieux
Que son absence enfonce en mon cœur comme un pieu.

Vous lui direz ces fleurs que pour elle j’ai tressé,
En un décor d’amour sur une couche entassée
Vous lui direz combien je me suis fait violence
Pour ne pas pleurer tant ce fol amour me lance.

Je t’aime, je t’aime, je t’aime, je t’aime, je t’aime, je t’aime
Je crie à travers la montagne, au long des plaines
Ces mots qui me ravissent et qui te disent je t’aime.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε dəmɑ̃de a mεz- ami lε djø disi
sø dεz- o klεʁə, dε lak, dy bwa dε sɑ̃ susi
lε djø pase, lε djø pʁezɑ̃, lε djø fytyʁ
lεz- ɛ̃kɔnys, pase də mɔdə, lεz- ɛ̃pɔstyʁə
də sə ʁeyniʁ ɑ̃ lœʁ asɑ̃ble puʁ mwa
afɛ̃ kə ʒə lœʁ kɔ̃tə e lœʁ dizə mɔ̃n- emwa.

twa lə vɑ̃, twa lə nɥaʒə, twa lwazo vɔlaʒə
vuz- ale ʁəvεtiʁ puʁ fεʁə œ̃ lɔ̃ vwajaʒə
vo paʁyʁəz- avənɑ̃tə, epyʁe vo paʁɔlə
puʁ diʁə a nɔεlə, diʁə o tεʁmə də vɔtʁə ɑ̃vɔlə
sə mesaʒə ɛ̃pɔʁtɑ̃ kə mɔ̃ kœʁ lɥi ɑ̃vwa
kə ʒε tise puʁ εllə, εllə kə mεz- iø ʁəvwae
kuʁɔne dɔʁ, nɛ̃be paʁ œ̃ sɔlεj aʁde.
nɔεlə ki maʁʃə dœ̃ pa leʒe, dœ̃ pa dɑ̃sɑ̃.

vu mε kuʁsje damuʁ, vu mε kuʁsje dœ̃ ʒuʁ
pɔʁte lɥi sə mesaʒə, sε mo kə ʒε fε puʁ
kεllə saʃə a tu ʒamε, kεllə mə fəʁa muʁiʁ
dy plεziʁ kə ʒepʁuvə də mə fɔ̃dʁə ɑ̃ sɔ̃ ʁiʁə.
də la dulœʁ, dy deplεziʁ də sεtə absɑ̃sə
dy vidə kə ʒə ʁəsɑ̃ də sɔ̃ mwɛ̃dʁə silɑ̃sə.
vu lɥi diʁe laʁdɑ̃tə pʁjεʁə, lə vey pjø
kə sɔ̃n- absɑ̃sə ɑ̃fɔ̃sə ɑ̃ mɔ̃ kœʁ kɔmə œ̃ pjø.

vu lɥi diʁe sε flœʁ kə puʁ εllə ʒε tʁese,
ɑ̃n- œ̃ dekɔʁ damuʁ syʁ ynə kuʃə ɑ̃tase
vu lɥi diʁe kɔ̃bjɛ̃ ʒə mə sɥi fε vjɔlɑ̃sə
puʁ nə pa pləʁe tɑ̃ sə fɔl amuʁ mə lɑ̃sə.

ʒə tεmə, ʒə tεmə, ʒə tεmə, ʒə tεmə, ʒə tεmə, ʒə tεmə
ʒə kʁi a tʁavεʁ la mɔ̃taɲə, o lɔ̃ dε plεnə
sε mo ki mə ʁavise e ki tə dize ʒə tεmə.