Poeme : Femmes Courageuses…

Femmes Courageuses…

J’ai toujours admiré ces femmes courageuses
Debout à leur fourneau, veillant la lessiveuse
Pénélope des campagnes, épouses avec enfants
Qui attendent sereines le retour triomphant
De l’homme qui est le maître, de la guerre, de la pêche
Et quelle que pièces d’or pour sortir de la déche.

Solitaires et solides, des rocs en leur demeure
Elles gardent le foyer n’écoutent nulle rumeur
Elles sont elles et elles seules femmes d’une promesse
Qui cachent leur ardeur, à genoux à la mess.
Elles gardent le foyer, le bien du compagnon
Refusant les avances de tous ces maquignons.

Leur corps est douloureux des tâches ménagères
Leurs mains de jeune femme des tâches potagères
Le soir dans le lit blanc elles font contrition
Et d’une pensée charnelle demande absolution.
Leur cœur est débordant d’un amour infini
Sentiment que ne trouble la moindre avanie.

Vous êtes passées de mode, pauvres femmes lointaines
Le mari n’est pas là courrons à la fontaine,
Les galants ont pour nous des goulées de rosé
Leurs bras sont pleins de force, leurs gestes sont osés.
Allons sous les pommiers, allons dans les fougères
Vivons dans les sous-bois, des amours bocagères.

Et quand l’homme revient, heureux de son retour
Serrant vivant sa femme dans ses plus beaux atours
Lui demande si l’absence lui fut insupportable
« J’ai prié ton retour au pied de ce retable. »

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Femmes Courageuses…

  jai=tou=jours=ad=mi=ré=ces=fem=mes=cou=ra=geuses 12
  de=bout=à=leur=four=neau=veillant=la=les=si=veu=se 12
  pé=né=lope=des=cam=pagnes=é=pou=ses=a=vec=en=fants 13
  qui=at=ten=dent=se=rei=nes=le=re=tour=triom=phant 12
  de=lhomme=qui=est=le=maî=tre=de=la=guer=re=de=la=pêche 14
  et=quel=le=que=pièces=dor=pour=sor=tir=de=la=déche 12

  so=li=taires=et=so=li=des=des=rocs=en=leur=de=meure 13
  el=les=gar=dent=le=foyer=né=coutent=nul=le=ru=meur 12
  elles=sont=el=les=et=el=les=seules=fem=mes=du=ne=pro=messe 14
  qui=ca=chent=leur=ar=deur=à=ge=noux=à=la=mess 12
  el=les=gar=dent=le=foyer=le=bien=du=com=pa=gnon 12
  re=fu=sant=les=a=vances=de=tous=ces=ma=qui=gnons 12

  leur=corps=est=dou=lou=reux=des=tâ=ches=mé=na=gères 12
  leurs=mains=de=jeune=fem=me=des=tâ=ches=po=ta=gères 12
  le=soir=dans=le=lit=blanc=el=les=font=con=tri=tion 12
  et=dune=pen=sée=char=nel=le=de=man=deab=so=lu=tion 13
  leur=cœur=est=dé=bor=dant=dun=a=mour=in=fi=ni 12
  sen=timent=que=ne=trou=ble=la=moin=dre=a=va=nie 12

  vous=êtes=pas=sées=de=mo=de=pau=vres=fem=mes=loin=taines 13
  le=ma=ri=nest=pas=là=cour=rons=à=la=fon=taine 12
  les=ga=lants=ont=pour=nous=des=gou=lées=de=ro=sé 12
  leurs=bras=sont=pleins=de=force=leurs=ges=tes=sont=o=sés 12
  al=lons=sous=les=pom=miers=al=lons=dans=les=fou=gères 12
  vi=vons=dans=les=sous=bois=des=a=mours=bo=ca=gères 12

  et=quand=l=homme=re=vient=heu=reux=de=son=re=tour 12
  ser=rant=vi=vant=sa=fem=me=dans=ses=plus=beaux=a=tours 13
  lui=de=mande=si=lab=sen=ce=lui=fut=in=sup=por=table 13
  jai=prié=ton=re=tour=au=pied=de=ce=re=table 12
 • Phonétique : Femmes Courageuses…

  ʒε tuʒuʁz- admiʁe sε famə kuʁaʒøzə
  dəbu a lœʁ fuʁno, vεjɑ̃ la lesivøzə
  penelɔpə dε kɑ̃paɲə, epuzəz- avεk ɑ̃fɑ̃
  ki atɑ̃de səʁεnə lə ʁətuʁ tʁjɔ̃fɑ̃
  də lɔmə ki ε lə mεtʁə, də la ɡeʁə, də la pεʃə
  e kεllə kə pjεsə dɔʁ puʁ sɔʁtiʁ də la deʃə.

  sɔlitεʁəz- e sɔlidə, dε ʁɔkz- ɑ̃ lœʁ dəməʁə
  εllə ɡaʁde lə fwaje nekute nylə ʁymœʁ
  εllə sɔ̃t- εlləz- e εllə sələ famə dynə pʁɔmεsə
  ki kaʃe lœʁ aʁdœʁ, a ʒənuz- a la mεs.
  εllə ɡaʁde lə fwaje, lə bjɛ̃ dy kɔ̃paɲɔ̃
  ʁəfyzɑ̃ lεz- avɑ̃sə də tus sε makiɲɔ̃.

  lœʁ kɔʁz- ε duluʁø dε taʃə menaʒεʁə
  lœʁ mɛ̃ də ʒənə famə dε taʃə pɔtaʒεʁə
  lə swaʁ dɑ̃ lə li blɑ̃ εllə fɔ̃ kɔ̃tʁisjɔ̃
  e dynə pɑ̃se ʃaʁnεllə dəmɑ̃də absɔlysjɔ̃.
  lœʁ kœʁ ε debɔʁdɑ̃ dœ̃n- amuʁ ɛ̃fini
  sɑ̃timɑ̃ kə nə tʁublə la mwɛ̃dʁə avani.

  vuz- εtə pase də mɔdə, povʁə- famə lwɛ̃tεnə
  lə maʁi nε pa la kuʁʁɔ̃z- a la fɔ̃tεnə,
  lε ɡalɑ̃z- ɔ̃ puʁ nu dε ɡule də ʁoze
  lœʁ bʁa sɔ̃ plɛ̃ də fɔʁsə, lœʁ ʒεstə sɔ̃t- oze.
  alɔ̃ su lε pɔmje, alɔ̃ dɑ̃ lε fuʒεʁə
  vivɔ̃ dɑ̃ lε su bwa, dεz- amuʁ bɔkaʒεʁə.

  e kɑ̃ lɔmə ʁəvjɛ̃, œʁø də sɔ̃ ʁətuʁ
  seʁɑ̃ vivɑ̃ sa famə dɑ̃ sε plys boz- atuʁ
  lɥi dəmɑ̃də si labsɑ̃sə lɥi fy ɛ̃sypɔʁtablə
  « ʒε pʁje tɔ̃ ʁətuʁ o pje də sə ʁətablə. »
 • Syllabes Phonétique : Femmes Courageuses…

  ʒε=tu=ʒuʁ=zad=mi=ʁe=sε=fa=mə=ku=ʁa=ʒøzə 12
  də=bu=a=lœʁ=fuʁ=no=vε=jɑ̃=la=le=si=vøzə 12
  pe=ne=lɔpə=dε=kɑ̃=paɲə=e=pu=zə=za=vεk=ɑ̃=fɑ̃ 13
  ki=a=tɑ̃=de=sə=ʁε=nə=lə=ʁə=tuʁ=tʁjɔ̃=fɑ̃ 12
  də=lɔmə=ki=ε=lə=mεtʁə=də=la=ɡe=ʁə=də=lapεʃə 12
  e=kεllə=kə=pjεsə=dɔʁ=puʁ=sɔʁ=tiʁ=də=la=de=ʃə 12

  sɔ=li=tεʁə=ze=sɔ=lidə=dε=ʁɔk=zɑ̃=lœʁ=də=məʁə 12
  εllə=ɡaʁ=de=lə=fwa=je=ne=ku=te=nylə=ʁy=mœʁ 12
  εllə=sɔ̃=tεl=lə=ze=εl=lə=sə=lə=famə=dy=nə=pʁɔ=mεsə 14
  ki=ka=ʃe=lœʁ=aʁ=dœʁ=a=ʒə=nu=za=la=mεs 12
  εllə=ɡaʁ=de=lə=fwa=je=lə=bjɛ̃=dy=kɔ̃=pa=ɲɔ̃ 12
  ʁə=fy=zɑ̃=lε=za=vɑ̃sə=də=tus=sε=ma=ki=ɲɔ̃ 12

  lœʁ=kɔʁ=zε=du=lu=ʁø=dε=ta=ʃə=me=na=ʒεʁə 12
  lœʁ=mɛ̃=də=ʒə=nə=famə=dε=ta=ʃə=pɔ=ta=ʒεʁə 12
  lə=swaʁ=dɑ̃=lə=li=blɑ̃=εl=lə=fɔ̃=kɔ̃=tʁi=sjɔ̃ 12
  e=dynə=pɑ̃=se=ʃaʁ=nεllə=də=mɑ̃=dəab=sɔ=ly=sjɔ̃ 12
  lœʁ=kœʁ=ε=de=bɔʁ=dɑ̃=dœ̃=na=muʁ=ɛ̃=fi=ni 12
  sɑ̃=ti=mɑ̃=kə=nə=tʁublə=la=mwɛ̃=dʁə=a=va=ni 12

  vu=zεtə=pa=se=də=mɔ=də=po=vʁə=fa=mə=lwɛ̃tεnə 12
  lə=ma=ʁi=nε=pa=la=kuʁ=ʁɔ̃=za=la=fɔ̃=tεnə 12
  lε=ɡa=lɑ̃=zɔ̃=puʁ=nu=dε=ɡu=le=də=ʁo=ze 12
  lœʁ=bʁa=sɔ̃=plɛ̃=də=fɔʁsə=lœʁ=ʒεs=tə=sɔ̃=to=ze 12
  a=lɔ̃=su=lε=pɔ=mje=a=lɔ̃=dɑ̃=lε=fu=ʒεʁə 12
  vi=vɔ̃=dɑ̃=lε=su=bwa=dε=za=muʁ=bɔ=ka=ʒεʁə 12

  e=kɑ̃=lɔ=mə=ʁə=vjɛ̃=œ=ʁø=də=sɔ̃=ʁə=tuʁ 12
  se=ʁɑ̃=vi=vɑ̃=sa=famə=dɑ̃=sε=plys=bo=za=tuʁ 12
  lɥidə=mɑ̃=də=si=lab=sɑ̃=sə=lɥi=fy=ɛ̃=sy=pɔʁtablə 12
  ʒε=pʁje=tɔ̃ʁə=tuʁ=o=pje=də=sə=ʁə=ta=blə 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/05/2013 21:44Eden33

j’ai beaucoup aimé votre écrit , je serai donc seule à l’avoir lu !
merci
Eden

Poème Valeur
Publié le 26/05/2011 13:22

L'écrit contient 235 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Rimailleur

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs