Poème-France.com

Poeme : Je N’Ai Pas Dit…Je N’Ai Pas Dit…

Je n’ai pas dit au vent, que tu es mon amour
Je n’ai rien dit au vent, il est bien trop bavard
Je n’ai pas dit au vent, car il est sans humour
Je n’ai rien dit au vent, de toi je suis avar.

Je connais bien le vent, en sachant que je t’aime
Je connais bien ce vent il vole en grand fripon
Je connais bien ce vent qui courre à perdre haleine
Je connais bien le vent qui rode autour des ponts.

Si j’avais dit au vent que tu es ma passion
Si je lui avais dit que tu es ma folie
Si j’avais dit au vent toute mon obsession
Si j’avais dit au vent il aurait tout sali.

Si j’avais dit au vent il t’aurait recherché
Si je lui avais dit la douceur de tes yeux
Si j’avais dit au vent il voudra te toucher
Si je lui avais dit, se fera obséquieux.

Je sais qu’il voudra bien t’enlacer de ses bras
Je sais qu’il rêvera de tes jambes dorées
Je sais qu’il veut de toi ton corps ce scélérat
Je sais qu’il veut salir toi ma douce adorée.

Je n’ai pas dit au vent ou je vais te conduire
Je n’ai pas dit au vent où nous serons heureux
Je n’ai pas dit au vent qu’il ne puisse la détruire
Je n’ai pas dit au vent cet endroit chaleureux.

Ou est la maison jaune avec des volets bleus
Qui nous attend là bas érigée dans un creux.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nε pa di o vɑ̃, kə ty ε mɔ̃n- amuʁ
ʒə nε ʁjɛ̃ di o vɑ̃, il ε bjɛ̃ tʁo bavaʁ
ʒə nε pa di o vɑ̃, kaʁ il ε sɑ̃z- ymuʁ
ʒə nε ʁjɛ̃ di o vɑ̃, də twa ʒə sɥiz- avaʁ.

ʒə kɔnε bjɛ̃ lə vɑ̃, ɑ̃ saʃɑ̃ kə ʒə tεmə
ʒə kɔnε bjɛ̃ sə vɑ̃ il vɔlə ɑ̃ ɡʁɑ̃ fʁipɔ̃
ʒə kɔnε bjɛ̃ sə vɑ̃ ki kuʁʁə a pεʁdʁə-alεnə
ʒə kɔnε bjɛ̃ lə vɑ̃ ki ʁɔdə otuʁ dε pɔ̃.

si ʒavε di o vɑ̃ kə ty ε ma pasjɔ̃
si ʒə lɥi avε di kə ty ε ma fɔli
si ʒavε di o vɑ̃ tutə mɔ̃n- ɔpsesjɔ̃
si ʒavε di o vɑ̃ il oʁε tu sali.

si ʒavε di o vɑ̃ il toʁε ʁəʃεʁʃe
si ʒə lɥi avε di la dusœʁ də tεz- iø
si ʒavε di o vɑ̃ il vudʁa tə tuʃe
si ʒə lɥi avε di, sə fəʁa ɔpsekjø.

ʒə sε kil vudʁa bjɛ̃ tɑ̃lase də sε bʁa
ʒə sε kil ʁεvəʁa də tε ʒɑ̃bə dɔʁe
ʒə sε kil vø də twa tɔ̃ kɔʁ sə seleʁa
ʒə sε kil vø saliʁ twa ma dusə adɔʁe.

ʒə nε pa di o vɑ̃ u ʒə vε tə kɔ̃dɥiʁə
ʒə nε pa di o vɑ̃ u nu səʁɔ̃z- œʁø
ʒə nε pa di o vɑ̃ kil nə pɥisə la detʁɥiʁə
ʒə nε pa di o vɑ̃ sεt ɑ̃dʁwa ʃaləʁø.

u ε la mεzɔ̃ ʒonə avεk dε vɔlε bløs
ki nuz- atɑ̃ la ba eʁiʒe dɑ̃z- œ̃ kʁø.