Poeme-France : Lecture Écrit Souffrance

Poeme : Supplique…

Poème Souffrance
Publié le 27/05/2011 15:35

L'écrit contient 362 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Rimailleur

Supplique…

Donnes moi le sommeil, dont on ne revient pas
Oh Morphée conduit moi au delà du trépas
Pour rencontrer les dieux du présent, du passé
Ceux qui sont à venir et les dieux dépassés

Ceux qui n’existent pas, ceux qui sont embryons
Inventions, tromperies dans lesquelles nous croyons
Divinités sans vie car trop mal inventés
Odeur de vieux moisi, de parfum éventé.

Leur dire ce que je pense de cette vie donnée
Ce destin de pourri, cette vie ordonnée
Plongée dans l’océan de toutes les laideurs
Cette âme de poète aimant avec ardeur.

Leur dire à ces pantins qui me firent assassins
Le mépris que m’inspire leur si sombres dessins
La haine que je leur porte les voue aux gémonies
Assassins des enfants est leur ignominie.

Les armes mises en main, dans la main d’un enfant
Pour que coule le sang celui de l’Allemand
De ces monstres maudits assassins de ma femme
Que j’ai exécuté comme on tue des infâmes.

Ces années de prison pour justice rendue
La haine de ma vie, vouloir me voir pendu.
La vie revient en force et vous force à rester
Et un jour de soleil je n’ai pu résister

Au sourire de ma brune qui me donna ses lèvres
Pour que revienne encore de cet amour la fièvre.
J’ai connu en ses bras des années de douceur
Le crabe me l’enlève, me plonge dans le malheur.

Un diadème d’or pur, un pleur au coin du cil
Provoque en moi l’émoi, l’émoi d’un imbécile
Il traversa ma vie moment d’exaltation
Je ne vis rien venir aveuglé de passion.

Le mirage est passé laissant un goût amer
Odeur de pourriture, pourri fruit de la mer.
Ma raison en chancelle, reste un profond sillon
Une blessure vive dans un cœur en haillon.

Je vous le dit à vous, dieux des amours perdues
Que malgré mes années et mes membres perclus
Je vous combattrais tous pour éviter ses pleurs
Pour que nos yeux se mêlent au souffle du bonheur.

Ne voulant pas la guerre vous fait cette supplique
Laissez-moi avec elle dans des amours pudiques.
 • Pieds Hyphénique: Supplique…

  don=nes=moi=le=som=meil=dont=on=ne=re=vient=pas 12
  oh=mor=phée=con=duit=moi=au=de=là=du=tré=pas 12
  pour=ren=con=trer=les=dieux=du=pré=sent=du=pas=sé 12
  ceux=qui=sont=à=ve=nir=et=les=dieux=dé=pas=sés 12

  ceux=qui=nexis=tent=pas=ceux=qui=sont=em=bryons 10
  in=ven=tions=trom=pe=ries=dans=les=quel=les=nous=croyons 12
  di=vi=ni=tés=sans=vie=car=trop=mal=in=ven=tés 12
  o=deur=de=vieux=moi=si=de=par=fum=é=ven=té 12

  leur=di=re=ce=que=je=pen=se=de=cet=te=vie=donnée 13
  ce=des=tin=de=pour=ri=cet=te=vie=or=donnée 11
  plon=gée=dans=lo=cé=an=de=tou=tes=les=lai=deurs 12
  cet=te=â=me=de=po=è=teai=mant=a=vec=ar=deur 13

  leur=di=reà=ces=pan=tins=qui=me=fi=rent=as=sas=sins 13
  le=mé=pris=que=mins=pi=re=leur=si=som=bres=des=sins 13
  la=hai=ne=que=je=leur=por=te=les=voueaux=gé=monies 12
  as=sas=sins=des=en=fants=est=leur=i=gno=minie 11

  les=ar=mes=mi=ses=en=main=dans=la=main=dun=en=fant 13
  pour=que=cou=le=le=sang=ce=lui=de=lal=le=mand 12
  de=ces=mons=tres=mau=dits=as=sas=sins=de=ma=femme 12
  que=jai=exé=cu=té=com=me=on=tue=des=in=fâmes 12

  ces=an=nées=de=pri=son=pour=jus=ti=ce=rendue 11
  la=hai=ne=de=mavie=vou=loir=me=voir=pen=du 11
  la=vie=re=vient=en=for=ceet=vous=for=ceà=res=ter 12
  et=un=jour=de=so=leil=je=nai=pu=ré=sis=ter 12

  au=sou=ri=re=de=ma=bru=ne=qui=me=don=na=ses=lèvres 14
  pour=que=re=vien=neen=co=re=de=cet=a=mour=la=fièvre 13
  jai=con=nu=en=ses=bras=des=an=nées=de=dou=ceur 12
  le=cra=be=me=len=lève=me=plon=ge=dans=le=mal=heur 13

  un=dia=dè=me=dor=pur=un=pleur=au=coin=du=cil 12
  pro=vo=queen=moi=lé=moi=lé=moi=dun=im=bé=cile 12
  il=tra=ver=sa=ma=vie=mo=ment=dexal=ta=ti=on 12
  je=ne=vis=rien=ve=nir=a=veu=glé=de=pas=sion 12

  le=mi=ra=geest=pas=sé=lais=sant=un=goût=a=mer 12
  o=deur=de=pour=ri=ture=pour=ri=fruit=de=la=mer 12
  ma=rai=son=en=chan=cel=le=res=teun=pro=fond=sillon 12
  u=ne=bles=su=re=vi=ve=dans=un=cœur=en=haillon 12

  je=vous=le=dit=à=vous=dieux=des=a=mours=per=dues 12
  que=mal=gré=mes=an=nées=et=mes=mem=bres=per=clus 12
  je=vous=com=bat=trais=tous=pour=é=vi=ter=ses=pleurs 12
  pour=que=nos=y=eux=se=mê=lent=au=souf=fle=du=bon=heur 14

  ne=vou=lant=pas=la=guer=re=vous=fait=cet=te=sup=plique 13
  lais=sez=moi=a=vec=el=le=dans=des=a=mours=pu=diques 13
 • Phonétique : Supplique…

  dɔnə mwa lə sɔmεj, dɔ̃ ɔ̃ nə ʁəvjɛ̃ pa
  ɔ mɔʁfe kɔ̃dɥi mwa o dəla dy tʁepa
  puʁ ʁɑ̃kɔ̃tʁe lε djø dy pʁezɑ̃, dy pase
  sø ki sɔ̃t- a vəniʁ e lε djø depase

  sø ki nεɡziste pa, sø ki sɔ̃t- ɑ̃bʁiɔ̃
  ɛ̃vɑ̃sjɔ̃, tʁɔ̃pəʁi dɑ̃ lekεllə nu kʁwajɔ̃
  divinite sɑ̃ vi kaʁ tʁo mal ɛ̃vɑ̃te
  ɔdœʁ də vjø mwazi, də paʁfœ̃ evɑ̃te.

  lœʁ diʁə sə kə ʒə pɑ̃sə də sεtə vi dɔne
  sə dεstɛ̃ də puʁʁi, sεtə vi ɔʁdɔne
  plɔ̃ʒe dɑ̃ lɔseɑ̃ də tutə lε lεdœʁ
  sεtə amə də pɔεtə εmɑ̃ avεk aʁdœʁ.

  lœʁ diʁə a sε pɑ̃tɛ̃ ki mə fiʁe asasɛ̃
  lə mepʁi kə mɛ̃spiʁə lœʁ si sɔ̃bʁə- desɛ̃
  la-εnə kə ʒə lœʁ pɔʁtə lε vu o ʒemɔni
  asasɛ̃ dεz- ɑ̃fɑ̃z- ε lœʁ iɲɔmini.

  lεz- aʁmə- mizəz- ɑ̃ mɛ̃, dɑ̃ la mɛ̃ dœ̃n- ɑ̃fɑ̃
  puʁ kə kulə lə sɑ̃ səlɥi də lalmɑ̃
  də sε mɔ̃stʁə- modiz- asasɛ̃ də ma famə
  kə ʒε εɡzekyte kɔmə ɔ̃ tɥ dεz- ɛ̃famə.

  sεz- ane də pʁizɔ̃ puʁ ʒystisə ʁɑ̃dɥ
  la-εnə də ma vi, vulwaʁ mə vwaʁ pɑ̃dy.
  la vi ʁəvjɛ̃ ɑ̃ fɔʁsə e vu fɔʁsə a ʁεste
  e œ̃ ʒuʁ də sɔlεj ʒə nε py ʁeziste

  o suʁiʁə də ma bʁynə ki mə dɔna sε lεvʁə
  puʁ kə ʁəvjεnə ɑ̃kɔʁə də sεt amuʁ la fjεvʁə.
  ʒε kɔny ɑ̃ sε bʁa dεz- ane də dusœʁ
  lə kʁabə mə lɑ̃lεvə, mə plɔ̃ʒə dɑ̃ lə malœʁ.

  œ̃ djadεmə dɔʁ pyʁ, œ̃ plœʁ o kwɛ̃ dy sil
  pʁɔvɔkə ɑ̃ mwa lemwa, lemwa dœ̃n- ɛ̃besilə
  il tʁavεʁsa ma vi mɔmɑ̃ dεɡzaltasjɔ̃
  ʒə nə vis ʁjɛ̃ vəniʁ avøɡle də pasjɔ̃.

  lə miʁaʒə ε pase lεsɑ̃ œ̃ ɡu ame
  ɔdœʁ də puʁʁityʁə, puʁʁi fʁɥi də la mεʁ.
  ma ʁεzɔ̃ ɑ̃ ʃɑ̃sεllə, ʁεstə œ̃ pʁɔfɔ̃ sijɔ̃
  ynə blesyʁə vivə dɑ̃z- œ̃ kœʁ ɑ̃-ajɔ̃.

  ʒə vu lə di a vu, djø dεz- amuʁ pεʁdɥ
  kə malɡʁe mεz- anez- e mε mɑ̃bʁə- pεʁkly
  ʒə vu kɔ̃batʁε tus puʁ evite sε plœʁ
  puʁ kə noz- iø sə mεle o suflə dy bɔnœʁ.

  nə vulɑ̃ pa la ɡeʁə vu fε sεtə syplikə
  lεse mwa avεk εllə dɑ̃ dεz- amuʁ pydik.
 • Pieds Phonétique : Supplique…

  dɔ=nə=mwa=lə=sɔ=mεj=dɔ̃=ɔ̃=nə=ʁə=vjɛ̃=pa 12
  ɔ=mɔʁ=fe=kɔ̃d=ɥi=mwa=o=də=la=dy=tʁe=pa 12
  puʁ=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=lε=djø=dy=pʁe=zɑ̃=dy=pa=se 12
  sø=ki=sɔ̃=ta=və=niʁ=e=lε=djø=de=pa=se 12

  sø=ki=nεɡ=zis=te=pa=sø=ki=sɔ̃=tɑ̃=bʁi=ɔ̃ 12
  ɛ̃=vɑ̃=sjɔ̃=tʁɔ̃=pə=ʁi=dɑ̃=le=kεl=lə=nu=kʁwa=jɔ̃ 13
  di=vi=ni=te=sɑ̃=vi=kaʁ=tʁo=mal=ɛ̃=vɑ̃=te 12
  ɔ=dœʁ=də=vjø=mwa=zi=də=paʁ=fœ̃=e=vɑ̃=te 12

  lœʁ=di=ʁə=sə=kə=ʒə=pɑ̃=sə=də=sε=tə=vi=dɔ=ne 14
  sə=dεs=tɛ̃=də=puʁ=ʁi=sε=tə=vi=ɔʁ=dɔ=ne 12
  plɔ̃=ʒe=dɑ̃=lɔ=se=ɑ̃=də=tu=tə=lε=lε=dœʁ 12
  sε=təa=mə=də=pɔ=ε=təε=mɑ̃=a=vεk=aʁ=dœʁ 12

  lœʁ=di=ʁəa=sε=pɑ̃=tɛ̃=ki=mə=fi=ʁe=a=sa=sɛ̃ 13
  lə=me=pʁi=kə=mɛ̃s=pi=ʁə=lœʁ=si=sɔ̃=bʁə=de=sɛ̃ 13
  la-ε=nə=kə=ʒə=lœʁ=pɔʁ=tə=lε=vu=o=ʒe=mɔ=ni 13
  a=sa=sɛ̃=dε=zɑ̃=fɑ̃=zε=lœʁ=i=ɲɔ=mi=ni 12

  lε=zaʁ=mə=mi=zə=zɑ̃=mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃=dœ̃=nɑ̃=fɑ̃ 13
  puʁ=kə=ku=lə=lə=sɑ̃=səl=ɥi=də=lal=mɑ̃ 11
  də=sε=mɔ̃s=tʁə=mo=di=za=sa=sɛ̃=də=ma=famə 12
  kə=ʒε=εɡ=ze=ky=te=kɔ=mə=ɔ̃=tɥ=dε=zɛ̃=famə 13

  sε=za=ne=də=pʁi=zɔ̃=puʁ=ʒys=ti=sə=ʁɑ̃dɥ 11
  la-ε=nə=də=ma=vi=vu=lwaʁ=mə=vwaʁ=pɑ̃=dy 11
  la=vi=ʁə=vjɛ̃=ɑ̃=fɔʁ=səe=vu=fɔʁ=səa=ʁεs=te 12
  e=œ̃=ʒuʁ=də=sɔ=lεj=ʒə=nε=py=ʁe=zis=te 12

  o=su=ʁi=ʁə=də=ma=bʁy=nə=ki=mə=dɔ=na=sε=lεvʁə 14
  puʁ=kə=ʁə=vjε=nəɑ̃=kɔ=ʁə=də=sεt=a=muʁ=la=fjεvʁə 13
  ʒε=kɔ=ny=ɑ̃=sε=bʁa=dε=za=ne=də=du=sœʁ 12
  lə=kʁa=bə=mə=lɑ̃=lεvə=mə=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=lə=ma=lœʁ 13

  œ̃=dja=dε=mə=dɔʁ=pyʁ=œ̃=plœʁ=o=kwɛ̃=dy=sil 12
  pʁɔ=vɔ=kəɑ̃=mwa=le=mwa=le=mwa=dœ̃=nɛ̃=be=silə 12
  il=tʁa=vεʁ=sa=ma=vi=mɔ=mɑ̃=dεɡ=zal=ta=sj=ɔ̃ 13
  ʒə=nə=vis=ʁjɛ̃=və=niʁ=a=vø=ɡle=də=pa=sjɔ̃ 12

  lə=mi=ʁa=ʒəε=pa=se=lε=sɑ̃=œ̃=ɡu=a=me 12
  ɔ=dœʁ=də=puʁ=ʁi=tyʁə=puʁ=ʁi=fʁɥi=də=la=mεʁ 12
  ma=ʁε=zɔ̃=ɑ̃=ʃɑ̃=sεl=lə=ʁεs=təœ̃=pʁɔ=fɔ̃=si=jɔ̃ 13
  y=nə=ble=sy=ʁə=vi=və=dɑ̃=zœ̃=kœʁ=ɑ̃-a=jɔ̃ 12

  ʒə=vu=lə=di=a=vu=djø=dε=za=muʁ=pεʁdɥ 11
  kə=mal=ɡʁe=mε=za=ne=ze=mε=mɑ̃=bʁə=pεʁ=kly 12
  ʒə=vu=kɔ̃=ba=tʁε=tus=puʁ=e=vi=te=sε=plœʁ 12
  puʁ=kə=no=zi=ø=sə=mε=le=o=su=flə=dy=bɔ=nœʁ 14

  nə=vu=lɑ̃=pa=la=ɡe=ʁə=vu=fε=sε=tə=sy=plikə 13
  lε=se=mwa=a=vεk=εl=lə=dɑ̃=dε=za=muʁ=py=dik 13

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/02/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.