Poème-France.com

Poeme : Un Pantin…Un Pantin…

Je ne suis qu’un homme de glaise et de torchis,
Fait de paille et de boue et qui n’est qu’un gâchis.
Homme de rien du tout, un vieux indésirable
Aux sentiments si purs qu’ils en sont méprisables.

Mendiant d’un peu d’amour, de considération
Croyant aux sentiments, dépassant l’obsession
Rêvant de l’absolu, de l’infinie tendresse
S’y donnant comme un fou, mourir dans cette ivresse.

Le temps, le temps qui passe prolongé du silence
Délite le pisé, en détruit la substance,
Le corps se liquéfie, le sourire disparait
Et le cœur écorché n’est plus que feu-follet.

L’âme, comme une braise, vestige d’un brasier
Enfermée en son cœur à l’abri d’un casier
Se souvient du passé, prépare l’avenir
Son beau rêve d’amour elle veut l’entretenir.

Lui donner de la force, lui donner du courage
De vivre au delà de contrôler sa rage
De voir encor ses yeux s’embuer de bonheur
D’une joie sans égale dont elle n’est l’auteur.

Simple pantin d’amour, à l’amour ambitieux,
Géronte dépassé aux sentiments odieux
Insulte impardonnable envers une jeune femme
A ta mort qui arrive consacre-lui ta flamme.

Disparait à jamais et bien qu’elle te soit belle
Perds l’espoir d’être aimé un seul jour par Noëlle.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sɥi kœ̃n- ɔmə də ɡlεzə e də tɔʁʃi,
fε də pajə e də bu e ki nε kœ̃ ɡaʃi.
ɔmə də ʁjɛ̃ dy tu, œ̃ vjøz- ɛ̃deziʁablə
o sɑ̃timɑ̃ si pyʁ kilz- ɑ̃ sɔ̃ mepʁizablə.

mɑ̃djɑ̃ dœ̃ pø damuʁ, də kɔ̃sideʁasjɔ̃
kʁwajɑ̃ o sɑ̃timɑ̃, depasɑ̃ lɔpsesjɔ̃
ʁεvɑ̃ də labsɔly, də lɛ̃fini tɑ̃dʁεsə
si dɔnɑ̃ kɔmə œ̃ fu, muʁiʁ dɑ̃ sεtə ivʁεsə.

lə tɑ̃, lə tɑ̃ ki pasə pʁɔlɔ̃ʒe dy silɑ̃sə
delitə lə pize, ɑ̃ detʁɥi la sybstɑ̃sə,
lə kɔʁ sə likefi, lə suʁiʁə dispaʁε
e lə kœʁ ekɔʁʃe nε plys kə fø fɔlε.

lamə, kɔmə ynə bʁεzə, vεstiʒə dœ̃ bʁazje
ɑ̃fεʁme ɑ̃ sɔ̃ kœʁ a labʁi dœ̃ kazje
sə suvjɛ̃ dy pase, pʁepaʁə lavəniʁ
sɔ̃ bo ʁεvə damuʁ εllə vø lɑ̃tʁətəniʁ.

lɥi dɔne də la fɔʁsə, lɥi dɔne dy kuʁaʒə
də vivʁə o dəla də kɔ̃tʁole sa ʁaʒə
də vwaʁ ɑ̃kɔʁ sεz- iø sɑ̃bɥe də bɔnœʁ
dynə ʒwa sɑ̃z- eɡalə dɔ̃ εllə nε lotœʁ.

sɛ̃plə pɑ̃tɛ̃ damuʁ, a lamuʁ ɑ̃bitjø,
ʒeʁɔ̃tə depase o sɑ̃timɑ̃z- ɔdjø
ɛ̃syltə ɛ̃paʁdɔnablə ɑ̃vεʁz- ynə ʒənə famə
a ta mɔʁ ki aʁivə kɔ̃sakʁə lɥi ta flamə.

dispaʁε a ʒamεz- e bjɛ̃ kεllə tə swa bεllə
pεʁd lεspwaʁ dεtʁə εme œ̃ səl ʒuʁ paʁ nɔεlə.