Poeme-France : Lecture Écrit Valeur

Poeme : Femmes Courageuses…

Poème Valeur
Publié le 26/05/2011 13:22

L'écrit contient 235 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Rimailleur

Femmes Courageuses…

J’ai toujours admiré ces femmes courageuses
Debout à leur fourneau, veillant la lessiveuse
Pénélope des campagnes, épouses avec enfants
Qui attendent sereines le retour triomphant
De l’homme qui est le maître, de la guerre, de la pêche
Et quelle que pièces d’or pour sortir de la déche.

Solitaires et solides, des rocs en leur demeure
Elles gardent le foyer n’écoutent nulle rumeur
Elles sont elles et elles seules femmes d’une promesse
Qui cachent leur ardeur, à genoux à la mess.
Elles gardent le foyer, le bien du compagnon
Refusant les avances de tous ces maquignons.

Leur corps est douloureux des tâches ménagères
Leurs mains de jeune femme des tâches potagères
Le soir dans le lit blanc elles font contrition
Et d’une pensée charnelle demande absolution.
Leur cœur est débordant d’un amour infini
Sentiment que ne trouble la moindre avanie.

Vous êtes passées de mode, pauvres femmes lointaines
Le mari n’est pas là courrons à la fontaine,
Les galants ont pour nous des goulées de rosé
Leurs bras sont pleins de force, leurs gestes sont osés.
Allons sous les pommiers, allons dans les fougères
Vivons dans les sous-bois, des amours bocagères.

Et quand l’homme revient, heureux de son retour
Serrant vivant sa femme dans ses plus beaux atours
Lui demande si l’absence lui fut insupportable
« J’ai prié ton retour au pied de ce retable. »
 • Pieds Hyphénique: Femmes Courageuses…

  jai=tou=jours=ad=mi=ré=ces=fem=mes=cou=ra=geuses 12
  de=bout=à=leur=four=neau=veillant=la=les=si=veuse 11
  pé=né=lo=pe=des=cam=pagnes=é=pou=ses=a=vec=en=fants 14
  qui=at=ten=dent=se=rei=nes=le=re=tour=triom=phant 12
  de=lhom=me=qui=est=le=maître=de=la=guer=re=de=la=pêche 14
  et=quel=le=que=piè=ces=dor=pour=sor=tir=de=la=déche 13

  so=li=tai=res=et=so=lides=des=rocs=en=leur=de=meure 13
  el=les=gar=dent=le=foyer=né=cou=tent=nul=le=ru=meur 13
  el=les=sont=el=les=et=el=les=seu=les=fem=mes=du=ne=pro=messe 16
  qui=ca=chent=leur=ar=deur=à=ge=noux=à=la=mess 12
  el=les=gar=dent=le=foyer=le=bien=du=com=pa=gnon 12
  re=fu=sant=les=a=van=ces=de=tous=ces=ma=qui=gnons 13

  leur=corps=est=dou=lou=reux=des=tâ=ches=mé=na=gères 12
  leurs=mains=de=jeu=ne=fem=me=des=tâ=ches=po=ta=gères 13
  le=soir=dans=le=lit=blanc=el=les=font=con=tri=ti=on 13
  et=du=ne=pen=sée=char=nel=le=de=man=deab=so=lu=tion 14
  leur=cœur=est=dé=bor=dant=dun=a=mour=in=fi=ni 12
  sen=ti=ment=que=ne=trou=ble=la=moin=drea=vanie 11

  vous=ê=tes=pas=sées=de=mode=pau=vres=fem=mes=loin=taines 13
  le=ma=ri=nest=pas=là=cour=rons=à=la=fon=taine 12
  les=ga=lants=ont=pour=nous=des=gou=lées=de=ro=sé 12
  leurs=bras=sont=pleins=de=force=leurs=ges=tes=sont=o=sés 12
  al=lons=sous=les=pom=miers=al=lons=dans=les=fou=gères 12
  vi=vons=dans=les=sous=bois=des=a=mours=bo=ca=gères 12

  et=quand=lhom=me=re=vient=heu=reux=de=son=re=tour 12
  ser=rant=vi=vant=sa=fem=me=dans=ses=plus=beaux=a=tours 13
  lui=de=man=de=si=lab=sen=ce=lui=fut=in=sup=por=table 14
  jai=pri=é=ton=re=tour=au=pied=de=ce=re=table 12
 • Phonétique : Femmes Courageuses…

  ʒε tuʒuʁz- admiʁe sε famə kuʁaʒøzə
  dəbu a lœʁ fuʁno, vεjɑ̃ la lesivøzə
  penelɔpə dε kɑ̃paɲə, epuzəz- avεk ɑ̃fɑ̃
  ki atɑ̃de səʁεnə lə ʁətuʁ tʁjɔ̃fɑ̃
  də lɔmə ki ε lə mεtʁə, də la ɡeʁə, də la pεʃə
  e kεllə kə pjεsə dɔʁ puʁ sɔʁtiʁ də la deʃə.

  sɔlitεʁəz- e sɔlidə, dε ʁɔkz- ɑ̃ lœʁ dəməʁə
  εllə ɡaʁde lə fwaje nekute nylə ʁymœʁ
  εllə sɔ̃t- εlləz- e εllə sələ famə dynə pʁɔmεsə
  ki kaʃe lœʁ aʁdœʁ, a ʒənuz- a la mεs.
  εllə ɡaʁde lə fwaje, lə bjɛ̃ dy kɔ̃paɲɔ̃
  ʁəfyzɑ̃ lεz- avɑ̃sə də tus sε makiɲɔ̃.

  lœʁ kɔʁz- ε duluʁø dε taʃə menaʒεʁə
  lœʁ mɛ̃ də ʒənə famə dε taʃə pɔtaʒεʁə
  lə swaʁ dɑ̃ lə li blɑ̃ εllə fɔ̃ kɔ̃tʁisjɔ̃
  e dynə pɑ̃se ʃaʁnεllə dəmɑ̃də absɔlysjɔ̃.
  lœʁ kœʁ ε debɔʁdɑ̃ dœ̃n- amuʁ ɛ̃fini
  sɑ̃timɑ̃e kə nə tʁublə la mwɛ̃dʁə avani.

  vuz- εtə pase də mɔdə, povʁə- famə lwɛ̃tεnə
  lə maʁi nε pa la kuʁʁɔ̃z- a la fɔ̃tεnə,
  lε ɡalɑ̃z- ɔ̃ puʁ nu dε ɡule də ʁoze
  lœʁ bʁa sɔ̃ plɛ̃ də fɔʁsə, lœʁ ʒεstə sɔ̃t- oze.
  alɔ̃ su lε pɔmje, alɔ̃ dɑ̃ lε fuʒεʁə
  vivɔ̃ dɑ̃ lε su bwa, dεz- amuʁ bɔkaʒεʁə.

  e kɑ̃ lɔmə ʁəvjɛ̃, œʁø də sɔ̃ ʁətuʁ
  seʁɑ̃ vivɑ̃ sa famə dɑ̃ sε plys boz- atuʁ
  lɥi dəmɑ̃də si labsɑ̃sə lɥi fy ɛ̃sypɔʁtablə
  « ʒε pʁje tɔ̃ ʁətuʁ o pje də sə ʁətablə. »
 • Pieds Phonétique : Femmes Courageuses…

  ʒε=tu=ʒuʁ=zad=mi=ʁe=sε=fa=mə=ku=ʁa=ʒøzə 12
  də=bu=a=lœʁ=fuʁ=no=vε=jɑ̃=la=le=si=vøzə 12
  pe=ne=lɔ=pə=dε=kɑ̃=paɲə=e=pu=zə=za=vεk=ɑ̃=fɑ̃ 14
  ki=a=tɑ̃=de=sə=ʁε=nə=lə=ʁə=tuʁ=tʁjɔ̃=fɑ̃ 12
  də=lɔ=mə=ki=ε=lə=mεtʁə=də=la=ɡe=ʁə=də=la=pεʃə 14
  e=kεl=lə=kə=pjε=sə=dɔʁ=puʁ=sɔʁ=tiʁ=də=la=de=ʃə 14

  sɔ=li=tε=ʁə=ze=sɔ=lidə=dε=ʁɔk=zɑ̃=lœʁ=də=mə=ʁə 14
  εl=lə=ɡaʁ=de=lə=fwa=j=e=ne=ku=te=ny=lə=ʁy=mœʁ 15
  εl=lə=sɔ̃=tεl=lə=ze=εl=lə=sə=lə=fa=mə=dy=nə=pʁɔ=mεsə 16
  ki=ka=ʃe=lœʁ=aʁ=dœʁ=a=ʒə=nu=za=la=mεs 12
  εl=lə=ɡaʁ=de=lə=fwa=j=e=lə=bjɛ̃=dy=kɔ̃=pa=ɲɔ̃ 14
  ʁə=fy=zɑ̃=lε=za=vɑ̃=sə=də=tus=sε=ma=ki=ɲɔ̃ 13

  lœʁ=kɔʁ=zε=du=lu=ʁø=dε=ta=ʃə=me=na=ʒεʁə 12
  lœʁ=mɛ̃=də=ʒə=nə=fa=mə=dε=ta=ʃə=pɔ=ta=ʒεʁə 13
  lə=swaʁ=dɑ̃=lə=li=blɑ̃=εl=lə=fɔ̃=kɔ̃=tʁi=sj=ɔ̃ 13
  e=dy=nə=pɑ̃=se=ʃaʁ=nεl=lə=də=mɑ̃=dəab=sɔ=ly=sjɔ̃ 14
  lœʁ=kœʁ=ε=de=bɔʁ=dɑ̃=dœ̃=na=muʁ=ɛ̃=fi=ni 12
  sɑ̃=ti=mɑ̃=e=kə=nə=tʁu=blə=la=mwɛ̃=dʁəa=va=ni 13

  vu=zε=tə=pa=se=də=mɔdə=po=vʁə=fa=mə=lwɛ̃=tεnə 13
  lə=ma=ʁi=nε=pa=la=kuʁ=ʁɔ̃=za=la=fɔ̃=tεnə 12
  lε=ɡa=lɑ̃=zɔ̃=puʁ=nu=dε=ɡu=le=də=ʁo=ze 12
  lœʁ=bʁa=sɔ̃=plɛ̃=də=fɔʁ=sə=lœʁ=ʒεs=tə=sɔ̃=to=ze 13
  a=lɔ̃=su=lε=pɔ=mj=e=a=lɔ̃=dɑ̃=lε=fu=ʒεʁə 13
  vi=vɔ̃=dɑ̃=lε=su=bwa=dε=za=muʁ=bɔ=ka=ʒεʁə 12

  e=kɑ̃=lɔ=mə=ʁə=vjɛ̃=œ=ʁø=də=sɔ̃=ʁə=tuʁ 12
  se=ʁɑ̃=vi=vɑ̃=sa=fa=mə=dɑ̃=sε=plys=bo=za=tuʁ 13
  lɥi=də=mɑ̃=də=si=lab=sɑ̃=sə=lɥi=fy=ɛ̃=sy=pɔʁ=tablə 14
  ʒε=pʁj=e=tɔ̃=ʁə=tuʁ=o=pj=e=də=sə=ʁə=tablə 13

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/05/2013 21:44Eden33

j’ai beaucoup aimé votre écrit , je serai donc seule à l’avoir lu !
merci
Eden