Poème-France.com

Poeme : Elle Est La Mienne…Elle Est La Mienne…

Appuyée sur sa faux en guise de béquille
Elle est sortie de l’ombre, a quitté sa coquille
Prend la route vers moi d’un pas de danse ancienne
Inconsciente, obstinée, elle est nécromancienne.

M’a fait dire par ses mots que pour nos épousailles
Il est hors de question que nous fassions ripaille
Que le vin coule à flot et que tout soit festin
Qu’elle a prévu pour moi un tout autre destin.

Cette carcasse vide qui a perdu son âme
Ce cœur qui ne bat plus qui a perdu sa flamme
N’a besoin que d’un drap pour simple garniture
L’asticot se contente de cette pourriture.

Vous mes amis, mes frères m’ayant une amitié
Venez que je vous dise, vous serez initiés
Ma mort n’est rien du tout, ma mort est sans souffrance
Ma mort n’est rien du tout elle est sans importance.

Pour célébrer ce jour vous offre libation
De ce champagne là, breuvage d’exception
Que vous boirez pour moi sur cette boîte oblongue
Où se termine ma vie, ma vie qui fut trop longue.

Je ne suis rien du tout, une simple antiquité
L’amour n’est plus pour moi c’est lui qui m’a quitté
Un silence effrayant, mortel coup de poignard
Qui me tue sans appel, me livre aux charognards.

La mort qui vient me prendre, cette mort sans appel
Aura-t-elle le mérite ne plus penser à elle.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

apyie syʁ sa foz- ɑ̃ ɡizə də bekjə
εllə ε sɔʁti də lɔ̃bʁə, a kite sa kɔkjə
pʁɑ̃ la ʁutə vεʁ mwa dœ̃ pa də dɑ̃sə ɑ̃sjεnə
ɛ̃kɔ̃sjɑ̃tə, ɔpstine, εllə ε nekʁɔmɑ̃sjεnə.

ma fε diʁə paʁ sε mo kə puʁ noz- epuzajə
il ε ɔʁ də kεstjɔ̃ kə nu fasjɔ̃ ʁipajə
kə lə vɛ̃ kulə a flo e kə tu swa fεstɛ̃
kεllə a pʁevy puʁ mwa œ̃ tut- otʁə dεstɛ̃.

sεtə kaʁkasə vidə ki a pεʁdy sɔ̃n- amə
sə kœʁ ki nə ba plys ki a pεʁdy sa flamə
na bəzwɛ̃ kə dœ̃ dʁa puʁ sɛ̃plə ɡaʁnityʁə
lastiko sə kɔ̃tɑ̃tə də sεtə puʁʁityʁə.

vu mεz- ami, mε fʁεʁə mεjɑ̃ ynə amitje
vəne kə ʒə vu dizə, vu səʁez- initje
ma mɔʁ nε ʁjɛ̃ dy tu, ma mɔʁ ε sɑ̃ sufʁɑ̃sə
ma mɔʁ nε ʁjɛ̃ dy tut- εllə ε sɑ̃z- ɛ̃pɔʁtɑ̃sə.

puʁ selebʁe sə ʒuʁ vuz- ɔfʁə libasjɔ̃
də sə ʃɑ̃paɲə la, bʁəvaʒə dεksεpsjɔ̃
kə vu bwaʁe puʁ mwa syʁ sεtə bwatə ɔblɔ̃ɡ
u sə tεʁminə ma vi, ma vi ki fy tʁo lɔ̃ɡ.

ʒə nə sɥi ʁjɛ̃ dy tu, ynə sɛ̃plə ɑ̃tikite
lamuʁ nε plys puʁ mwa sε lɥi ki ma kite
œ̃ silɑ̃sə efʁεjɑ̃, mɔʁtεl ku də pwaɲaʁ
ki mə tɥ sɑ̃z- apεl, mə livʁə o ʃaʁɔɲaʁd.

la mɔʁ ki vjɛ̃ mə pʁɑ̃dʁə, sεtə mɔʁ sɑ̃z- apεl
oʁa tεllə lə meʁitə nə plys pɑ̃se a εllə.